Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu mācību darbībā

I. Maslo
 

Projekta virsmērķis: promocijas darba pabeigšana un veiksmīga aizstāvēšana, doktora grāda iegūšana sociālajā pedagoģijā.


Promocijas darba mērķis: teorētiski pamatojot un praksē pārbaudot, atklāt jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences pilnveides likumsakarības mikrogrupu darbības organizēšanas procesā.


Projekta rezultāti:

1) Ir pabeigts un veiksmīgi aizstāvēts Svetlanas Surikovas promocijas darbs ,,Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei” sociālajā pedagoģijā un 2007.gada 19.decembrī iegūts doktora grāds pedagoģijā (Recenzenti: prof., Dr. habil. paed. Rasma Garleja, LU; prof., Dr. habil. paed. Daina Lieģeniece, LPA; prof., Dr. phil. Ginters Hubers, Tībingenes universitāte, Vācija.  Prezentācija

 


 


Promocijas darbā definēta jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences būtība, piedāvājot jaunu skatījumu uz skolēna sociālo kompetenci kā līdzsvara nodrošināšanas pamatu starp individuālo un sociālo perspektīvu, kā arī noteiktas teorētiski pamatotas un praksē pārbaudītas jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences pilnveides un mikrogrupu darbības organizēšanas likumsakarības.

Pētījuma gaitā izstrādāts un praksē pārbaudīts jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences pilnveidi veicinošs mikrogrupu darbības organizācijas modelis un izstrādāti ieteikumi tā ieviešanai mācību procesā jaunākajās klasēs, kam ir īpaša praktiskā nozīmība Latvijas mazākumtautību pamatizglītības reformu kontekstā.

Veiktā pētījuma rezultāti varētu būt īpaši saistoši sākumskolas skolotājiem – klases audzinātājiem, kā arī mācību priekšmetu skolotājiem, kas strādā ar jaunākā skolas vecuma bērniem ne tikai mazākumtautību skolās, bet arī skolās ar latviešu mācībvalodu.

Pētījuma gaitā izstrādātais sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveides teorētiskais modelis (mikrogrupu darbības organizācijas modelis) un it īpaši tā ieviešanas teorētiskais algoritms var tikt plaši izmantots ne tikai skolas pedagoģiskajā procesā, bet arī  ārpus skolas, piem., skolēnu interešu izglītībā (skolēnu interešu centru, mākslas skolu u.tml. darbībā), ģimenes ikdienā u.tml., kā jebkura izglītojošā, audzinošā, attīstošā pasākuma struktūra, jebkuras refleksīvās funkcijas (mērķa izvirzīšana, plānošana, lēmuma pieņemšana u.c.) apguves secība

2) Projekta rezultātā apspriesti 2 konferencēs un publicēti 6 zinātniskie raksti (4 – nopublicēti, 2 – iesniegti publicēšanai),

  • 04.05.2007. uzstāšanās ar referātu Klaipēdas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ATEE Spring University 2007. Changing Education in a Changing Society.” par tēmu „Model of Developing Pupils’ Social Competence and Its Algorithm of Introducing in the Primary School Study Process”.
  • 15.12.2007. uzstāšanās ar referātu Rēzeknes Augstskolas devītajā ikgadējā maģistrantu zinātniski praktiskajā konferencē „Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process”.

  • Svetlana Surikova. Investigation of Primary Teachers’ and Parents’ Understanding of the Essence of Children’s Social Competence. The International Scientific Conference “Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and Perspectives”. October 27, 2006. Siauliai University.
    (Raksts pieņemts publicēšanai zinātniskajā žurnālā „Teacher Education”, izziņa no 03.09.2007.)
  • Mikrogrupu darbības būtības izpratne zinātniskajā literatūrā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskā zinātniskā konference, RA (2008. gada 22.-23. februārī).
  • Sociālās mijiedarbības un izziņas darbības vienotība sākumskolas pedagoģiskajā procesā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 4. starptautiskā zinātniskā konference, RPIVA (2008. gada 13.-15. martā).