Šī tīmekļa vietne – pieder un tajā apstrādāto personu datu pārzinis ir Latvijas Universitāte, Reģ. nr. 3391000218; Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, tālrunis: 67034777, elektroniskā pasta adrese: lu@lu.lv

Detalizēta informācija par personu datu apstrādi Latvijas Universitātē pieejama Latvijas Universitātes Privātuma politikā.

Gadījumā, ja Jums ir radušies jautājumi par personu datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē, tad lūdzu sazinietis ar Latvijas Universitātes datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pasta adresi – datu.specialisti@lu.lv

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar šo tīmekļa vietni. Mēs neatbildam par citu tīmekļa vietņu saturu vai privātuma praksi. Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē var būt ievietotas arī saites uz citām tīmekļa vietnēm, kurām ir cits personu datu pārzinis un citi privātuma noteikumi.

Latvijas Universitāte pilnībā respektē ikviena šīs tīmekļa vietnes apmeklētāja tiesības uz privātumu, tāpēc bez informēšanas vai attiecīgas piekrišanas jūsu personas datus Latvijas Universitāte neievāks un neapstrādās.

Jebkura personīgā informācija, kuru jūs brīvprātīgi nododat Latvijas Universitātei, tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, Latvijas Universitāte neievāc jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas. Personas dati šajā tīmekļa vietnē var tik vākti un apstrādāti ar jūsu piekrišanu, vai arī ja jūs izmantojat kādu no tīmekļa vietnē iekļautajiem pakalpojumiem vai norādītajiem saziņas veidiem un pats pēc savas iniciatīvas sazināties ar Latvijas Universitāti vai nododat personas datus Latvijas Universitātei. Jebkura informāciju, kuru jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Latvijas Universitāte to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem jūs šo informāciju sniedzāt.

Personas datu apstrādes mērķi – personas datu apstrāde var tikt veikta personai apmeklējo šo tīmekļa vietni, vai saņemot pakalpojumu tīmekļa vietnē, kas tiek sniegts atbilstoši Latvijas Republikas un Latvijas Universitātes normatīvajiem tiesību aktiem, t.sk. Latvijas Universitātes darbība attiecībā uz tās informācijas sistēmām, datu failiem un citu informāciju, ko izmanto informācijas apstrādei, pārraidei, glabāšanai un citu funkciju veikšanai, (t.sk. apmeklējot Latvijas Universitātes tīmekļa vietnes). Personu datu apstrāde var tikt veikta arī saņemot datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. elektroniskā vidē (piemēram, veicot pieteikšanos pakalpojumam Latvijas Universitātes mājaslapā).

Personas datu apstrādes pamatojums – datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Latvijas Universitāti attiecināmu juridisku pienākumu vai ar datu subjekta noslēgta līguma izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Augstskolu likums, Darba likums u.c.).

Personas datu saņēmēji pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādēs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu glabāšana Latvijas Universitāte apstrādā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo tiesību aktu prasību izpildei.

Latvijas Universitāte izmanto sīkdatnes, lai tādā veidā atvieglotu un padarītu ērtāku šīs tīmekļa vietnes apmeklēšanu un lietošanu. Informācija par sīkdatņu izmantošanu pieejama Latvijas Universitātes Sīkdatņu noteikumos