Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā

I. Maslo
 

Projekta virsmērķis: Promocijas darba pabeigšana

Projekta konkrētais mērķis: Pabeigt promocijas darba izstrādi par tēmu „Bērnu ar speciālajām un īpašajām vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā”.

Projekta rezultāti::

1) Promocijas darbā koncepcija apspriesta 2007.gada Starptautiskajā  konferencē Leipcigas Universitātē: Prezentācija

2) Realizēts promocijas darba pētījums, iegūtie rezultāti apspriešana zinātniskā diskusijā (priekšaizstāvēšanā) 2007. gada 20. decembrī). Ar Pedagoģijas doktora studiju padomes lēmumu (2007. gada 20. decembrī) nolemts darbu pēc recenzentu piezīmju labojumiem iesniegt LU. Priekšaizstāvēšana

 

Pētījuma zinātniskā novitāte

  • Darba novitāti raksturo normas un citādības dialektikas vēsturisks skatījums.

  • Augstu vērtējams jēdziena īpašās vajadzības raksturojums daudzveidīgu teorētisko pieeju kontekstā.
  • Progresīvs un svaigs šķiet autores sniegtais integrējošas un iekļaujošas izglītības detalizēts raksturojums un to atšķirību analīze.
  • Aplūkojot daudzveidīgas pieejas, definēta iekļaujoša izglītība kā daudzdimensionāls process iekļaujošā skolā.

Pētījuma praktiskā nozīmība

  • Promocijas darbs ir uzskatāms par vienotu un integrētu zinātnisku darbu, kas izglīto ikvienu lasītāju par iekļaujošas pedagoģijas jautājumiem un pārliecina par tās kvalitatīvas ieviešanas nepieciešamību mūsu valstī;

  • Promocijas darba rezultāti izmantojami gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem, gan Latvijas izglītības politikai kopumā.

  • Uzskatāms gan plašs analizētās zinātniskās literatūras klāsts ( 140 avoti), gan autores pilsoniskā un zinātniskā pārliecība, patoss, kas dod pamatu ticēt, ka autores paustās idejas laika gaitā, pārvarot pašas autores identificētos šķēršļus iekļaujoša skolas ceļā, tiks sekmīgi īstenotas praksē;

Galvenās nepilnības

  • Autore veikusi trīs savstarpēji saistītus kvalitatīvus pētījumus – pirmo kā gadījumu analīzi un otro pētījumu par iekļaujošas izglītības izpratni, trešo par iekļaušanos atbalstošajiem līdzekļiem. Nepieciešams veikt datu triangulāciju.

  • Pētījuma gaita un rezultāti nav pilnībā publicēti.

Veiktā zinātniskā pētījuma un praktiskā pētījuma rezultāti varētu būt īpaši saistoši ne vien vispārizglītojošajām skolām, bet arī IZM, kā arī citām atbildīgām institūcijām, kas iepazīstoties ar pētījuma rezultātiem varētu uzsākt pārmaiņu procesus, kas balstīti uz pētījuma rezultātiem, ir pamatoti un definēti. Tie varētu sekmēt iekļaujošas izglītības attīstību Latvijā kā praktiskā, tā politiskā līmenī.

 

3) Pētījuma rezultāti publicēti 1 rakstā 2 konferencēs. 2 raksti ir sagatavoti publicēšanai.

 

Nīmante, D. (2008) Inclusive School in an Inclusive Society. In Gefahrdete Jugendliche. Ed. By Kruze, A., Schulz, D., Wolffersdorf, C. Leipcig University, Leipcig, 225-243.

 

Promocijas darba vēsturiskās daļa tika sagatavota starptautiskai apspriešanai zinātniskā konferencē Leipcigas Universitātē, kā arī notika promocijas darba apspriešana konferencē „Sonderpadagogishe Forderung im Spannungsfeld von Rehabilitation, Integration, Inklusion” 2008. gada 11. -12. janvārī, Leipcigā.

 

 

Sagatavota publikācija ”Bērnu ar īpašām un speciālajām vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā vēsturiskie aspekti” iesniegšanai publicēšanai Leipcigas Universitātes rakstu krājumam, kā arī prezentācijas un zinātniskā raksta tulkošana angļu valodā.

 

Papildus rezultāti:

UNESCO Latvija darba grupas Ziņojuma par „Bērnu ar speciālajām un īpašām vajadzībām iekļaušanās iespējām un stāvokli vispārizglītojošā Latvijas skolā” sagatavošana” Konsultatīvai padomei „Izglītība visiem”.

Piedalīšanās UNESCO Latvija, IZM  starptautiskās konferences „Iekļaujoša izglītība – no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” sagatavošanas Darba grupā.