LU tiek īstenota visaptveroša kvalitātes vadība, kvalitātes vadības sistēmu balstot uz PDCA (angliski: Plan-Do-Check-Act; Deminga aplis) ciklu, tās pamatā integrējot stratēģisko vadīšanu. Atsevišķu LU sniegto pakalpojumu grupu vai īstenoto projektu kvalitātes atbilstības nodrošināšanai tiek attīstītas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, arī tās pamatā balstot uz PDCA ciklu (skat.att.).

LU nodrošina darbību un metožu kopumu, lai kvalitāte tiktu plānota, ieviesta, sistemātiski novērtēta un nepārtraukti pilnveidota, tādējādi sekmējot LU misijas īstenošanu un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Lai sasniegtu LU stratēģiskos mērķus, LU izmanto izcilības pieeju veicamajās darbībās, tās mēra, novērtē un pilnveido, lai pieņemtu efektīvus lēmumus. LU kvalitātes vadības sistēma tiek īstenota atbilstoši visaptverošās kvalitātes vadības principiem TQM (Total Quality Management), integrējot uz izcilību vērsto  pieeju LU korporatīvajā kultūrā. Visaptverošās kvalitātes vadības īstenošanai LU izmanto starptautiski atzītu un praktiski pielietojamu kvalitātes vadības metodoloģiju – EFQM (European Foundation of Quality Management) 2020. gada izcilības modeli. Atsevišķās LU jomās kvalitātes vadības sistēma ir detalizētāka, kvalitātes nodrošināšanā ievērojot nozares aktuālos standartus un ietvarus, t.sk. Eiropas standartus un vadlīnijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākas izglītības telpā (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, turpmāk - ESG) studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā.

LU stratēģiskās attīstības virzieni, mērķi un tajos sagaidāmie rezultāti ir noteikti LU Stratēģijā  (turpmāk – Stratēģija). Stratēģija tika izstrādāta un darbības virzieni noteikti, ņemot vērā ārējos ietekmes faktorus, LU stiprās puses un izaugsmes iespējas. Stratēģijā noteikti arī stratēģisko mērķu sasniegšanai veicamie uzdevumi stratēģijas ieviešanas priekšnoteikumi. Atbilstoši noteiktajiem attīstības virzieniem LU attieksme pret kvalitāti un apņemšanās formulēta LU politikās, t.sk. Kvalitātes politikā, Personāla vadības politikā u.c.

Uz stratēģisko mērķu sasniegšanu vērstas darbības īstenošanai, LU nodrošina iepriekš kopīgi pieņemtajai politikai atbilstošu vadības pieeju un risinājumu izmantošanu, integrēti vadot procesus un mērot kvalitātes rezultātus. Darbības tiek plānotas, koordinētas un izvērtētas, veidojot un īstenojot ar stratēģiskajiem rīcības plāniem un programmām saskaņotus aktivitāšu plānus un operatīvas rīcības (t.sk. apstiprinājumi un rīkojumi). Būtiska loma tiek piešķirta plānveidīgai personāla attīstībai un iesaistei caur pārmaiņu vadīšanu. LU vadība nodrošina rezultātu sasniegšanai nepieciešamo priekšnoteikumu radīšanu, informējot darbiniekus un izskaidrojot kvalitātes nepieciešamību.

Kvalitātes vadības sistēmas efektīva darbība tiek nodrošināta ar ieviestās kvalitātes vadības sistēmas regulāru novērtēšanu un pilnveidi, kā arī īstenotu iekšējo kontroli. LU novērtē rezultātus un pilnveido īstenotās pieejas un risinājumus attiecībā pret LU Kvalitātes rīcībpolitikā noteiktajiem kvalitātes mērķiem. Stratēģisko mērķu sasniegšanas līmeņa noteikšanai tiek īstenota regulāra stratēģiskā pārskate, pamatojoties uz kuras rezultātiem var tikt pieņemts lēmums par grozījumu nepieciešamību stratēģiskajos mērķos, rīcības plānos, programmās, t.sk. indikatoros. 

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana ir LU augstākās vadības un darbībā iesaistīto pušu saskaņots lēmums, Kvalitātes vadība sekmē LU sasniegumus attiecībā pret izcilību un stratēģiskās attīstības mērķiem. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, tostarp studiju procesa nodrošināšanā, ir kvalitātes vadības sistēmas sastāvdaļa un nodrošina procesu īstenošanas atbilstību noteiktiem standartiem.

Par kvalitātes vadību un kvalitātes nodrošināšanu LU atbild Rektors, kvalitātes vadības īstenošanu, tostarp kvalitātes nodrošināšanu, deleģējot vadības pārstāvjiem un struktūrvienību vadītājiem, kā arī iesaistot padomdevējinstitūcijas. Kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas īstenošanā LU tiek iesaistīts arī  katrs darbinieks un students gan individuāli, gan ar pārstāvniecību LU koleģiālajās padomdevējinstitūcijās.