Fizikālķīmisko metožu attīstīšana farmaceitiski aktīvo vielu pētīšanai

J.P. Kreišmanis

Pirmais darba mērķis ir noskaidrot ksilazīna hidrohlorīda bezūdens formas un hidratētās formas līdzsvara ūdens tvaika spiedienu pie dažādām temperatūrām un iegūt stāvokļa diagrammu koordinātās p – T. Eksperimentu veicot dažādās temperatūrās iespējams iegūt līdzsvara spiediena atkarību no temperatūras un iespējams zīmēt stāvokļa diagrammu. Pašlaik ir veikti eksperimenti 25, 35 un 45 oC temperatūrās. Vēl nepieciešams veikt eksperimentus 55 oC temperatūrā un temperatūrā, kas zemāka par 25 oC, lai iegūtu pilnu stāvokļa diagrammu, kā arī veikt pilnīgāku datu apstrādi.

Otrais darba mērķis ir noskaidrot farmaceitiski aktīvās vielas ksilazīna hidrohlorīda polimorfo formu A, M, Z un X savstarpējo stabilitāti. No A/S Grindeks saņemtā parauga tika iegūtas tīras četras ksilazīna hidrohlorīda bezūdens polimorfās formas A, M, Z un X, kurām tika uzņemtas rentgendifraktogrammas un salīdzinātas ar literatūrā pieejamām rentgendifraktogrammām, lai pārliecinātos, ka iegūtas tīras polimorfās formas.

Aptuveni ir noskaidrotas M un Z polimorfo formu Gibs enerģija krustpunkts, kas ir temperatūras diapazonā no 60 – 70 oC. Z un A polimorfo formu krustpunkts ir aptuveni temperatūras diapazonā no 40 – 50 oC. M un A polimorfo formu aptuvenais krustpunkts vēl nav noskaidrot, jo iespējams, ka tas ir tuvu 25 oC temperatūrā vai arī šīs polimorfās formas savā starpā nekrustojās. Turpmāk, lai precīzi noskaidrotu ksilazīna hidrohlorīda polimorfo formu stabilitātes temperatūras, tiks noteiktas precīzas katras formas kušanas temperatūras, izmantojot DTA. Tāpat tiks precīzi noskaidrotas Formu A un Z, kā arī M un Z formu stabilitātes krustošanās temperatūra, izmantojot šķīdinātāju metodi. Šādā veidā grafiski varēs arī paredzēt formu A un M stabilitātes krustošanās temperatūru.

Trešais darba mērķis ir noskaidrot detomidīna hidrohlorīda bezūdens formas un hidratētās formas līdzsvara ūdens tvaika spiedienu pie dažādām temperatūrām un iegūt stāvokļa diagrammu koordinātās p – T. Eksperimentu veicot dažādās temperatūrās iespējams iegūt līdzsvara spiediena atkarību no temperatūras un iespējams zīmēt stāvokļa diagrammu. Pašlaik ir veikti eksperimenti 23, 35 un 45 oC temperatūrās. Vēl nepieciešams pabeigt rezultātu matemātisko apstrādi un sagatavot publikāciju.

Nozīmība izglītība: Par tēma izstrādāti un aizstāvēti septiņi kursa darbi fizikālajā ķīmijā.

Nozīmība zinātnē: Attīstīta metode saliktu fāžu pārēju procesu kinētisko parametru noteikšanai kad procesu apraksta analītiski neatrisināmi diferenciālvienādojumi.

Nozīmība tautas saimniecība un veselības aizsardzība: Rezultāti tiek ieviesti farmaceitisko aktīvo vielu ražošanā (tehnoloģiskā procesa pilnveidošanā) un produkcijas kvalitātes kontrolē A/S Grindeks.