Reģionālās kultūrvides attīstības problēmas

Projekta mērķis ir izpētīt nosacījumus, kā reģionālo pašvaldību kultūras politika var veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību reģiona sociāli ekonomiskajā dzīvē un tādējādi veicināt reģiona un visas Latvijas attīstību.

Socioloģiskajā pētījumā tika veikta jau esošu datu (politikas dokumentu, statistikas) sekundāra analīze, kā arī izmantotas vairākas kvalitatīvās pētnieciskās metodes (padziļinātās intervijas, novērojums, plašsaziņas līdzekļu analīze).

Īstenojot projekta mērķi, projekta gaitā tika veikta vairākas aktivitātes:

I. Sākotnējā situācijas izpēte

 1. Tika veiktas sešas ekspertu intervijas ar Latvijas kultūras jomā strādājošiem speciālistiem – LR Kultūras ministrijas un LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas darbiniekiem - reģionālās kultūrpolitikas speciālistiem, kultūras inspektoriem, kultūras kuratoriem un pētnieku.

  Tika izstrādāts padziļinātās intervijas ceļvedis un sagatavoti sešu interviju transkripti. Ekspertu vērtējums par veiksmīgas un mazāk veiksmīgas kultūrvides piemēriem Latvijas reģionālajās pašvaldībās apkopots analītiskā ziņojumā un izmantots, lai atlasītu kvalitatīvā pētījuma analīzes vienības – pašvaldības.
   
 2. Veikta Latgales un Kurzemes pašvaldību statistiska analīze. Salīdzināti dažādie pašvaldību ekonomiskie un statistiskie rādītāji: IKP, iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra, pašvaldības infrastruktūra, kultūras iestāžu darbības rādītāji un citi pašvaldību raksturojošie rādītāji. Pašvaldību statistiskā analīze apkopota analītiskā ziņojumā, pamatojoties uz šo analīzi atlasītas kopā 12 pašvaldības Latgalē un Kurzemē. Izveidota statistikas datu bāze.
   
 3. Veikta esošo pētījumu par reģionālo attīstību un kultūru reģionos sekundārā analīze. Izveidots esošo pētījumu datu bāze, kurā arhivēti pētnieciskie ziņojumi un pieejamie pētījumu dati. Esošie pētījumi fiksēti kopējā sarakstā MS Word vidē. Pētījumu saraksts ietver šādu informāciju: pētījuma nosaukums, pētījuma īstenotājs, īstenošanas laiks, izmantotās metodes, atslēgvārdi par galvenajām pētījumā analizētajām tēmām u.c.. Iepriekš veiktie pētījumi tika izvērtēti, lai gūtu plašāku priekšstatu par situāciju Latvijas, īpaši Kurzemes un Latgales kultūrvidē un atlasītu turpmākās analīzes vienības. Pētījumu salīdzinošā analīze fiksēta analītiskā ziņojumā.

Vispārīgais rezultatīvais rādītājs – atlasītas kopā 12 pašvaldības Kurzemē un Latgalē, kuru kultūrvides tiks analizētas empīriskā pētījuma nākamajā posmā.

II. Kultūrpolitikas dokumentu analīze.

 1. Valsts kultūrpolitikas dokumentu analīze. Izveidota datu bāze MS Excel vidē, kurā apkopoti valsts līmeņa kultūrpolitikas dokumenti, kuri ir spēkā pašlaik, piemēram, Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes, Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam, Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam, Nacionālā programma "Kultūra" un citi. Datu bāzē šie dokumenti arhivēti pilna teksta apjomā, kā arī sagrupēti pēc nosaukuma un pieņemšanas gada un pēc atsevišķiem atslēgvārdiem.

  Tuvāk analizēti tie dokumenti jeb dokumentu sadaļas, kuras skar reģionālo pašvaldību kultūrvides jautājumus. Izstrādāts analītisks ziņojums par valsts kultūrpolitikas izvērtējumu reģionālās kultūrpolitikas kontekstā.
   
 2. Pašvaldību kultūrpolitikas dokumentu analīze. Datu bāze ar 12 pašvaldību pieejamajiem kultūrpolitikas dokumentiem, kas konkrētajā pašvaldībā tiek īstenoti kopš 1991.gada. Politikas dokumentu pilni teksti saglabāti elektroniski MS Excel datu bāzē, sagrupēti pēc pašvaldības nosaukuma, pieņemšanas gada un vairākiem atslēgvārdiem.

  Izstrādāts analītisks ziņojums, kurā salīdzināti dažādo pašvaldību kultūrpolitikas dokumenti, kā arī izvērtēta šo dokumentu atbilstība valsts līmeņu kultūrpolitikas dokumentu nostādnēm.

III. Gadījumu – pašvaldību (kultūrvides) izpēte Latgalē un Kurzemē

 1. Lai izvērtētu pašvaldību kultūrvidi, veikta pašvaldību preses un interneta portālu satura analīze. Analizēti visu 12 atlasīto pašvaldību oficiālie interneta portāli. Raksti, kuri skar kultūrvides tēmu pilnā apjomā arhivēti elektroniski datu bāzē MS Excel vidē. Analizēti 12 pašvaldību preses izdevumi latviešu un krievu valodās, aptverot vienu mēnesi – 2007. gada maiju. Pašvaldību preses izdevumu raksti par kultūrvidi arhivēti elektroniski MS Excel vidē datu bāzē. Veikta gan kvantitatīva (statistiska), gan kvalitatīva satura analīze, kura apkopota analītiskā ziņojumā.

Balstoties uz sākotnējiem pētījuma posmiem - ekspertu intervijām, pašvaldību statistiskas analīzi, esošo pētījumu par reģionālo attīstību un kultūru reģionos sekundāro analīzi, kā arī valsts un pašvaldību kultūrpolitikas dokumentu analīzi - izstrādāta metodoloģija nākamajam, 2008. gadā īstenojamam pētījuma posmam: padziļināto interviju ceļvedis; ietvertā novērojuma plāns 12 pašvaldību izpētei; darbības pētījuma  (action research methods) plāns, kā arī kultūras pasākumu analīzes kategoriju aparāts.