(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumu Nr. 6*)

  1. Diāna Apse, Juridiskās fakultātes docente
  2. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Filozofijas un socioloģijas institūts, vadošā pētniece;
  3. Māris Lejnieks, Juridiskās fakultātes lektors;
  4. Solvita Olsena, Medicīnas fakultātes asociētais profesore;
  5. Mārtiņš Birģelis, studējošo pārstāvis

Studējošo pārstāvi ievēlē Studentu padome

 

Akadēmiskās ētikas komisija*

(Apstiprināta ar Senāta 27.11.2017. lēmumu Nr. 167, Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 173, Senāta 28.05.2018. lēmumu Nr. 224 un Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.305)

1. Signe Mežinska

2. Toms Rostoks

3. Rasma Mozare

4. Dace Kazāka

5. Dace Raipale

6. Alise Paula Zīverte - studējošo pārstāvis

7. Signe Skutele - studējošo pārstāvis

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome

 

2019. gada 28.maija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā - Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Rasma Mozere, Dace KazākaDace Raipale, Alise Paula Zīverte -izskatīja Ētikas komisijai adresēto ziņojumu par akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

1. Balstoties uz to, ka LU nav atzinusi no e-pasta adreses ...@inbox.lv saņemto ziņojumu par trauksmes cēlēja ziņojumu, LU Akadēmiskās ētikas komisija neizskatīs saņemto informāciju Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā.

2. LU Akadēmiskās ētikas komisija aicina LU vadību sniegt publisku paziņojumu par to, ka, izvērtējot LU saņemtā ziņojuma atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm, ziņojums nav atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

3. LU Akadēmiskās ētikas komisija atzīst nepieciešamību vērtēt saņemtajā ziņojumā ietvertos un  publiski izskanējušos apgalvojumus par plaģiātu, tomēr LU Akadēmiskās ētikas komisijas kompetence nav vērtēt iespējamā plaģiāta pazīmes LU mācībspēku akadēmiskajos un zinātniskajos darbos. Saskaņā ar LU normatīvā akta "Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē", kas apstiprināti ar 25.02.2013. Senāta lēmumu Nr.287, 1.pielikuma "Plaģiāts un tā konstatēšana" 3.punktu iespējamā plaģiāta pazīmes izvērtē un plaģiātu konstatē LU rektora izveidota ekspertu komisija, pēc kuras sniegtā atzinuma galīgo lēmumu pieņem LU rektors vai viņa pilnvarota persona.

4. Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju un atzīstot nepieciešamību nepārtraukti pilnveidot akadēmiskā godīguma kultūru Latvijas Universitātē, LU Akadēmiskās ētikas komisija aicina LU vadību veicināt LU saimē diskusijas par akadēmiskā godīguma prasību (t.sk. atsauču noformējuma prasību) pilnveidošanu un ievērošanu LU studentu noslēguma darbos, promocijas darbos un akadēmiskā personāla zinātniskajās publikācijās. LU Akadēmiskās ētikas komisija apliecina gatavību savas kompetences ietvaros piedalīties diskusijās un sniegt ierosinājumus akadēmiskā godīguma kultūras veicināšanai Latvijas Universitātē.