Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas

B. Sloka
 

Veikts ārvalstu publikāciju un pieredzes apkopojums, veikta mārketinga augstākajā izglītībā konkurējošās studiju programmās izmantošanas apzināšanas un apkopošanas uzsākšana, studiju programmu izmaiņu saistībā ar tautsaimniecības attīstību izvērtēšanas uzsākšana, veikta Latvijas studiju programmu vadībzinātnēs salīdzināšana ar atbilstošajām ārvalstu studiju programmām, veikta inflācijas ietekmes uz studiju programmu maksas lieluma ietekmes novērtēšana, sagatavotas zinātniskās publikācijas LU zinātnisko rakstu krājumam, sagatavoti konferenču materiāli un uzstāšanās zinātniskajās konferencēs