LU kā zinātnes universitāte ir orientēta uz atvērtu un inovatīvu studiju vidi, kurā tiek atbalstītas tehnoloģiju inovācijas, to attīstība un atbildīga izmantošana studiju procesā un pētniecībā.  

LU ir svarīgi: 

 • mācībspēku profesionālā izaugsme inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metožu pielietošanā, spēja apgūt un studijās iekļaut jaunās tehnoloģijas; 

 • piedāvāt studējošajiem jaunu darba vidē pieprasītu digitālo prasmju apguvi, izmantojot aktuālos rīkus un iespējas, lai nodrošinātu LU absolventu  konkurētspēju darba tirgū. 

Pēdējo gadu laikā strauju attīstību piedzīvojušas mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas un inovācijas, tās ir radījušas jaunas iespējas šo tehnoloģiju izmantošanai darbā, studijās un ikdienā. Ņemot vērā pieaugošo ģeneratīvā MI rīku klāstu un pieejamību sabiedrībā kopumā, šo rīku un ar tiem saistīto izaicinājumu ienākšana studiju procesā ir neizbēgama.  

Ģeneratīvais MI ir veidots un apmācīts uz milzīgu datu apjomu, tostarp datubāzēm un miljoniem interneta lapu, piemēram, ChatGPT, DALL-E, Copilot, Gemini, Grok, Sora u.c. Ģeneratīvais MI var radīt jaunu saturu, piemēram, attēlus, tekstu, runu, video, mūziku, strukturētus datus, datorprogrammas u.tml., atbilstoši cilvēka dotajām instrukcijām jeb uzvednēm (angļu val. prompts).

LU mācībspēks savā studiju kursā var atļaut vai argumentēti aizliegt MI rīku izmantošanu, un tas ir atkarīgs no katra studiju kursa sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem. Neatļauta vai nesaskaņota MI rīku izmantošana studiju procesā uzskatāma par neatļauta palīglīdzekļa izmantošanu, kas ir akadēmiskā godīguma pārkāpums.  

LU ir izstrādātas Vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai, kuru mērķi ir: 

 • palīdzēt darbiniekiem un studējošajiem orientēties ģeneratīvā MI sniegtajās iespējās un apzināties ar to lietošanu saistītos riskus; 

 • piedāvāt konceptuālu risinājumu MI izmantošanas risku mazināšanai; 

 • informēt par MI rīku ētiskajiem aspektiem; 

 • veicināt atbildīgu, godprātīgu un radošu MI rīku izmantošanu studiju procesā. 

LU darbinieki un studējošie MI sniegtās iespējas izmanto atbildīgi un ētiski, ievērojot Noteikumus par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē un Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu, un citus saistošos normatīvus. 

Vispārīgie riski, kas jāapzinās, izmantojot MI rīkus, ir: 

 • Datu un privātuma pārkāpumi. Ievadot informāciju ģeneratīvā MI rīkos, pastāv iespēja nopludināt sensitīvus vai pat konfidenciālus datus. Daudzu MI rīku gadījumā ir neskaidrs datu lietojums. 

 • Produktā iestrādāti aizspriedumi. Novērots, ka ģeneratīvā MI rīku radīts saturs var ietvert sociālus aizspriedumus un stereotipus, un šis saturs var būt aizskarošs. 

 • Satura uzticamība. MI sniegtā informācija var būt kļūdaina, neprecīza vai pat aplama, tāpēc vienmēr jāpārliecinās par tās pareizumu. 

 • Netaisnīgas un diskriminējošas biznesa prakses. 

 • Autortiesību pārkāpumi. Ģeneratīvā MI radīts saturs var ietvert kāda cita autordarba plaģiātu. 

Izmantojot MI darbā vai studijās, nepieciešams norādīt atsauci uz tiem. 

 

Veidi, kā iespējams atsaukties uz izmantotajiem MI rīkiem: 

Citāts tekstā:  

(OpenAI, 2023)  

Literatūras saraksts:  

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. chat.openai.com/chat  

Citāts tekstā:  

(ChatGPT, 2023)  

Literatūras saraksts:  

ChatGPT. (2023) “How to Cite ChatGPT in Different Writing Styles.” Chat conversation. 

MLA neiesaka norādīt programmas izstrādātāju kā teksta autoru!  

Citāts tekstā:  

(“Describe the symbolism”)  

Literatūras saraksts:  

“Describe the symbolism of the green light in the book The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald” prompt. ChatGPT, 13 Feb. version, OpenAI, 8 Mar. 2023, chat.openai.com/chat.