LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2022. gadā

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2022. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Medicīnas fakultātes profesori Rutu Mucenieci un Juridiskās fakultātes profesori Valentiju Liholaju.

Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgots dabas zinātņu nozarēs Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks un Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes asociētais profesors Roman Viter, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem psiholoģijas jomā godalgota Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Baiba Martinsone.

Par izcilu promocijas darbu nominēti Inga Pudža (promocijas darbs - „Lokālās struktūras ietekme uz vara milibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”) un Līga Romāne -Kalniņai (promocijas darbs - „Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās”).

Bet par zinātnisko pēctecību balvas saņēma Jānis Bārzdiņš (LU emeritus profesors), Guntim Bārzdiņš (Datorikas fakultātes profesors) un Jurim Bārzdiņš (Medicīnas fakultātes asociētajam profesors).

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2021. gadā

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2021. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Ruvinu Ferberu un Humanitāro zinātņu fakultātes profesori Janīnu Kursīti-Pakuli.

Par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgota dabas zinātņu nozarēs Gunta Ķizāne – Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece un sociālajās humanitārajās zinātnēs Jurģis Šķilters – Datorikas fakultātes profesors.

Par izcilu promocijas darbu balva piešķirta Daigai Deksnei (promocijas darbs - „Priedēkļverbu semantika un funkcionalitāte latviešu valodā”) un Ingai Bricei (promocijas darbs - „Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs”).

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2020. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bijušo profesoru Juri Miķelsonu un Juridiskās fakultātes profesori Ilmu Čepāni. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Indriķis Krams, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem ētikas jomā godalgota Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska. Par izcilu promocijas darbu nominēti Guna Krieķe (promocijas darbs "Erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā") un Lana Frančeska Dreimane (promocijas darbs "Virtuālās Realitātes mācīšanās taksonomija").

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2019. gadā par zinātniskās skolas izveidošanu nominējusi Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesoru Vitāliju Zelču  un Filozofijas un socioloģijas institūta direktori Maiju Kūli. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgoti dabas zinātņu nozarēs Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Didzis Elferts, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs godalgota Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Ērika Šumilo.

Par izcilu promocijas darbu apbalvoti Rihards Bambals (promocijas darbs „Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Kanādas un Norvēģijas gadījumu analīze”) un Vladimirs Piļipenko Uz (promocijas darbs „ GABAerģisko sistēmu mērķētu vielu pētījumi sporādiskās Alcheimera slimības žurku modelī”).
 

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2018. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes emeritēto profesoru Aleksandru Šostaku  un Vēstures institūta vadošo pētnieku Andreju Vasku. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem pedagoģijas jomā  godalgota Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Linda Daniela.

Par izcilu promocijas darbu nominēts Toms Rēķis  (promocijas darbs „ Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba”).

Dinastijas balvu saņēma ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš un pētniece Laura Kļaviņa.