Strukturālo (semiparametrisko) modeļu teorētiskā analīze un pielietojums Latvijas medicīniskajā statistikā

J. Valeinis
 

Projekta pirmajā posmā uzsvars tika likts uz projektā iesaistīto studentu apmācību. Katru nedēļu tika veidoti semināri, kur projekta vadītājs sniedza prezentācijas par neparametriskās statistikas metodēm un programmas paketi R, kas nav paredzēti studentu apmācības kursos Latvijā. Galvenās no šīm metodēm ir: neparametrisko kodolu gludināšana, empīriskā ticamības funkcija, empīriskie procesi, neparametriskie ticamības attiecības testi, butstrapa un citas pārkārtošanas metodes.

 

Pirmajā projekta posmā akcents tika likts uz precīzu, efektīvu programmu izstrādi teorētisko metožu pielietošanai un simulācijām. Empīriskā ticamības funkcijas metode ir viena no visgrūtāk programmējamām metodēm šajā jomā. Tika izstrādātas efektīvas programmas empīriskās ticamības funkcijas metodei divu izlašu gadījumā. Tai skaitā programmas varbūtību-varbūtību (PP) un kvantiļu-kvantiļu (QQ) grafiku vienlaicīgo ticamības intervālu konstruēšanai, kas sevī iekļauj arī butstrapa un neparametriskās blīvumu funkcijas novērtēšanas metodes.

 

Rezumējot varam secināt, ka projekta galvenie mērķi ir izpildīti, darba iestrādes tikušas veiktas. Ir sagatavota lielākā daļu programmu, kas nepieciešamas simulāciju veikšanai. Studenti darbam ir teorētiski sagatavoti. Galvenais tuvākais mērķis ir rezultātu apkopošana publikācijas manuskripta sagatavošanā. Papildus uzsākta sadarbība praktiskā jomā ar LU Anatomijas un histoloģijas katedru, kā arī ar Latvijas Biomedicīnas pētniecības centru genomu datubāzu veidošanā.