Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā II

I. Lokmane
 

2007. gadam izvirzītie pētniecības projekta mērķi un uzdevumi ir sasniegti.

2006. gada 1. septembrī tika sākts LU pētniecības projekts “Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību latviešu valodai mūsdienās populārākajā informācijas avotā – internetā. Interneta valodas pētījumi liecināja, ka nepieciešama sistēmiska visa funkcionālā paveida – plašsaziņas līdzekļu valodas – izpēte gan praktiskā, gan teorētiskā aspektā, un šāds bija projekta turpinājuma virsmērķis 2007. gadam.

Par lietderīgu darba formu tika atzīti plašsaziņas līdzekļu valodai veltīti semināri, kuros zinātnieki, redaktori, korektori, žurnālisti diskutē par aktuāliem valodas prakses jautājumiem. Seminārs “Funkcionālie stili un runas žanri plašsaziņas līdzekļos” notika 2007. gada 8. decembrī LU Filoloģijas fakultātē (semināra programma pielikumā). Tika konstatēts, ka plašsaziņas līdzekļu valoda ne tikai dod bagātīgu vielu pārrunām par valodas kvalitāti un normatīvo aspektu, bet izvirza arī virkni teorētiski risināmu stilistikas jautājumu. Semināra dalībnieku referāti tiks publicēti mājaslapā www.lu.lv/filol/valoda  līdz 2008. gada 30. janvārim.

Minētā mājaslapa ir papildināta, sīkāk detalizēta valodas kļūdu klasifikācija, uzlabotas meklēšanas iespējas. Mājaslapas galvenais uzdevums ir atvieglot valodas praktiķu darbu un reizē veikt arī izglītojošo funkciju.

Sagatavots publicēšanai un iesniegts LU Akadēmiskajā apgādā LU Rakstu 728. krājums “Valodniecība. Latvistika” , kurā apkopoti LU Baltu valodu katedras docētāju pētījumi par aktuāliem valodas teorijas, valodas prakses un latviešu valodniecības vēstures jautājumiem.

Projekta dalībnieces, LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedras docētājas Ilze Lokmane, Andra Kalnača un Inta Urbanoviča starptautiskās zinātniskās konferencēs Šauļu universitātē (“Tekstas: lingvistika ir poetika” 2007. gada 15. novembrī) un Liepājas Pedagoģijas augstskolā (“Vārds un tā pētīšanas aspekti” 2007. gada 29.-30. novembrī) referējušas par teorētiskās un praktiskās stilistikas jautājumiem.

Visi iesāktie darbības virzieni būtu turpināmi 2008. gadā, projekta noslēgumā izveidojot plašāku pētījumu stilistikā, kurā atspoguļotos pēdējā desmitgadē notikušās pārmaiņas latviešu valodas funkcionālo stilu un žanru sistēmā.