Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloģija

I. Maslo
 

Projekta virsmērķis: doktorantu, jaunu zinātnieku, pētnieku un akadēmiskā personāla sadarbības un pētnieciskās kompetences pilnveide kopprojektā.

Projekta konkrētais mērķis: Izveidot jaunās paaudzes skolēnu un studentu mācīšanās kvalitātes un mācību/studiju darbības efektivitātes mijsakarību noteikšanas metodoloģisko bāzi promocijas, grantu un citiem akadēmiskā personāla pētījumiem un starptautiskai sadarbībai.

Projekta īss raksturojums:

Pētnieciskā projekta tēma veido asi visām pedagoģijas apakšnozarēm: uz tās pamata var veidot saskaņotus LZP grantus un citus projektus, savukārt rezultātus atspoguļot starpapakšnozaru zinātniskajos rakstos un monogrāfijās ar plašu starpdisciplināru un starptautisku pielietojumu.

Projekta 1.posma  rezultāti

1) Aprobēts un izstrādātās analītiskās pētniecības instrumentārijs:

 • Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu kombinēšanas veidi (pētījumu struktūras grafiskie attēli) mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētei.
 • Strukturētā intervija mācīšanās veicinošo un kavējošo aktivitāšu noteikšanai pusaudžu vecumā.
 • Fokusa grupas metodoloģija mācīšanās veicinošo un kavējošo aktivitāšu noteikšanai pusaudžu vecumā
 • Kodu (kategoriju) sistēma kvalitatīvo un kvantitatīvo datu apstrādei SPSS un AQAD vidē

Izstrādātā metodoloģija izmantota 1 aizstāvētajā un 1 iesniegtajā promocijas darbā:.

 • Liesma Ose, Dr.paed., 2007. gads;
 • Andra Fernāte, Dr paed., promocijas darba aizstāvēšana 2008.gada 3.aprīlī.

2) Veikts pusaudžu mācīšanās veicināšanās kvalitātes pētījums:

2) Bakalaura, maģistra un doktora programmu studējošie tika iesaistīti aptaujas, strukturētās intervijas un fokusa grupas diskusijas instrumentārija pilotēšanā akadēmisko studiju procesā: organizētas mērķgrupu aptaujas, strukturētā intervēšana un fokusa grupu diskusijas, datu apstrāde SPSS un AQUAD vidēs


4) Izveidota jaunās paaudzes 9.klašu skolēnu mācīšanās un pedagoģiskās darbības kvalitātes mijsakarību noteikšanas metodoloģiskā bāze promocijas, grantu un citiem akadēmiskā personāla pētījumiem, akadēmiskām studijām un starptautiskai sadarbībai.

 • Zinātnisko avotu (reader) datu bāze: starptautiskajā zinātniskajā apritē izmantojami (Eiropas vienotā doktora studiju telpā) zinātniskie raksti, monogrāfijas – zinātniskā pamatliteratūra (ieskanēti, elektroniskie utt.) acrobat-reader formātā pēc apakšnozarēm – tiks aktualizēta ik gadu.
 • Pedagoģijas terminoloģijas glosārijs latviešu, angļu, vācu un krievu valodās – tiks papildināts ik gadu.


 •  Kvantitatīvo datu bāze: 9. klašu skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju 2007.gada aptaujas rezultāti (SPSS) – tiks papildināta ik gadu.
 • Kvalitatīvo datu bāze: 9. klašu skolēnu, skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolas vadītāju 2007.gada strukturētās intervijas rezultāti (AQUAD),
 • Izglītības ekspertu (mērķgrupu) fokusa grupu diskusiju dati (2 fokusa grupas) - teksta, CD un videoformātā:

4) Sagatavots zinātniskais raksts LU akadēmiskajai konferencei, EARLI, EERA, uzrakstīta kolektīvās monogrāfijas 1.nodaļa:

Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes metodoloģija, Fernāte, A., Ose, L., Baranova, S., Kalniņa, D. Maslo, I.,. LU zinātniskie raksti.

 

From Quasi-experimental Research through Qualitative Methods to Using of Mixed Methods. Case of doctoral studies in Pedagogy at the University of Latvia, Maslo I., Kruze, A., Ose, L., Qualitative psychology in the changing academic context, European Associations of Learning and Instruction (EARLI).

 

Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education?  Maslo, I., Fernāte, A., Kalniņa, D., Daniela, L.European Educational Research.( Association (EERA) submission

 

5) Projekta ietvaros noslēgtie starpinstitūciju līgumi

 • Sadarbības līgums ar Latvijas Sporta akadēmiju
 • Bilaterālās sadarbības līgums ar UNED (Spānija)

5) Cits

 • 1.gada pētījuma rezultāti prezentēti Izglītības un zinātnes ministres Mazākumtautību konsultatīvajā padomē ar preses pārstāvju līdzdalību 2007.gadā 14.decembrī un LU 66. akdēmoskās konferences PPF plenārsēdē. Prezentācija  

 • Pieteikts ES 7. ietvara programmas projekts Teacher’s – facilitator training with ICT, University and Business Challenges of Regional Development in Evaluating International Contexts, Call Selected: FP7-SSH-2007-1, Sub-scheme Selected: CP-FP 2.pētījuma posma (2008.gads) rezultātu ieviešanai