Latviešu teātra kritika: procesi un personības

S. Radzobe

  1. Doktorante un datorspeciāliste Alda Ramāne pēc projekta radošās grupas priekšlikuma izveidoja datu bāzes „Latviešu teātra kritiķu publikācijas” sistēmu datorā, kurā tika ievadītas 15 gadu publikācijas (1974-1989). Šo darbu veica gan projekta dalībnieki, gan brīvprātīgie, kuri par šo darbu nesaņēma atalgojumu – Filoloģijas fakultātes 3.kursa studenti, kas mācās Baltu filoloģijas bakalaura programmas Teātra zinātnes apakšmodulī.
  2. Notika trīs zinātniskie semināri, kas bija saistīti gan ar iecerētās monogrāfijas „Latviešu teātra kritika: procesi un personības” metodoloģijas un strukturēšanas jautājumiem, gan ar teātra un teātra kritikas procesa analīzi (1940-1955). Semināri gan saliedēja dažādu paaudžu teātra zinātniekus un studentus, gan arī sniedza vērtīgas ierosmes topošajam darbam. Īpaši vērtīga bija dr.art., pazīstamās teātra zinātnieces Lilijas Dzenes lekcija par teātri un teātra kritiku  laikposmā no 1940. līdz 1955.gadam, kam sekoja auglīgas debates.
  3. Tika izstrādāts un apspriests teātra kritiķu šķirkļu saraksts, par kuriem tiks rakstīti portreti monogrāfijas 2.daļā. Nolemts šo sarakstu koriģēt, vairāk ieviešot trimdas autorus.
  4. Projekta vadītāja S.Radzobe un dalībniece L.Ulberte projekta ietvaros Sankt-Pēterburgā iepazinās  gan ar Pēterburgas Mazā Dramatiskā teātra jaunākajām izrādēm, gan ar Pēterburgas Valsts Teātra akadēmijas Teātra zinātnes fakultātes pieredzi teātra kritikas un zinātnes procesu analīzē un atspoguļošanā.
  5. S.Radzobe projekta ietvaros izstrādāja un žurnālā „Teātra Vēstnesis” publicēja rakstu par teātra kritikas diskusiju 60.gados „Greizo žestu karnevāls jeb par kādu diskusiju 60.gados”, kurā praktiski pārbaudīja metodoloģiju, kad teātra kritikas problemātika tiek analizēta kontekstā ar teātra mākslas parādībām, kā arī kontekstā ar citu mākslas veidu attīstību kā Latvijā, tā ārzemēs. Speciālistu pozitīvās atsauksmes liecina, ka šajā virzienā strādāt ir auglīgi.