Pēc pārtraukuma

Pārtrauktas studijas Latvijas Universitātē (LU) ir iespējams atsākt un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: fakultātēs pie studiju programmu lietvežiem un/vai metodiķiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru.

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem, vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Saistītie dokumenti:

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā, ārpus formālās izglītības un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u. c.

Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:

  • tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse;
  • par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas.

Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas:

  • tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā vai citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu), kurā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem;
  • citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmās, kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt tikai par tādiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja studiju moduļos vai studiju kursos sasniegtie studiju rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas vai koledžas studiju programmas studiju moduļos vai studiju kursos sasniedzamajiem studiju rezultātiem.

(izraksts no MK noteikumiem Nr. 505)

Pozitīva lēmuma rezultātā studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. maijam.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa.  

Maksas pakalpojums

Saistītie dokumenti: Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 505)