Dienesta viesnīca BUĻĻU IELA 5  
Vadītāja: Inese Bule
Tālrunis: 67462497

Studentu dienesta viesnīca "PRIMA" MAZĀ LUBĀNAS IELA 6
Vadītāja: Vita Krīpena (mob. 29279955)
Tālrunis: 67112260
E-pasts: prima@lu.lv 

Dienesta viesnīca MAZĀ LUBĀNAS IELA 11
Vadītāja: Agita Reča
Tālrunis: 67216221

Dienesta viesnīca TĀLIVALŽA IELA 1B
Vadītāja: Sandra Pētersone
Tālrunis: 67553322

Dienesta viesnīca ZEĻĻU IELA 27
Vadītāja: Ināra Muižniece
Tālrunis: 29435465

Par brīvajām vietām Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcās (DV) interesēties Infrastruktūras departamenta Ieņēmumu centru nodaļā.

LU dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

 

1. Piesakies elektroniski LUIS
No 16.07.2021. līdz 28.07.2021. (ieskaitot) pirmā kursa studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas, taču netiek garantētas īres tiesības elektroniskajā pieteikumā norādītājā DV.

2. Augšuplādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus
No 16.07.2021. līdz 28.07.2021. pirmā kursa studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām:

  • students ir invalīds vai bārenis;
  • students dzīvo ğimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;
  • students dzīvo ğimenē, kurā visi ğimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
  • students dzīvo ğimenē, kurai piešķirts trūcīgās ğimenes statuss.

Augšupielādē LUIS vai iesniedz Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam. Šiem studentiem ir tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa.

3. Uzzini rezultātus
29.07.2021. LU Infrastruktūras departamenta pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu dienesta viesnīcās  pieņem lēmumu par īres tiesību sadali studentiem. Studentu pieteikumi īres tiesību saņemšanai DV tiek sakārtoti pēc šādiem kritērijiem:

  • studenta studiju līmenis un semestris Latvijas Universitātē – 1. semestra  pamatstudiju studentiem ir priekšrocība attiecībā pret mağistrantūras un doktorantūras studentiem;
  • studenta deklarētās dzīves vietas attālums no Rīgas – studentiem, kuri dzīvo tālāk no Rīgas ir priekšrocība attiecībā pret tiem, kuru dzīvesvieta ir tuvāk Rīgai.

No 30.07.2021. līdz 31.07.2021. Infrastruktūras departamenta pilnvarotā persona paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā "Dienesta viesnīca".

4. Samaksā par DV
Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, līdz 15.08.2021. jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:
Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.90000076669
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

5. Noslēdz īres līgumu
02.09.2021.–07.09.2021. noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00–16.00.

1. Piesakies elektroniski LUIS
No 05.08.2021. līdz 25.08.2021. LU studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas tās DV, kurās pēc I pieteikšanās kārtas ir palikušas brīvas vietas.

2. Uzzini rezultātus
26.08.2021. LU Infrastruktūras departamenta direktora pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu pieņem lēmumu par īres tiesību sadali

3. 27.08.2021. Infrastruktūras departamenta direktora pilnvarotā persona paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Samaksā par DV
Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, līdz 02.09.2021. jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:
Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.90000076669
Konta Nr. LV10RIKO0000082414423
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

5. Noslēdz īres līgumu
No 02.09.2021.–07.09.2021. ierodies viesnīcā, noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00.–16.00.

(LU rīkojums 30.10.2020. Nr. 1/415)

1. NOTEIKT šādu īres maksu LU dienesta viesnīcās Buļļu ielā 5, Rīgā; Burtnieku ielā 1, Rīgā; Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā; Mazajā Lubānas ielā 11, Rīgā; Tālivalža iela 1b, Rīgā; Zeļļu iela 8,  Rīgā:

1.1. LU studējošajiem, kas ir no valstīm, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis:

Nr.p.k.

Istabas klase

D4

D3

D2

D1

1.1.1.

 

Par vienu gultas vietu trīsvietīgā istabā (EUR)

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

 

58

 

52

1.1.2.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā

(EUR)

115

95

87

78

1.1.3.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR)

 

138

 

114

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

1.1.4.

Par vienu istabu vienam īrniekam

(EUR)

230

190

174

156

1.1.5.

Par vienu istabu vienam īrniekam, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR)

 

276

 

228

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

1.2. LU studējošajiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, un citu augstākās izglītības iestāžu studentiem:

Nr.p.k.

Istabas klase

D4

D3

D2

D1

1.2.1.

 

Par vienu gultas vietu trīsvietīgā istabā (EUR)

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

 

70

 

64

1.2.2.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā (EUR)

130

115

105

96

1.2.3.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR)

 

156

 

138

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

1.2.4.

Par vienu istabu vienam īrniekam (EUR)

260

230

210

192

1.2.5. Par vienu istabu vienam īrniekam, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR) 312 276 Istabas netiek piedāvātas Istabas netiek piedāvātas

1.3. LU studentiem, esot prombūtnē (apmaiņas programmas laikā vai vasaras mēnešos), par gultas vietas saglabāšanu noteikt īres maksu mēnesī:

Nr.p.k.

Istabas klase

D4

D3

D2

D1

1.3.1.

 

Par vienu gultas vietu trīsvietīgā istabā (EUR)

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

 

22

 

22

1.3.2.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā (EUR)

57,5

47,5

33

33

1.3.3.

Par vienu gultas vietu divvietīgā istabā, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR)

 

69

 

57

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

1.3.4.

Par vienu istabu vienam īrniekam (EUR)

115

95

66

66

1.3.5.

Par vienu istabu vienam īrniekam, ar pilnībā izremontētu tuvāko virtuvi un sanitāro mezglu (EUR)

 

138

 

114

Istabas netiek piedāvātas

Istabas netiek piedāvātas

 

 

Īres maksa LU studentu dienesta viesnīcā PRIMA

(LU rīkojums 13.03.2014. Nr. 1/91)

Istabas platība m2 Gultas vietu skaits

Maksa par vienu gultas vietu mēnesī EUR (bez PVN) studentiem

Maksa ar atlaidi mēnesī EUR (bez PVN) studentiem Nosacījumi īres maksas atlaides piemērošanai

 

18

 

3100.0090.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 3 īrnieki, sākot ar 4 mēn.


11


2

 


130.00

115.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.
18 2 150.00 130.00 Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.
11 1 270.00 220.00 Sākot ar
4 mēn.

(LU rīkojums 19.11.2020. Nr. 1/475)

NOTEIKT Latvijas Universitātes dienesta viesnīcās šādas klases – D1, D2, D3 un D4 – un katrai klasei atbilstošu tehnisko specifikāciju saskaņā ar tabulu:

Attiecināt rīkojuma 1. punktā minētās klases uz dienesta viesnīcām: Buļļu ielā 5, Burtnieku ielā 1, Jūrmalas gatvē 74/76, Mazajā Lubānas ielā 11, Tālivalža ielā 1b, Zeļļu ielā 8.

 

D1

D2

D3

D4

Istabas remonts ir veikts līdz 2018. gadam. Istabā ir redzamas nolietojuma pazīmes.

x

     

Istabas remonts ir veikts līdz 2018. gadam. Istabā nav būtisku nolietojuma pazīmju.

 

x

   

Istaba ir aprīkota vismaz ar 6 kontaktligzdām, no kurām vismaz 4 ir brīvas un paredzētas iemītniekiem.

 

x

x

x

Istabas grīdas segums ir vizuāli pievilcīgs, bez būtiskiem trūkumiem vai bojājumiem.

 

x

x

x

Istabā tiek nodrošināta ventilācija.

 

 

x

x

Istaba pielāgota divām vai vienai gultas vietai.

 

x

x

x

Istaba aprīkota ar kvalitatīvām, vizuāli pievilcīgām žalūzijām.

   

x

x

Istabā veikts kapitālais remonts pēc 2018. gada.

   

x

x

Istabas labiekārtojuma elementu ārējais un iekšējais noformējums ir neitrālās krāsās, bez nolietojuma pazīmēm.

   

x

x

Istaba ir aprīkota ar pietiekamu mākslīgo apgaismojumu, lai uzturēšanās istabā būtu komfortabla.

 

x

x

x

Istabā noteikta priekštelpa, kura vizuāli atdalīta no pārējās istabas.

     

x

Istaba aprīkota ar ledusskapi.

x

x

x

x

Gulta bez funkcionāliem un vizuāliem defektiem ar paredzētu vietu mantu glabāšanai.

   

x

x

Atsevišķs mācību galds/galda vieta katram īrniekam.

   

x

x

Istabā ir atsevišķs drēbju skapis vai nodalīta zona katram īrniekam.

   

x

x

Drēbju skapis ir aprīkots ar durvīm.

     

x

Istabā ir veikta radiatora nomaiņa un tas aprīkots ar lokālu termoregulatoru.

   

x

x

Istaba ir aprīkota ar plauktu mācību priekšmetu novietošanai katram iemītniekam.

     

x

Atsevišķa virtuves iekārta ēdiena sagatavošanai, pārtikas novietošanai.

     

x

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

Pamatojoties uz LU 25.02.2008. rīkojumu Nr.1/45, LU studējošajiem dienesta viesnīcu īrniekiem maksājumi par dienesta viesnīcas īri, kavējuma nauda un  drošības nauda jākārto bezskaidras naudas norēķinu veidā LU kontā.

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) sadarbībā ar LU Infrastruktūras departamentu (ID) īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Lai pretendētu uz kopmītņu īres maksas atlaidi vienam semestrim, programmai var pieteikties tie LU studenti, kuri studē pilna laika klātienes nodaļā bakalaura vai maģistra studiju programmā, dzīvo kādā no LU dienesta viesnīcām un kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts.

Pieteikšanās programmai tiek izsludināta divas reizes gadā – pirms rudens semestra sākuma, kad kopmītnēs LU absolventus nomaina pirmkursnieki, un pirms pavasara semestra. Kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz aptuveni 10% no kopējā kopmītņu iemītnieku skaita, iesniedzot atbalsta nepieciešamību apstiprinošus dokumentus.

Programmai iemantojot plašāku atpazīstamību, pieteikumu skaits no sākotnējiem 100 pieaudzis līdz 300 katrā kārtā. Lai atlaide tiktu piešķirta godprātīgi, pieteikumus izvērtē LU SP apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir LU Infrastruktūras departamenta un LU SP pārstāvji.

Lai pieteiktos Sociālajai programmai, studentam ir jāiesniedz atbalsta nepieciešamību apstiprinoši dokumenti. Par pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem uzzināt var programmas nolikumā.

Papildu informācija un atbildes uz jautājumiem:

LU Studentu padomē
lusp@lusp.lv    
67034317

Latvijas Universitāte piedāvā iespējamo naktsmītņu sarakstu Rīgā studentu pašizolācijas nodrošināšanai, ierodoties no ārzemēm vai dodoties pašizolācijā. Naktsmītņu sarakstā nav iekļautas LU pārraudzībā esošās kopmītnēs vai apartamenti, lai nodrošinātu visus drošības pasākumus kopmītnēs dzīvojošajiem studentiem. 

Viesnīca “MERCURE RIGA CENTRE”

Cena par 14 diennaktīm ir 450 EUR iekļaujot PVN un brokastis.

Pusdienas 8 EUR (3 ēdieni)

Vakariņas 8 EUR (3 ēdieni)

Kontakti: Valdis VANADZIŅŠ, General Manager, tel. 29174516, valdis.vanadzins@accorhotel.lv>

http://mercureriga.lv/en/

 

Viesnīca “Albatross”

Cena  20 EUR/nakti. Ēdināšana pēc ēdienkartes.

Kontakti: Tel.  27 748 229

http://hotel-albatross.hotels-riga-lv.com/en/

 

Viesnīca “Dodo hotel”

24 EUR Par vienvietīgo istabiņu ar brokastīm. 

Kontakti: sales@dodohotel.com

http://www.dodohotel.com/lv/index.html

 

Kopmītņu tipa viesnīca “Apart Hotel TOMO”

Cena pēc vienošanās

Adrese: Raunas iela 44

Kontakti: Ludmila Trofimova, tel. 24799592, hotel@tomo.lv

 

Viesnīcu tīkls “Mogotel”

Cena: 26 – 33 EUR/nakts, brokastsi iekļautas cenā.

Pusdienas 8 EUR

Vakariņas 8 EUR

Kontakti: Guntis Nurža, guntis.nurza@mogotel.com

www.mogotel.com

 

Viesnīca Bed&Breakfast Baznicas 33

 

Nr. Tips

 

Viena Nr. Cena 14 naktis

Papildus gulta

1

Double ( viena gulta 1,80 m )

4

350

 

2

Twin ( divas gultas 1,00 m )

2

490

 

3

Ģimenes numurs viena gulta 1,80m - divas 1,00 m ( ar iespēju ielikt papild gultas 2 )

4

630

140

Kopā 20 gultas vietas, un 8 papild gultas

Ir iespējama ēdināsana 15 eur. dienā - edināšana trīs reizes dienā

https://www.agoda.com/lv-lv/bed-breakfast-baznicas-33/hotel/riga-lv.html?cid=1844104

 

Viesnīca: Viesnīca Janne

Viesnīca atkarībā no pieejamības var piedāvāt studentiem dažāda tipa numurus par 250 EUR uz 14 dienām.

Viesnīcas numuri ir pilnībā labiekārtoti un ar visu dzīvošanai nepieciešamo.

Studentam numurā būtu pašam sava vannas istaba ar dušu un arī virtuvītes zona, kurā ir ledusskapis, tējkanna, mikroviļņu krāsns un nepieciešamie trauki, piederumi, lai varētu ieturēt maltīti.

Studentam būtu nepieciešams:

- veikt priekšapmaksu, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no kontakta ar viesnīcas darbiniekiem iebraucot;

- ierodoties un uzturēšanās laikā koplietošanas telpās atrasties ar sejas aizsargmasku un gumijas cimdiem;

- drošības apsvēru dēļ ierobežot savu pārvietošanos pa koplietošanas telpām;

- rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselības drošību.

Viesnīca studentiem nenodrošina:

- ēdināšanu, bet ir iespēja vai nu izmantot piegādi no veikala, vai nu vienoties ar viesnīcas personālu par personīgu piegādi;

- numura uzkopšanu, ja studentam būtu nepieciešams veikt kāda veida uzkopšanu, par to students personīgi vienotos ar viesnīcas personā

Kontakti: Sanita Rolava, viesnīcas vadītāja, tel. 25516624

 

Apartamenti, rezervācija un apmaksa jāveic caur airbnb:

1. Apartamenti nr. 1

2. Apartamenti nr. 2

3. Apartamenti nr. 3

4. Apartamenti nr. 4

 

Daiga Štelmahere
LU Infrastuktūras departaments
Ieņēmumu centru nodaļas vadītāja vietniece
Adrese: Raiņa bulvāris 19, 121.kab.
Tālr. 67033837
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv