Rakstu krājums "LU sporta pedagogu zinātniski pētnieciskā darbība" manuskripta sagatavošana

J. Melbārdis
 

Iecere sagatavot grāmatu par LU sporta pedagogu zinātniski pētniecisko un metodisko darbu sākot no Latvijas Universitātes dibināšanas līdz pat 2008.gadam aizsākās jau 2006.gadā gatavojoties LU 65. zinātniskajai konferencei, kad PPF Sporta centra mācībspēki nolasīja 11 referātus par sporta pedagogu pētnieciski metodisko darbību un pirmajiem fiziskās audzināšanas inspektoriem Latvijas Universitātē. Šajā periodā docente Dzintra Grundmane strādāja Latvijas Valsts vēstures arhīvā ar Latvijas Universitātes fonda F-7427 materiāliem. Tika sagatavota publikācija „Latvijas Universitātes studentu pašvaldības darbība fiziskajā audzināšanā un sportā 1921. – 1944.gadā” krājumam LU raksti, sadaļā Zinātņu vēsture un muzejniecība. Dz.Grundmane piedalījās ISHPES&ISSA pasaules kongresā Kopenhāgenā 31.07.-05.2007 ar referātu „The Historical Aspects of Organization Physical Education in University of Latvia 1921-1944.”

2007.gadā tika apstiprināts LU pētnieciskais projekts par grāmatas sagatavošanu. Sporta centra mācībspēki turpināja darbu pie ievērojamāko sporta pedagogu zinātniski pētnieciskā devuma. Tika turpināts darbs Latvijas Universitātes arhīva, apzinot un apkopojot biogrāfiskās un bibliogrāfiskās ziņas pedagogiem, kas strādājuši Fiziskās audzināšanas un sporta katedrā un PPF Sporta centrā laikā no 1944.gada līdz 2006.gadam. Latvijas Valsts arhīvā tika izpētīti Latvijas Universitātes fonda F -1340, apraksta 25 lietu materiālus: Fiziskās audzināšanas un sporta katedras sēžu protokoli no 1947. līdz 1990.gadam; katedras zinātniski – pētniecisko darba plāni un atskaites no 1956.gada līdz 1990.gadam.

Sadarbībā ar Latvijas Sporta muzeju tika atlasītas un ieskanētas 210 fotogrāfijas, kas atspoguļo Latvijas Universitātes sporta un fiziskās audzināšanas organizatoriskos, vēsturiskos attīstības periodus, sākot no pirmām obligātām mācību nodarbībām fiziskajā audzināšanā līdz Kara un fiziskās audzināšanas katedras darbībai, no Fiziskās audzināšanas un sporta katedras darbības līdz Veselības un sporta izglītības nodaļas izveidei.

2008.gada 29. janvārī LU 66. konferences ietvaros PPF Sporta centra sekcijā tiks nolasīti 16 referāti par sporta pedagogu pētnieciski metodisko darbību un trīs pārskata referāti par fiziskās audzināšanas un sporta attīstības periodiem Latvijas Universitātē – Fiziskās audzināšanas un sporta aizsākumi Latvijas Universitātē 1921 – 1944.- doc. Dz.Grundmane; Fiziskās audzināšanas un sporta katedras mācībspēku zinātniski pētnieciskā un metodiskā darbība – lekt. Dz.Zaula; Veselības mācības un sporta izglītības skolotāju programmas izveide, Sporta centra mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība. – asoc. Prof. J.Melbārdis.

 Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcijas sēdē Dz. Grundmane piedalīsies ar referātuPārmaiņu vējos ar sportu sirdī: Latvijas Valsts universitāte, 1945–1953.”

2008.gadā, piesakot projekta turpinājumu, projekta grupa, vadītāja asoc.profesora Jāņa Melbārža vadībā, ir iecerējusi pabeigt sagatavošanas darbus un nodot rakstu krājumu rediģēšanai, maketēšanai un iespiešanai, ar mērķi veltīt grāmatu Latvijas Universitātes 90-gadei un sporta biedrības Universitātes Sports 80-gadei, ko atzīmēs 2009.gada janvārī. (46.projekts).