Stipendijas mērķi

 • ar multidisciplināru stipendiju programmu humanitārajās un sociālajās zinātnēs finansiāli atbalstīt izcilākos maģistrantūras un doktorantūras studentus – nākotnes līderus;
 • veicināt uz zināšanām balstītu cilvēkresursu attīstību Latvijā;
 • integrēt studijas un pētniecību, kā arī palielināt Latvijas Universitātes (LU) studentu iespējas izmantot vadošo pasaules universitāšu pieredzi;
 • pamatojoties uz Roiči Sasakavas novēlējumu - atbalstīt pretendentus, kas, pārspējot ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās, kultūras un citas robežas, veicina miera, labklājības un cilvēcības izplatību.

Prasības stipendijas pretendentiem

Stipendijai var pieteikties LU humanitāro vai sociālo zinātņu studiju programmu maģistrantūras un doktorantūras studenti.

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendija tiek piešķirta pētnieciskā (maģistra vai doktora) darba izstrādei, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 • līdzšinējie sasniegumi mācībās un pētnieciskajā darbībā:
 • labas vai izcilas sekmes studijās;
 • publikācijas un līdzdalība konferencēs;
 • plānotā pētnieciskā darba novērtējums;
 • plānotā pētnieciskā darba starpdisciplinārais raksturs;
 • pretendenta studiju un pētniecības motivācija – plānotā pētnieciskā darba aktualitāte, mērķi, saturs un sagaidāmie rezultāti, nākotnes pielietojamība;
 • pretendenta pētnieciskā darba provizoriskā ietekme uz zināšanām balstītu cilvēkresursu attīstību Latvijā;
 • augstskolas/iestādes izvēles pamatojums (gadījumā, ja pretendē uz stipendiju studijām ārzemēs) pretendenta pētnieciskā darba veikšanai;
 • pretendenta plānotais stipendijas izlietojuma pamatojums;
 • akadēmiskā vai zinātniskā personāla rekomendācija;
 • atbilstība Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas garam – jaunu līderu veidošana (sasniegumi līderībā un pilsoniskā aktivitāte);

Pie vienāda novērtējuma, priekšrocība pretendentiem, kas vienlaicīgi nesaņem citas stipendijas.

Stipendijas laikposms

Stipendija tiek piešķirta uz laika periodu līdz vienam akadēmiskajam gadam (10 mēnešiem).

Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība

 • Stipendijas apmērs, kas tiek piešķirts vienam stipendiātam sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, nevar pārsniegt 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) ASV dolāru doktorantūras studentiem un 1500 (viens tūkstotis pieci simti) ASV dolāru maģistrantūras studentiem akadēmiskajā gadā (10 mēnešos). Stipendijas izmaksa tiek veikta Latvijas nacionālajā valūtā pēc Latvijas Bankas kursa.
 • Stipendijas izmaksu nosaka stipendijas komisijas lēmums.
 • Stipendijas komisija ar savu lēmumu nosaka stipendijas izmaksas kārtību un termiņus. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, stipendijas komisija nosaka, vai stipendija tiek izmaksāta vienā maksājumā uzreiz vai tiek maksāta pa daļām, nosakot izmaksājamo daļu apmēru un secību.
 • Piešķirto stipendiju izmaksā stipendijas komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos, pārskaitot to uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Stipendija par septembra mēnesi tiek izmaksāta kopā ar stipendiju par oktobra mēnesi.
 • Stipendiātam atrodoties akadēmiskajā atvaļinājumā, stipendija netiek izmaksāta. Piešķīrums tiek saglabāts, un stipendijas izmaksa tiek atjaunotas pēc atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma. Ja kopējais akadēmiskā atvaļinājuma ilgums ir garāks par vienu semestri viena akadēmiskā gada ietvaros, tad stipendijas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par stipendijas anulēšanu un atlikušo stipendijas apjomu piešķirt nākamajam labākajam pretendentam vai arī pievienot to stipendijas fondam.
 • Ja studējošais tiek eksmatrikulēts, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.

Stipendijas komisija

Stipendijas pieteikumus izskata stipendijas komisija, kuras sastāvu apstiprina LU rektors, norādot komisijas priekšsēdētāju un sekretāru. Komisijas sastāvu veido eksperti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, tās sastāvā nedrīkst būt personas, kuras ir stipendijas pretendenti vai stipendijas pretendentu darba vadītāji.

Pieteikšanās kārtība stipendijas konkursam

Stipendijas katru gadu izsludina 1. oktobrī, un informāciju par pieteikšanos var iegūt LU mājaslapā. Pieteikums jāiesniedz līdz 15. decembrim papīra formātā Raiņa bulv. 19, 136. telpā.

Piesakoties stipendijai jāiesniedz:

 • CV;
 • motivācijas vēstule (maksimālais daudzums – 2 lpp., norādot mērķi, plānotās aktivitātes un stipendijas izlietošanas mērķi);
 • divas rekomendācijas.

Stipendiāta pienākumi:

 • stipendiātam pēc stipendijas termiņa beigām jāiesniedz atskaite par darba rezultātiem;
 • stipendiātam jābūt sekmīgam un ar priekšzīmīgu uzvedību, jāievēro LR likumdošanas akti un LU noteiktā studiju kārtība.

Stipendijas piešķiršanas ētiskie apsvērumi:

 • stipendijas piešķiršanā iesaistītie komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst paši pretendēt uz stipendiju, kā arī sniegt rekomendāciju pretendentiem;

komisijas sastāvā nevar būt personas, kuras ir stipendijas pretendentu darbu vadītāji.

Pamata, augstākā līmeņa, profesionālo programmu studentiem

Pieteikšanās stipendijām notiek Latvijas Universitātes (LU) Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz fakultātes lietvedei.

 

Doktorantiem

Pieteikšanās stipendijām notiek LU Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz Raiņa bulv.19, 114. telpā.