13C elptestu izmantošanas iespēju analīze aknu funkcionālā stāvokļa monitorēšanā pacientiem, kas saņem hepatotoksisku ķīmijterapiju

U. Vikmanis
 

Pārskata gadā (2007.) turpinājās darbs pie neinvazīvas elptesta metodes ispēju analīzes aknu toksiska bojājuma noteikšanai pacientiem, kas saņem potenciāli hepatotoksisku audzēju ķīmijterapiju, turpinot iepriekšējos divos gados veiktās sākotnējās iestrādes. Ikdienā lietoto klīnisko ķīmijas analīžu rezultāti neļauj prognozēt ķīmijterapijas hepatotoksicitāti, tāpēc projekta mērķis ir izvērtēt 13C metacetīna elptestu izmantošanas iespējas pacientiem, kas saņem paklitakselu saturošu ķīmijterapiju.

Elptestu izmantošana aknu bojājuma noteikšanā ķīmijterapiju saņemošiem pacientiem ir perspektīva, taču maz pētīta joma. Šobrīd pasaulē ir tikai dažas publikācijas, kurās vērtēta citu substrātu izmantošana (eritromicīna elptests) citu ķīmijterapijas shēmu lietošanas gadījumā (doksetaksels). Paredzam, ka mūsu projekta rezultāti, ja tie apstiprinās metodes izmantošanas iespējas pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju, būs ar starptautisku zinātnisku vērtību; tos būs iespējams publicēt starptautiskos citētos medicīnas izdevumos, kā arī patentēt.

Pārskata periodā par darba tēmu tika izstrādāts un aizstāvēts viens bakalaura darbs ķīmijas specialitātē. Darba realizēšanā bijuši iesaistīti vairāki doktoranti un studenti.

Sakarā ar ierobežoto līdzekļu pieejamību nebija iespējams pārskata gadā veikt plašāku darbu, iesaistot lielāku pacientu skaitu. Līdz ar to šī darba daļa paliek uz nākošo projekta realizēšanas periodu.

Kopumā sasniegti projektā plānotie mērķi un uzdevumi, sagatavoto publikāciju un izglītības ziņā (aizstāvēts maģistra darbs) iniciāli plānotie rezultāti pat pārsniegti.

Kompleksas metodes attīstīšanai nepieciešams būtiski palielināt darba apjomu (gan pacientu skaita ziņā, gan arī metožu ziņā – piem., gēnu polimorfismu noteikšana, kas nav paredzēta šī darba ietvaros). Līdz ar to meklētas iespējas darbu saistīt ar citiem projektiem. Pārskata gadā tas arī veiksmīgi izdevies, jo vienlaikus tika izstrādāti arī paralēli pētījumi Valsts pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” ietvaros ar mērķi turpmāk iegūtos rezultātus apvienot. Nākotnē tiks izvērtētas arī iespējas arī meklēt citu projektu (piem., Tirgus orientēto pētījumu) piesaistes iespējas. Attīstīta starptautiskā sadarbība, rezultāti apspriesti starptautiskos konsorcijos.