LU MISIJA

Latvijas Universitātes misija ir izteikta tās devīzē “Zinātnei un tēvzemei”.  

Latvijas Universitāte dod savu ieguldījumu pasaules zinātnes, augstākās izglītības, zināšanu, tehnoloģiju pārneses un inovācijas procesos, nodrošina Latvijas demokrātijas un kultūras izaugsmi, latviešu valodas attīstību un tautsaimniecības uzplaukumu.
 

LU VĪZIJA

Telpa izcilībai, vide attīstībai, laiks atbildībai.  

LU ir zinātnes universitāte ar augstu starptautisko reputāciju. LU veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi. LU darbība ir Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības un ekonomikas transformācijas pamats.
 

LU VĒRTĪBAS

Cilvēki, izcilība, akadēmiskā brīvība, akadēmiskā kultūra, atbildība par savu darbību sabiedrības un valsts priekšā, atvērtība un cieņa pret dažādību.

Universitātes saime
Latvijas Universitātes saime ir tās galvenā vērtība. LU vieno radoša, droša un iekļaujoša studiju un darba vide, kas nodrošina akadēmiskās un profesionālās izaugsmes iespējas.

Virzība uz izcilību
Augsta zinātniskās darbības un studiju kvalitāte ir LU darbības stūrakmens. LU ir svarīga visu tajā pārstāvēto pētniecības virzienu attīstība. 

Zinātnē balstīta attīstība
Zinātnes sasniegumi un to integrēšana studijās veido LU starptautiskās reputācijas un konkurētspējas pamatu. LU īpašās atbildības jomas ir Latvijas labklājība, latviešu valodas, vēstures un sabiedrības, Latvijas ilgtspējīgas attīstības un dzīves kvalitātes izpēte.

Atvērtība
Turot cieņā tradīcijas, balstoties uz vienlīdzības principiem un respektējot dažādību, LU ir atvērta akadēmiskās darbības, pārvaldības, tehnoloģiju izmantošanas un ilgtspējas inovācijām.

Sadarbība
LU ir atbildīgs un uz aktīvu sadarbību vērsts dalībnieks izglītības un sociālās vides ekosistēmā.

Akadēmiskā brīvība
Pētījumi un studiju programmas, kas sekmē LU misijas īstenošanu, ir balstītas uz stingriem akadēmiskās ētikas principiem. Uzskatu daudzveidība un diskusiju brīvība ir LU kā zinātnes universitātes pastāvēšanas nosacījums.


Latvijas Universitātes stratēģija 2021–2027