Latvijas Universitātes Studentu padome

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP), ir uz vienu gadu vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Latvijas Universitātē. No visām 13 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm (FSP) tiek ievēlēti pārstāvji, kuri veido LU SP augstāko lēmējinstitūciju Padomi, kas ikgadēji no sava vidus ievēl Priekšsēdētāju un pēc Priekšsēdētāja izvirzīta valdes modeļa - valdes virzienu vadītājus.

LU SP cīnās par studējošo viedokli visu fakultāšu vārdā. Lai labāk tiktu sadalīti darbi starp valdes locekļiem, ir izveidoti atsevišķi virzieni, kas atbild par dažādām studentiem aktuālām problēmām.

Studējošie, kuri darbojas Padomē risina dažādus jautājumus ne tikai par budžeta vietu sadalījumu, ārzemju studentu aklimatizēšanu un mentoru sistēmu, bet arī organizē LU studentiem dažādus pasākumus (“Aristotelis”, “Sporta Spēles” u.c.). Ar to pašu, tikai atsevišķas fakultātes ietvaros darbojas arī FSP, kuru viedokli LU SP uzklausa FSP vadītāju sēdēs, kopsapulcēs un ikdienā.

Studentus, kuri darbojas studējošo pašpārvaldēs vieno vēlme tikt sadzirdētiem, uzlabot studiju procesu ne tikai sev, bet arī citiem studentiem, un parūpēties, lai studentu viedoklis tiktu ņemts vērā. Studentu padomē iespējams iemācīties prasmes, kuras noderēs jebkurā darbavietā, piemēram, pasākumu organizēšana no pilnīgas nulles ļauj aptvert, ka jebkas, pilnīgi jebkas atrodas vien pāris zvanu attālumā, savukārt darbošanās Senātā un Studentu padomē ļauj labāk izprast universitātes un valsts iestāžu struktūru. Tāpēc student, aicinām arī tevi, atnākt uz savu studentu pašpārvaldi, un nākt mums palīgā!