2007. gads

Projekta vadītājs Projekta nosaukums latviešu valodā Strukt.
vien.
Reģ.
Nr.
2007/
ZP-
Projekta nosaukums angļu valodā
A. Ambainis Jaunas zinātniskās grupas izveide kvantu skaitļošanā un datorzinātņu teorijā FMF 1 Creating a new research group in quantum computing and theory of computing
R. Andersone Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes izpausmes PPF 2 Adolescents learning discipline as expression of positive attitude
I. Austers Latvijas Universitātes tēls - kāds tas ir, kā veidojas un kā tiek komunicēts PPF 3 The image of University of Latvia: The current status, ways of development and communication of it
M. Auziņš Leņķiskā momenta stāvokļa kvantu tomogrāfija optoelektronikas ierīču projektēšanai FMF 4 Angular momentum state quantum tomography for design of optoelectronics devices
V.Baumanis Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu padziļināta izpēte Latvijas populācijā BF 5 Molecular analysis of longevity in the latvian population 
J. Bičevskis Bezvadu sensoru tīkli - no teorijas līdz praksei FMF 6 Wireless sensors network – from theory to practice
I. Brikše Žurnālistikas kultūras attīstības raksturojumi un perspektīvas Latvijā (1990-2009) SZF 7 The journalism culture: the trends of development and perspectives in Latvia (1990-2009)
G. Brūmelis Koku augšanas izmaiņas klimata un vides faktoru ietekmē un to saistība ar bioloģiskās daudzveidības indikatoriem BF 8 Effect of climatic and environmental factors on tree growth, in relation to indicators of biological diversity
A. Buiķis Pārneses procesu matemātiksie modeļi un to risinājumi FMF 9 Mathematical models of transfer processes and their solutions
A. Cēbers Mīkstu magnētisko materiālu funkcionālo iespēju eksperimentālie pētījumi FMF 10 Experimental investigation of functional possibilities of soft magnetic materials
L. Dribins Latviešu un cittautiešu savstarpējo attiecību faktors Latvijas vēsturē un mūsdienās LU FSI, VFF 11 Latvians and non-Latvians relations as a factor in the history of Latvia and at present
E. Dubra Investīciju stratēģija Latvijas ekonomikas ārējās konkurētspējas veicināšanai EVF, TI 12 Investment strategy for promotion of the external competitiveness of Latvian economy
M. Ēlerts Latvijas Universitātes inovāciju sistēmas elementu analīze un efektivitātes uzlabošana LU APD 13 Analysis of the innovation system of the University of Latvia and it’s efficiency improvement 
R. Freivalds, M. Golovkins Algebriskās metodes kvantu kriptogrāfijā un galīgo kvantu automātu teorijā FMF 14 Algebraic methods in quantum cryptography and theory of finite quantum automata
L. Frolova Latvijas fiskālā politika un tās ietekme uz ekonomikas attīstību, integrējoties Eiropas Savienībā EVF 15 The fiscal policy of Latvia and its impact on the development of the economics under integration to the European Union
L. Frolova, U. Rozevskis, K. Balodis Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā EVF, JF 16 Social and legal problems of information society and they solutions in the Latvia
A. Geske Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas līmeņa starptautiskais monitorings PPF 17 International monitoring of Latvia’s education system in primary level
J. Grigorjevs Starptautiskās transkripcijas sistēmas izstrāde latviešu valoda FF 18 Elaboration of the IPA system for the latvian language
I. Gudakovska LU zinātne un intelektuālais īpašums laikmeta liecībās LU Bibliotēka 19 Science and intellectual property of the University of Latvia: evidence of history
Ģ. Ieviņš Bioloģiskais pamats Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu saglabāšanai: jūras piekrastes zonā BF 20 Biological basis of the conservation of rare and protected plant species of Latvia: coastal zone
J. Ikstens Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus ietekmējošie faktori pēc neatkarības iegūšanas LU SPPI 21 Factors affecting Saeima, municipal and European Parliament elections in Latvia after 1991
A. Jakovičs Pārneses procesu dinamikas modelēšana strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālās mijiedarbības un īpašību nelinearitāti FMF 22 Modelling dynamic of transfer processes in technologies of structured, porous and multilayer materials including physical interactions and nonlinearity of characteristics 
A. Kalnača Somugristika Latvijas Universitātē II MVF, FF 23 Finno-Ugristics at the University of Latvia II
A. Kalniņa Latvijas darbaspēka starpvalstu kustība: sociālo tīklu dinamika emigrācijas un re-emigrācijas procesos LU SPPI 24 The international migration of labour force of Latvia: the dynamics of social networks in the processes of emigration and return migration
I. Kalniņa Latviešu literatūra un reliģija I FF 25 Latvian literature and religion
A. Kangro Izglītības kvalitātes novērtēšana pamatskolas izglītības pakāpē Latvijā OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ietvaros PPF 26 Assessment of quality of basic education in Latvia within OECD Program of International student assessment
J. Kārkliņš, K. Torgāns Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu "Saistību tiesības" un "Lietu tiesības" atjaunināšana JF 27 Study group for modernization of obligation law. Renewal of  Civil Law’s parts “Obligation Law” and „Property Law”
V. Kluša Uz mitohondrijiem mērķētās farmakoterapijas efektivitāte multiplās sklerozes modelī MF 28 Effectiveness of mitochondria-targeted pharmacotherapy in the multiple sclerosis model
M. Kļaviņš Vides faktoru ietekme uz kūdras un to humusvielu sastāvu, īpašībām un izmantošanas iespējām ĢZZF 29 Impact of environmental factors on peat and their humic substances properties
U. Kopeika Citokinīnu pārmaiņu izpēte asins serumā plaušu vēža pacientiem LU EKMI 30 Alteration of citokines in blood serum in lung cancer patients
I. Koškins Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritāšu valodas Rīgā Latvijas brīvvalsts laikā (1918.-1940.) II FF, MVF 31 Multilingualism in the urban environment: the languages of the German and Russian minorities in Riga at the time of the free Latvian state (1918-1940) II    
I. Kramiņa Pētniecības grupa 'Lietišķā valodniecība' MVF 32 Research group `Applied Linguistics`
F. Kraushar Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija, II etaps MVF 33 Internationalization of Asian studies & research
J. P. Kreišmanis Fizikālķīmisko metožu attīstīšana farmaceitiski aktīvo vielu pētīšanai ĶF 34 Development of physical chemical methods for use in the study of pharmaceutially active compounds
M. Kūle Disertācijas "Cerību fenomenoloģijas aspekti" pabeigšana VFF 35 Elaboration of dissertation "Phenomenological aspects of hope"
J. Kursīte - Pakule Baltu izcelsme, tālākā diferenciācija un attīstība FF 36 Baltic ethnogenesis, further differentiation and develepment
S. Lasmane Akadēmiskais godīgums e-tehnoloģiju kontekstā: izpausmes, uzraudzība un kontrole SZF 37 Academic integrity in he context of e-technologies: reality, monitoring and control
L. Leikuma Krasnojarskas apgabala un Latgales latviešu valoda un kultūrvēsture: salīdzinošais aspekts FF 38 The latvian language and culture of the Krasnoyarsk region and Latgale: the comparative aspect
Dz. Lele - Rozentāle Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā II MVF 39 German culture in the Baltic in contact and contrast: aspects of the construction of cultural identities in language and literature in the Baltic region II
I. Lokmane Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā II FF 40 The latvian language in today’s culture II
I. Maslo Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloģija PPF, PZI 41 Methodology of research of improvement of learning quality of new generation of pupils and students 
I. Maslo Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu mācību darbībā PPF 42 Developing primary pupils’ social competence in the activity of microgroups
I. Maslo Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā PPF 43 Children with special and exceptional needs inclusion into the regular school in Latvia.
N. Matjuškova Lentinula edodes audzēšanas barotnes ietekme uz sēņu bioķīmisko sastāvu BF 44 Effect of  culture medium on biochemical composition of Lentinula edodes 
P. Mekšs Cviterjonu dabas savienojumu sorbcijas likumības izpēte ar augsti efektīvo šķidrumu hromatogrāfiju ĶF 45 Sorption regularities of the zwitterionic compounds under conditions of high performance liquid chromatography
J. Melbārdis Rakstu krājums "LU sporta pedagogu zinātniski pētnieciskā darbība" manuskripta sagatavošana PPF 46 Arrangement of collected articles „University of Latvia sports pedagogues scientific research works”
R. Muceniece Kartupeļu (Solanum tuberosum, L.) ekstrakta ārstniecisko īpašību zinātniskā izpēte MF 47 Evidence-based studies on the medicinal uses of the potato (Solanum tuberosum, L.) extracts
N. Muižnieks Latvijas tēls Krievijas medijos LU SPPI 48 The image of Latvia in Russia’s media
T. Muravska, Ž. Ozoliņa Starpdisciplinārā pieeja Eiropas Inovācijas un Kopējās enerģētikas politikas ietekmes novērtējumam uz Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību ESAAC 49 An impact analysis/assessment of the European Innovation Policy and Common Energy Policy on competitiveness and sustainable development of Latvia: an interdisciplinary approach
V. Nikolajeva Glikoproteīnu - enzīmu farmakoloģiskā līdzekļa ietekme uz reparatīvajiem procesiem ādā BF 50 Effects of Glycoprotein-enzyme on skin reparative processes
S. Osipova Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā JF 51 Evolution of latvian law in the Russian Empire
L. Ozoliņa - Moll Jaunu, mobilu kognitīvo darbaspēju pašnovērtējuma testēšanas metožu izstrāde BF 52 Development of new, portable cognitive performance self-asessment methods
M. Ozoliņš Redzes funkciju izpēte pielietojot adaptīvās optikas korekcijas FMF 53 Studies of vision performance with adaptive optics correction
V. Pīrāgs Jaunu molekulāro marķieru izpēte vairogdziedzera mezglu un audzēju gadījumos LU EKMI 54 Identification of new molecular markers for thyroid nodules and thyroid cancers
Z. Priede - Kalniņš Veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā MF 55 Changes of system of management in the health care organizations of Riga
A. Putniņa Biotehnoloģiju pārvaldība: cilvēka cilmes šūnu pētījumi un to sociālie, tiesiskie un ētiskie aspekti BF, SZF 56 Governing biotechnologies: human stem cell research and its legal, social and ethical implications
M. Raščevska Latviešu valodas un matemātikas izpratnības prognozes modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem skolēniem Latvijā PPF 57 Predictive models of latvian language and mathematics achievement: relationships among the standardized measurements of cognitive abilities, behavior and achievement among school children in Latvia
I. Revina Latvijas tautsaimniecības rādītāju prognozēšana, izmantojot ekonometriskos modeļus EVF 58 Forecasting of indicators of latvian national economy using econometric models
N. Rostoks Molekulāro marķieru pielietojums augu biotehnoloģijā Latvijas Universitātē BF 59 Application of molecular markers for plant biotechnology at the University of Latvia 
U. Rozevskis Inovāciju ietekmes un iespēju novērtēšana Latvijas ekonomikas izaugsmei EVF 60 Innovation influence and possibilities evaluation for latvian economy growth
Z. Rubene Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā PPF 61 Implication of totalitarian values in Post- Soviet education
M. Rubene, M. Kūle Kopības telpas pieredzējumi: Eiropa un Latvija sociālās fenomenoloģijas skatījumā VFF, LU FSI 62 Community: Europe and Latvia in the perspective of social phenomenology
I. Rūmniece Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa "Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) FF 63 Ancient sources of theory of literature and lingustics: „Rhetoric” by Aristoteles (translation, scientific commentary, collection of research articles)
R. Rungule Latvijas jaunatnes portrets: vērtības, integrācija sabiedrībā un marģinalizācijas riski LU FSI, VFF 64 Portrait of latvian youth: values, integration into society and risks of marginalization  
A. Siliņš Neorganisko nanomateriālu struktūras un elektronisko procesu izpēte optisko sensoru izstrādei FMF 65 Inorganic nanosize material structure and electronic process study for optical sensors
B. Sloka Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas EVF 66 Estimation of marketing and competition problems in higher education
I. Spīča Pārejas posma ekonomikas problēmrisinājumi EVF,TKVI 67 Problem solutions of the transition period
J. Spīgulis Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces ASI 68 Methods and devices for optical cardio-vascular monitoring
A. Stafecka Baltu valodu atlanta pilotprojekts LU LVI 69 Pilot project of the atlas of Baltic languages
R. Škapars Darbaspēka tirgus pilnveidošanās aspekti Latvijai integrējoties Eiropas Savienībā EVF 70 Labor market development aspects during Latvia integration into European Union
J. Šķilters Semantisko filtru izveides pamati hierarhiskai meklēšanai vēsturisku tekstu datu bāzēs bibliotēkās VFF 71 Foundations of semantic filters for hierachic search in historical text databases in libraries
I. Šuvajevs Ētika: no teorijas uz rīcību VFF 72 Ethycs: from theory to the action
A. Tabuns Reģionālās kultūrvides attīstības problēmas SZF 73 Problems of the development of regional cultural milieu
L. Taivans Āzijas topo-, hidronīmu, īpašvārdu un reliģiju terminu atveide latviešu valodā bez starpvalodām MVF 74 Latvian transliteration of Asian proper names, and religious terms
I. Taivans Izelpas gāzu sastāva analīzes iespējas slimību diagnostikā izmantojot mākslīgos ožas sensorus MF 75 Diagnostic possibilities of exhaled air analysis using artificial smell sensors
V. Tamužs Būvkonstrukciju rehabilitācija un pastiprināšana ar kompozītmateriāliem LU PMI 76 Rehabilitation and reinforcement of building structures with composite materials
T. Tisenkopfs Jauniešu nākotnes plāni un skats uz Latvijas reģionu attīstību LU SPPI 77 Life-goals of young people and their vision of the development of regions in Latvia
N. Titāns Nīče un reliģijas TF 78 Nietzsche and religions
S. Tomsone Botāniskais dārzs kā zinātnes un izglītības centrs 21. gadsimtā Botāniskais dārzs 79 Botanic Garden – the center of science and education in XXI century
P. Tretjakovs Jaunas pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto traucējumu diagnostikā LU EKMI 80 New approaches to the diagnostics of exogenous health risk factors induced disturbances
J. Valeinis Strukturālo (semiparametrisko) modeļu teorētiskā analīze un pielietojums Latvijas medicīniskajā statistikā FMF 81 The analysis of structural (semiparametric) relationship models and application in Latvia`s medical statistics
E. Vanags Reģionālās attīstības institucionālā sistēma Latvijā EVF 82 Institutional framework of the regional development in Latvia
U. Vikmanis 13C elptestu izmantošanas iespēju analīze aknu funkcionālā stāvokļa monitorēšanā pacientiem, kas saņem hepatotoksisku ķīmijterapiju      MF 83 The evaluation of 13C breath test application for liver function monitoring in patients on hepatotoxic chemotherapy 
A. Vīksna Fizikāli - ķīmisko pētīšanas metožu izveide Latvijas bioarheoloģiskajai izpētei luzp07-80 ĶF 84 Development of physicochemical analysis methods for the investigation of bioarcheology of Latvia
I. Vorončuka Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā EVF 85 Role of targeted personnel development in balanced development of public sector organizations of Latvia
V. Zauls Materiālu virsmu modifikācija un mikrostrukturēšana ar elektronu kūli LU CFI 86 Modification and microstructuring of surfaces by direct e-beam writing
V. Zelčs Skandināvijas ledusvairoga dienvidu malas iekšējās zonas vēlā Vislas posma deglagācijas notikumu hronoloģijas pilnveidošana ĢZZF 87 Developing an improved event chronology of the late Weichselian deglaciation of the inner zone of  the southern margin of the Scandinavian ice sheet
E. Zelgalvis Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku risku un stabilitātes problēmu risināšanā LU FI 88 Rating systems for the solution of risk and stability problems of commercial banks
A. Zicmanis Jonu šķidrumu - videi draudzīgu šķīdinātājuietekmes likumsakarību pētījumi uz heterociklisko savienojumu pārvērtību norisi ĶF 89 Investigation of the impact regularities of ionic liquids – environmentally friendly materials on transformation processes of heterocyclic compounds
I. Žogla Pētnieciskās darbības un studiju integrācija pedagoģijas magīstra programmā PPF 90 Integration of research and academic classes in master’s of education programme
A. Sproģis Nodokļu izmaiņu ietekme uz valsts un iedzīvotāju ienākumiem EVF 91 How does tax change influence government and inhabitants incomes
V. Praude Darbaspēka produktivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums Latvijā EVF 92 Labour force productivity increase possibilities evaluation in Latvia
S. Radzobe Latviešu teātra kritika: procesi un personības FF 93 The Latvian theatre criticism: processes and personalities