Kopš pirmā ANO globālā ziņojuma par tautas attīstību (Human Development Report) publicēšanas 1990. gadā jēdzienu “tautas attīstība” (human development) plaši izmanto mediji, nevalstiskās organizācijas un politiķi. Tautas attīstība ir komplekss jēdziens, tā mērāma ar ekonomiskiem rādītājiem dažādās cilvēka dzīves jomās, piemēram, veselībā, izglītībā, drošības izjūtā. Arī Latvijas attīstība tiek mērīta un salīdzināta ANO Industriālās attīstības organizācijas Tautas attīstības indeksa skalā (39. vieta 189 valstu starpā 2017. gadā). Pārskats aplūko arī ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītos jautājumus.

Kopš 2005. gada pārskatus veido Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils UniversitātiVidzemes Augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolu. Pārskati publicēšanai tiek sagatavoti LU Akadēmiskajā apgādā. Tie domāti plašam lasītāju lokam – studentiem, žurnālistiem, pašvaldību darbiniekiem, politikas veidotājiem, visiem, kam rūp cilvēka labklājība un Latvijas attīstība.  

Latvijā iznākuši jau piecpadsmit pārskati. Tie allaž bijuši veltīti sabiedrībā svarīgu jautājumu izpētei.

Izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos” sagatavošanā iesaistījās arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pašvaldību pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas. Pārskats guvis plašu sabiedrības ievērību, jo tā analīze un secinājumi sasaucas ar valsts attīstības stratēģiskās plānošanas jautājumiem. 

Pārskati vairākkārt guvuši starptautisku atzinību (balva par inovāciju 2002./2003. gada pārskatam un balva par analīzes kvalitāti un līdzdalību sagatavošanā 1999. gada pārskatam), kā arī rosinājuši politikas veidotājus saskatīt dažādus sabiedrībā svarīgus jautājumus un lēmumus no cilvēka dzīves kvalitātes viedokļa. Pārskatu par tautas attīstību veidošanas laikā akadēmiskie pētnieki mijiedarbojas ar politikas veidotājiem. Katrs pārskats ir unikāls dokuments, kura sagatavošanā allaž piedalījusies neatkarīga ekspertu grupa, dažādu nozaru speciālisti, tādējādi nodrošinot starpdisciplināru pieeju un iespēju uz jautājumiem paraudzīties kompleksi. Pārskata iznākšana piesaista plašsaziņas līdzekļu, politiķu, studentu un citu sabiedrības grupu uzmanību. Šiem pārskatiem ir plaša atpazīstamība sabiedrībā un laba reputācija. Pārskatu kvalitāti nodrošina vietējie un starptautiskie recenzenti un ANO Attīstības programmas lielā pieredze pārskatu gatavošanā. Arī turpmāk saikne ar ANO Attīstības programmu netiks zaudēta.