FORTHEM Alliance

Eiropas reģionu sadarbības, transnacionālās augstākās izglītības un mobilitātes veicināšana

Deviņu FORTHEM partneruniversitāšu mērķis ir pārveidot un veidot Eiropas augstākās izglītības un pētniecības telpas nākotni. Tāpēc universitātes ir izveidojušas pētniecības, izglītības, inovāciju un pārneses savstarpēju, uz studentiem orientētu un iekļaujošu Eiropas universitāti ar spēcīgu reģionālo pamatu.

FORTHEM ir alianse ar līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu Eiropā. Visas universitātes ir stingri iesakņojušās savu attiecīgo Eiropas reģionu sociālajā un ekonomiskajā struktūrā, dažas no tām ir savstarpēji saistītas politiskās struktūras, piemēram, pilsētu sadraudzības un reģionālās partnerības. Alianse pārstāv 225 000 studentu un 30 000 darbinieku kopienu, kas sazinās ar vairāk nekā diviem miljoniem pilsoņu. FORTHEM ir alianse ar spēcīgu vēlmi integrēt ikvienu: strādāt VIŅU labā nozīmē strādāt katram studentam un katram darbiniekam, iesaistot visus deviņus reģionus.

FORTHEM cītīgi strādā, lai ieviestu “zināšanu laukumu” attiecīgajos reģionos, lai visās deviņās universitātēs uzlabotu inovatīvu, uz studentiem vērstu pedagoģiju un nodrošinātu, ka multidisciplinaritāte, multikulturālisms un daudzvalodība ir būtiskas izglītības, pētniecības un inovāciju iezīmes. FORTHEM apvieno katras partneraugstskolas unikālās iespējas, lai nodrošinātu izcilu starptautisku pieredzi visiem studentiem un darbiniekiem. FORTHEM pamatā ir koprade ar studentiem, darbiniekiem un valsts un privāto sektoru izglītības jomā.

FORTHEM universitātes:

FORTHEM izmanto institucionālās sadarbības pārveidojošo spēku un zināšanas, kas iegūtas Erasmus+ programmas pilotprojektā 2019.–2022. gadā un H2020 projektā FIT FORTHEM 2021.–2023. gadā. No 2023. gada FORTHEM alianses partneraugstskolas vienojās par kopējo darbu piecās misijās:

 1. Eiropas Campus;
 2. Prasmes un kompetences;
 3. Pētniecība, inovācijas un pārnese  
 4. Laboratorijas un koprade;
 5. Kalpošana sabiedrībai.

Visas piecas misijas ir cieši saistītas un savstarpēji atkarīgas, un tās nodrošina īpašus un papildinošus pasākumus. Kopā tie veicina zināšanu radīšanu, ekonomisko izaugsmi, lai nodrošinātu stabilu pamatu Eiropas universitātei.

EIROPAS CAMPUS — starptautiskas izglītības iespējas visiem uz kopīgiem Eiropas vērtību pamatiem. FORTHEM nodrošina mobilitāti, tiešsaistes kursus un individualizētus mācību ceļus. FORTHEM balstās uz pagātnes pieredzi un turpmākām padziļinātām starptautiskām sadarbības struktūrām, tostarp, bet ne tikai FORTHEM digitālo akadēmiju, FORTHEM studenta statusu, kopīgu mācīšanos un mācīšanu, ka arī mikrokredītiem. Eiropas dimensija kļūst par ikdienas praksi, jo FORTHEM sistemātiski iesaista 50 % no visiem universitātes locekļiem fiziskajā, jauktajā un virtuālajā mobilitātē. FORTHEM Eiropas Campus ir raksturīga vides ilgtspējība, iekļaušana un daudzvalodība, lai pilnveidotu Eiropas absolventus.

PRASMES UN KOMPETENCES – uz nākotni vērstas personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšana. Prasmju un kompetenču virzītājspēks ir pielāgošanās spēja, sociālais taisnīgums un noturība. Nākotnes prasmes ļauj iedzīvotājiem veiksmīgi risināt sarežģītas problēmas nepazīstamā kontekstā un rīkoties atbildīgi un mērķtiecīgi. Tās ietver digitālās un zaļās prasmes, kritiskās un akadēmiskās prasmes, kā arī prasmes nepārtraukti mācīties, kas palielina nodarbinātības iespējas un (Eiropas) ekonomisko labklājību. Inovatīvas pedagoģijas pamatā ir uz studentiem vērsts domāšanas veids, kurā uzmanība tiek novirzīta no mācīšanas uz mācīšanos un nākotnes prasmju apgūšanu, noturības, elastības un pielāgošanās spēju veidošanu.

PĒTNIECĪBA, INOVĀCIJAS UN PĀRNESE — starpnozaru sadarbība un apmācība pētniecības un inovācijas jomā.

P&I&P misijas virzītājspēks ir pētnieku, zināšanu un tehnoloģiju brīva aprite. FORTHEM veicina starpvalstu sadarbību, kuras pamatā ir atvērtas inovācijas un atvērtās zinātnes galvenie principi. Spēku apvienošana un resursu koplietošana sniedz zinātniekiem labāku piekļuvi infrastruktūrai, atbalsta struktūrām un starptautiskajiem tīkliem. Topošie pētnieki agrīnās stadijās gūst labumu no daudzslāņu apmācības programmām un ir iesaistīti, veidojot ceļu jauniem paraugiem saistībā ar pētniecības novērtēšanu Eiropā. Politika un prakse atbalsta sadarbību starp akadēmiskajām un neakadēmiskajām ieinteresētajām personām dažādos reģionos. Tas padara FORTHEM par tramplīnu, kas nodrošina atbilstošu apmācību jaunajiem pētniekiem un paātrina pētniecības projektu izstrādi, kuru mērķis ir vissteidzamākie Eiropas un globālie izaicinājumi.

LABORATORIJAS UN KOPRADE – kalpo kā jaunas un novatoriskas saskarsmes iespējas starp izglītību, pētniecību un inovācijām. Laboratorijas nodrošinās jaunus instrumentus uz pētniecību balstītu zināšanu nodošanai sabiedrībai un sabiedrības ieguldījumu zināšanu un ideju nodošanai universitātēm.

KALPOŠANA SABIEDRĪBAI – FORTHEM universitātes ir saistītas ar saviem reģioniem un ir būtiskas labi funkcionējošam darba tirgum. Pakalpojums sabiedrībai ciešāk saista reģionu darba devējus ar FORTHEM, iesaistot studentus un darbiniekus uzņēmējdarbībā, projektos un pilsoniskajā iesaistē. FORTHEM arī veido tiltus starp universitātēm un apkārtējo vidi, radot mūžizglītības iespējas organizācijām un iedzīvotājiem FORTHEM reģionos, piedāvājumu vasaras skolu topošajiem skolotājiem, kopējus seminārus un programmas partneriem, lai īstenotu dažādas  sabiedrībai svarīgas idejas, mūžizglītības tīklu.

 1. “Daudzveidība un migrācija”, koordinē Palermo Universitāte;
 2. "Pieredzēt Eiropu", koordinē Opoles Universitāte;
 3. “Daudzvalodība skolā un augstākajā izglītībā”, koordinē Jiveskiles Universitāte;
 4. “Pārtikas zinātne”, koordinē Burgundijas Universitāte;
 5. “Digitālā Transformācija”, koordinē Valensijas Universitāte;
 6. “Klimats un resursi”, koordinē Johannesa Gūtenberga Universitāte;
 7. “Izturība, dzīves kvalitāte un demogrāfiskās pārmaiņas”, koordinē Latvijas Universitāte;
 8. “Māksla un estētika mūsdienu sabiedrībā”, koordinē Agderas Universitāte;
 9. “Kultūras mantojums”, koordinē Sibiu Universitāte.

Katrā laboratorijā ir pārstāvji no vismaz trim valstīm, iesaistot augstskolu personālu un studentus, kā arī valsts un/vai privātā sektora pārstāvjus. Tās ir izveidotas, lai nodrošinātu nepieciešamo ietvaru daudzveidīgai sadarbībai, elastīgai, eksperimentālai un dinamiskai mācību videi ar mērķi mudināt studentus kļūt par inovatīvu procesu dizaineriem un attīstīt nākotnes prasmes, piemēram, analītisko domāšanu, radošumu un komunikāciju.

Laboratorijas rezultāti ietvers jaunus tiešsaistes mācību materiālus FORTHEM digitālajai akadēmijai, jaunus intensīvos kursus, kopīgas zinātniskas publikācijas un pilsoniskās iesaistes projektu gala ziņojumus.

Ilgtermiņā FORTHEM alianse strādā, lai izveidotu kolektīvas doktorantūras grupas un kopīgas grādu programmas saistībā ar deviņām tēmām. FORTHEM Campus būs cieši saistīta ar visu FORTHEM laboratoriju aktivitātēm.

 

FORTHEM Digital Academy ir tiešsaistes platforma virtuālai mobilitātei, tiešsaistes kursu nodrošināšanai, sadarbībai un tīklošanai studentiem un darbiniekiem.

https://elearning.forthem-alliance.eu/

 

Esi gatavs iesaistīties? Detalizēta informācija tev palīdzēs!

Kontakti:

Sintija Maculeviča
projekta vadītāja
sintija.maculevica@lu.lv
67033968

Latvijas Universitātes FORTHEM ofiss: forthem@lu.lv

Informācija par FORTHEM projektu ir pieejama FORTHEM tīmekļvietnē.