Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā

I. Vorončuka
 

Pētījuma rezultāti:

  • Latvijas valsts pārvaldes attīstības plānošanā izmantota stratēģiskā karte, kas ļauj identificēt un līdzsvarot tos faktorus, kas būtiski ietekmē valsts pārvaldes turpmāko attīstību;
  • izstrādāts to faktoru savstarpējo saistību modelis, kuri ietekmē ierēdņu un darbinieku darbu organizācijas un amata mērķu sasniegšanā;
  • izveidots modelis, kas raksturo, cik lielā mērā darbinieks apzināti var realizēt savu spēju piedalīties lēmumu pieņemšanā iestādē, un, attiecīgi, apzināties sava darba nozīmīgumu un būt motivēts attīstīties un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un kompetences;
  • izstrādāti priekšlikumi valsts pārvaldes iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem par dažādu izglītības, vecuma, profesionālās pieredzes un amatu grupu darbinieku mācību vajadzību, personisko attīstību un motivāciju ietekmējošiem faktoriem.

Lai noskaidrotu valsts pārvaldes iestāžu ierēdņu un darbinieku izpratni par viņu iestāžu misiju, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem, darbinieku lomu šo mērķu sasniegšanā, kā arī viņu vērtējumu par iespējām sasniegt personiskos mērķus un attīstīties valsts pārvaldē, tika izveidota Valsts pārvaldes iestāžu ierēdņu un darbinieku aptaujas anketa. Pētījums aptver tiešās pārvaldes iestāžu vispārējā civildienesta ierēdņus un darbiniekus; ņemot vērā darba, profesionālās kompetences un kvalifikācijas prasību īpatnības, specializētā civildienesta iestādes, kā arī iestādes Ārlietu, Iekšlietu un Aizsardzības ministriju sistēmās pētījumā nav iekļautas.