Zinātnes izcilības pamatā ir savas darbības fokusēšanu uz sinerģijas panākšanu starp zinātņu nozares grupām, piesaistot savu prioritāro pētniecības jomu projektos zinātnisko personālu no citām zinātņu nozares grupām.

2018. gadā uzsāktie projekti:

2018. gadā uzsākti 267 projekti, t.sk., 33 ES struktūrfondu, 12 programmas „Apvārsnis 2020” un ERA-Net projektu, 20 programmas ERASMUS+, 15 Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētu projektu, 18 programmas Baltic Bonus, 3 Nordplus programmas projektu, 7 Latvijas - Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu, 38 fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) un 4 valsts pētījumu programmu (VPP) projektu īstenošana. Noslēgti arī 73 līgumpētījumi ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un uzņēmumiem.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas INTERREG projekti

LU turpināja īstenot 19 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, tai skaitā INTERREG projektus, kuri tika uzsākti šajā un iepriekšējos gados (gan INTERREG EUROPA programmas, gan Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas, gan arī Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projektus). 2018. gadā tika uzsākti 4 jauni projekti. Kopsummā 2018. gadā INTERREG projektu ieņēmumos saņemti 1 336 854 eiro.

Projekts “BalticTram"

LU Zinātnes departamenta īstenotā Interreg BSR projekta „Transnacionāla pieeja pētniecībai makroreģionā Baltic Tram” ietvaros izveidots industriālo pētniecības centru un analītiskās pētniecības institūciju sadarbības tīkls Baltijas jūras reģionā (Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā), kā arī tiešsaistes platforma „Open Data Pilot” ar informāciju par partnervalstu un LU pārstāvētajām pētniecības jomām un kompetencēm.

Projekts "Smartup Accelerator"

LU Zinātnes departamenta īstenotā Interreg BSR  programmas projekta „Smartup Accelerator – inovāciju ekosistēma tīro tehnoloģiju pārtērētēju tirgus attīstībai Baltijas jūras reģionā” ietvaros tiek organizēti nacionāli un starptautiski pasākumi - starta darbnīcas un testgultnes tīro tehnoloģiju patērētāju un viedo inovāciju tematikā, kā arī piedāvāti konkursi jaunuzņēmumiem. 2018. gadā rīkotajā konkursā par “viedās mājas” risinājumiem atbalstīts Latvijas jaunuzņēmums „Istabai”, kas piedāvā mobilo lietotni mājas komfortam un enerģijas ekonomijai. 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti ir nozīmīgs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. 2018. gadā 44 pēcdoktoranti turpināja īstenot 2017./2018. gados uzsāktos pētniecības pieteikumus. 2018. gadā noslēdzās konkursa 2. atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Kopumā no LU Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajam konkursam tika iesniegti 24 pētniecības pieteikumi, no kuriem apstiprināti 10.

Efektīvās sadarbības projekti

LU Efektīvas sadarbības projektu mērķis ir veicināt sadarbību starp LU un projekta partneriem, nodrošinot tautsaimniecībā pieprasītu pētniecības un attīstības uzdevumu kvalitatīvu risinājumu, izstrādāt un kopīgi realizēt projektus, piesaistot Eiropas Savienības fondus un citus finansējuma avotus un līdzekļus. LU Efektīvas sadarbības konkurss tiek rīkots trīs reizes gadā. 2018. gadā kopā atbalstīti 9 projekti. LU piešķirtais finansējums projektu īstenošanai 2018. gadā sastāda  269 942 eiro, sadarbības partneru finansējums – 258 540 eiro.

"Apvārsnis 2020" projekts OpenAIRE2020

2018. gadā LU turpināja piedalīties starptautiskajā Eiropas Komisijas pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" projektā OpenAIRE, šoreiz jau ceturtajā fāzē – OpenAIRE-Advance. Projekta rezultātā izveidotais Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (turpmāk – dienests) sniedza virkni konsultāciju un organizēja seminārus augstākās izglītības un zinātnisko institūciju pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu atvērto piekļuvi un atvērto zinātni.