Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību, to apliecinot ar vidējās izglītības atestātu.

UZMANĪBU!

Pieteikums uz visiem centralizētajiem eksāmeniem pieņems līdz 2023. gada 15. decembrim!​

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem būs nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv) trīs (3) dokumentus:

 • aizpildītu iesniegumu (parakstāms papīra formātā vai ar mobilo eParakstu, 1. dokuments);
 • papīra formātā parakstīto iesniegumu vajag aizpildīt, izdrukāt un parakstīt, tad nofotografēt/noskanēt un nosūtīt uz e-pastu;
 • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skatīt Maksāšanas iespējas, 2. dokuments);
 • noskanētu/nofotogrāfētu dokumentu par vidējo/vidējo profesionālo izglītību (tas ir atestāts par vidējo/vidējo profesionālo, tas nav sertifikāts par nokārtoto centralizēto eksāmenu vai sekmju izraksts, 3. dokuments); 
 • pēc iesnieguma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas apliecinājumu eksāmenam (-iem);
 • iepazīties ar Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē izvietoto informāciju par valsts pārbaudījumiem (centralizētajiem eksāmeniem), ko nosaka normatīvie akti un citi dokumenti: https://www.visc.gov.lv/lv:

                    - Valsts pārbaudes darbi 2023/2024.mācību gadā: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20232024-macibu-gada ;

                    - Normatīvie akti: https://www.visc.gov.lv/lv/normativie-akti

 • esmu informēts, ka valsts pārbaudījumiem piesaka LU pēc saņemtajiem dokumentiem (iesnieguma, maksājuma, vidējās izglītības atestāta);
 • esmu informēts, ja netiek saņemta informācija par eksāmenu reģistrāciju e-pastā triju darba dienu laikā, varu sazināties vēlreiz, rakstot e-pastu sarmite.miltina@lu.lv vai sagkursi@lu.lv , vai zvanot mob.tālrunis +371 20279199 vai 67034892.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību (centralizētie eksāmeni) * un **

Eksāmens

Mācību satura apguves līmenis

Datums

Sociālās zinātnes

augstākais

13. maijs

Latviešu valoda

optimālais

15. maijs; 5.-7. jūnijs

Latviešu valoda un literatūra

augstākais

15. maijs

Kultūra un māksla

augstākais

17. maijs

Ģeogrāfija

augstākais

20.-21. maijs

Ķīmija

augstākais

23.-24. maijs

Dizains un tehnoloģijas augstākais 27. maijs

Fizika

augstākais

29.-30. maijs

Angļu valoda

optimālais

3. jūnijs; 3.-5. jūnijs

Angļu valoda

augstākais

3. jūnijs; 5.-6. jūnijs

Franču valoda

optimālais

4. jūnijs

Franču valoda

augstākais

4. jūnijs

Vācu valoda

optimālais

6. jūnijs

Vācu valoda

augstākais

6. jūnijs

Krievu valoda

augstākais

7. jūnijs

Matemātika

optimālais

10. jūnijs

Matemātika

augstākais

10.-11. jūnijs

Bioloģija

augstākais

13.-14. jūnijs

Vēsture

augstākais

17. jūnijs

Programmēšana

augstākais

19. jūnijs

Centralizētais eksāmens Kultūrā un mākslā (augstākais līmenis) pieņem Latvijas Kultūras akadēmija

 ** Pārpublicēts no Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes:

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20232024-macibu-gada

 • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
 • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
 • vairāk informācijas par to, kā uzņemšanā tiks ņemti vērā starptautisku valodas testu rezultāti, kas aizstāj centralizēto eksāmenu svešvalodā LU tīmekļvietnē (skatīt šeit).

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2023. gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti tika elektroniski nosūti uz iesniegumā par centralizēto eksāmenu norādīto e-pastu.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.