Reģionālās attīstības institucionālā sistēma Latvijā

E. Vanags
 

Projekta mērķis ir veicināt reģionu īpatnējo priekšrocību attīstību un nelabvēlīgo atšķirību mazināšanu un izpētīt reģionālās attīstības vadības sistēmu un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Pastāvošā reģionālās attīstības sistēma Latvijā darbojas neefektīvi, kā rezultātā iekšējās reģionālās atšķirības palielinās. Attīstības plānošanā un sistēmā dominē nozaru vadības princips. Kaut arī formāli koordinācijas sistēma starp attīstības procesa dalībniekiem – valdību, pašvaldībām, plānošanas reģioniem un uzņēmējiem pastāv, tā darbojas neefektīvi.

ES ir ienākusi Latvijā ar saviem reģionālās un strukturālās politikas instrumentiem.

Tas uzlabo situāciju tajā attīstības daļā, kura sakrīt ar ES un Latvijas kopīgi definētajām prioritātēm. Tai pat laikā iekšējo reģionālo disproporciju izlīdzināšanai tiek pievērsta nepietiekama uzmanība. Nacionālie attīstības instrumenti (ārpus ES fondu izmantošanā iesaistītajiem) darbojas neefektīvi, bet pašvaldību rīcībā nav pietiekamu pašu finanšu līdzekļu.

Latvijā līdz šim reģionālā attīstība galvenokārt tiek pētīta pēc satura, piedāvājot dažādus attīstāmos objektus. Tomēr attīstīšanas līdzekļi un atbilstošās koordinācijas un finanšu nodrošinājuma problēmas ir pētītas nepietiekami. Līdz šim institūciju veidošanā ir dominējuši politiskie, nevis lietderīguma principi. Projekta rezultātā ir veikts pētījums, kura rezultāti aprakstīti, tai skaitā sniegti priekšlikumi konkrētām izmaiņām institucionālajā un finansēšanas sistēmā Latvijā.