Starptautiskās transkripcijas sistēmas izstrāde latviešu valodai

J. Grigorjevs
 

2007. gadā laika posmā no 1. augusta līdz 30. decembrim tika veikts akustisks latviešu valodas patskaņu un eksplozīvo slēdzeņu pētījums, lai uz akustisko parametru pamata izvēlētos šīm skaņām atbilstošus starptautiskās fonētiskās transkripcijas alfabēta simbolus. Darba apjoms tika ierobežots ar minētajām skaņām, jo projekta izpildei bija atvēlēts īss laika posms, turklāt šo skaņu pētīšanā projekta dalībniekiem jau bija zināmas iestrādes. Projekta gaitā tika izstrādāta pētnieciskā metodoloģija akustisko datu ieguvei un piemērošanai transkripcijas simbolu izvēles pamatojumam. Pētījumā iegūtie rezultāti tika publiskoti Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 2007. gada 29.-30 novembrī rīkotajā 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā tika nolasīti 3 referāti:

  • Solveiga ČEIRANE „Latviešu valodas balsīgo eksplozīvo slēdzeņu apzīmēšana starptautiskās transkripcijas sistēmā”,
  • Inese INDRIČĀNE „Ieteikumi latviešu valodas nebalsīgo eksplozīvo slēdzeņu apzīmēšanai starptautiskajā fonētiskajā transkripcijā (IPA)”,
  • Juris GRIGORJEVS „Uz akustiskiem pētījumiem balstīta IPA simbolu izvēle latviešu valodas izrunas transkribēšanai”.

Referātu materiālu paredzēts publicēt zinātnisko rakstu krājumā “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kura izdošana paredzēta 2008. gada beigās. Uz pētījuma datu pamata iesākta mācību līdzekļa/rokasgrāmatas manuskripta sagatavošana (28 lpp. A4 formātā), kurā tiek izskaidrots IPA simbolu lietojums un sniegti ieteikumi latviešu valodas skaņu apzīmēšanai. Pētījumā konstatēti jauni fakti par latviešu valodu, piem., ka arī latviešu valodas patskaņiem neuzsvērtajās zilbēs raksturīga ne tikai kvantitatīva, bet arī kvalitatīva redukcija, t.i., patskaņa kvalitātes maiņa, kad runas orgāni ieņem neitrālāku, miera stāvoklim tuvāku novietojumu (sk. attēlā)

 

 

Attēlā patskaņi parādīti F2’/F1 psihofizikālajā plaknē. Kreisajā pusē redzami priekšējās rindas patskaņi, labajā – pakaļējās. Ar pildītajiem zaļajiem apļiem apzīmēti izolēti izrunāti īsie patskaņi, bet ar baltajiem – reālu vārdu neuzsvērtajās zilbēs izrunāti. Redzams, ka neuzsvērtajiem patskaņiem ir notikusi patskaņiem atbilstošo apļu novirze patskaņu plaknes centra virzienā, kas atbilst runas orgānu stāvokļu neitralizācijai. Tā kā ir notikusi patskaņu kvalitātes maiņa, to apzīmēšanai jāpiemēro citi transkripcijas simboli. Katra patskaņa kvalitātei atbilstošie simboli norādīti apļa centrā.

 

Lai iegūtu pilnīgu latviešu valodas skaņu apzīmēšanai lietojamo transkripcijas simbolu klāstu, iesākto pētījumu nepieciešams turpināt, papildinot akustiskos datus ar izrunas artikulārajiem datiem. Tas ir uzdevums turpmākiem pētījumiem.