Latvijas tautsaimniecības rādītāju prognozēšana, izmantojot ekonometriskos modeļus

I. Revina

 

Projekta ietvaros tika iegūti sekojoši rezultāti, kuri var tikt izmantoti Latvijas tautsaimniecības attīstības analīzē:

  • Latvijā eksistē stabila plašās naudas pieprasījuma funkcija un to var izmantot naudas apjoma prognozēšanai;
  • izveidots Latvijas monetārā sektora modelis banku sistēmas un centrālās bankas naudas rādītāju prognozēšanai;
  • izveidots banku likviditātes prognozēšanai piemērots skaidrās naudas ikdienas novērojumu laika rindu modelis, kas tika sassaistīts ar galveno makroekonomisko rādītāju prognozēm, ļaujot veikt likviditātes situācijas novērtējumu ilgākā periodā;
  • tika analizētas 6 populārākās biznesa ciklu noteikšanas pieejas, starp kurām nenovērojamā komponenta modelis izrādījās vispiemērotākais, kas tika pielietots IKP prognozēšanā;
  • tika noteikta Kobes-Duglas ražošanas funkcija un tā pielietota IKP prognozēšanā;
  • IKP prognozēšanā tāpat tika izmantoti 17 kvalitatīvi konjunktūras apsekojuma modeļi un 25 kvalitatīvi monetāro rādītāju modeļi.

Praktiski  projekta plānotie mērķi un uzdevumi ir sasniegti. Vienīgā aktivitāte, kas nav projekta gaitā izpildīta  - promocijas darbu kopsavilkumu rakstīšana.

Projekta rezultāti ir izskatīti katedras sēdē, kuras lēmums bija doto promocijas darbu uzlabošana un gatavošanās priekšaizstāvēšanai.