Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c..

2014. - 2020. gads

Projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001 Dalība starptautiskos izglītības pētījumos

Vairāk informācijas:

2014-2020

ESF SAM 8.3.1.1.

Kas ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)?

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir Eiropas Savienības galvenais instruments investēšanai cilvēkos. ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir gandrīz 99,3 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā, tai skaitā lai veiktu strukturālas reformas šajās jomās.

Fonds būs arī viens no stūrakmeņiem ES sociālekonomiskajā atveseļošanā no koronavīrusa pandēmijas. Pandēmijas ietekmē pazeminājās iedzīvotāju dalība darba tirgū, radās sarežģījumi izglītības un veselības aprūpes sistēmās un palielinājās nevienlīdzība. ESF+ būs viens no galvenajiem ES instrumentiem, kas palīdzēs dalībvalstīm šīs problēmas risināt.

Kohēzijas politikas ietvaros ESF+ arī turpinās stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju ES, mazinot attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem.

ESF+ 4.2.2.7. 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (2014 – 2020)

16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākums "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 222.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas var apskatīt Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai 17-00-A01620-000013 
(ESS2018/271)
Agris Auce

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

18-00-A01620-000011 (ESS2018/278) Signe Tomsone
Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā 18-00-A01612-000002
(ESS2018/282)
Armands Vīgants
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskā saimniecībā 18-00-A01612-000014
(ESS2018/286)
Anita Osvalde
Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās 18-00-A01612-000023
(ESS2019/313)
Agris Auce
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei 19-00-A01612-000004
(ESS2019/325)
Pāvels Semjonovs
Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai 18-00-A01612-000021
(ESS2019/328)
Signe Tomsone
Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu 18-00-A01612-000017
(ESS2019/329)
Anita Osvalde
Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju 19-00-A01612-000001
(ESS2019/331)
Vilnis Dzērve-Tāluts
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei 19-00-A01612-000006
(ESS2019/337)
Signe Tomsone
Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm 19-00-A01620-000072
(ESS2020/383)
Pāvels Semjonovs
Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis 22-00-A01612-000010 (ESS2022/443) Vizma Nikolajeva
Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai 22-00-A01612-000014
(ESS2022/448)
Pāvels Semjonovs
Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm 22-00-A01612-000015
(ESS2022/449)
Pāvels Semjonovs
Bezatlikuma mežizstrādes biomasas izmantošana videi draudzīgo augu aizsardzības līdzekļu un augsnes piedevu ieguvei 23-00-A01612-000008
(ESS2023/459)
Vizma Nikolajeva
Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Mikroaļģu kultivēšanas aprobēšana slēgtās akvakultūras sistēmās un to efektivitātes novērtējums zivju barībā

20-00-F02201-000001
(ESS2020/393)
Pāvels Semjonovs

Projektu arhīvs