Somugristika Latvijas Universitātē II

A. Kalnača

LU projekta „Somugristika Latvijas Universitātē II” mērķis ir veiksmīgi sasniegts – LU Akadēmiskajā apgādā jau otro reizi tiks publicēts starptautiski recenzējams rakstu krājums "Valodniecība. Somugristika" (LU Rakstu 727. sējums, atbildīgā redaktore Dr. philol. asoc. prof. Andra Kalnača). Notikums ir ļoti svarīgs Latvijas zinātnē, izglītībā un kultūrā, jo Latvijas Universitātē tiek izdots vēl viens rakstu krājums, kas ir konceptuāls somugristikai, somugristikas un letonikas saiknei veltīts zinātnisks izdevums.

Krājuma pamats ir 2007. gada 16. februārī Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātē notikusī jau otrā somugristikas tematikai veltītā konference - LU 65. akadēmiskās konferences sekcija „Somugristika un baltistika”. Tajā ar referātiem piedalījās dažādu programmas kursu docētāji – Dr. habil. philol. Ojārs Bušs (LU Latviešu valodas institūts), Dr. philol., asoc. prof. Ojārs Lāms (LU Filoloģijas fakultāte), Dr. hist. Renāte Blumberga (LU Latvijas Vēstures institūts), Mg. art. Valts Ernštreits (Tartu Universitātes doktorants), Mg. philol. Pauls Balodis (LU doktorants) un Mg. hum. Marija Butikova (LU lektore). Par igauņu un latviešu literārajiem sakariem referēja Dr. philol. Inguna Daukste – Silasproģe (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).

Turpinot 2006.gada LU akadēmiskās konferences somugristikas sekcijas tradīciju (Sk. Latvijas Universitātes Raksti. 708. sējums Valodniecība. Somugristika. Atb. red. A. Kalnača. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006), arī 2007. gada referāti apkopoti rakstu krājumā „Latvijas Universitātes Rakstu” Valodniecības sērijā, papildinot krājumu ar diviem rakstiem - Dr. philol., asoc. prof. Laimutes Balodes (LU Filoloģijas fakultāte, Helsinku universitāte) pētījumu par iespējamiem somugru cilmes vietvārdiem Latvijā un Ērikas Krautmanes apceri par igauņu literārās valodas vēsturi. Tā kā somugristika Latvijā objektīvi ir saistīta gan ar valodnieciskiem, gan dažādiem starpnozaru pētījumiem, tad arī šai somugristikai veltītajā krājumā blakus lingvistiskas ievirzes rakstiem somugru un latviešu onomastikā, lībiešu rakstu valodas izpētē ietverti raksti par somu folkloras aktualizāciju mūsdienās, lībiešu kultūrvēsturi Latvijā, kā arī igauņu un latviešu literārajiem sakariem.