Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. 

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Latvijas Zinātnes padome.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 725.

Vairāk informācijas var apskatīt Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnē.

No 2018. gada līdz 2021. gada beigām ir notikuši 6 FLPP projektu konkursi. Latvijas Universitātes (LU) īstenotie projekti:

 

Valsts pētījumu programma ir nozares ministrijas valsts pasūtījums, kuru īsteno pētniecības ietvaros, lai radītu jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas, attīstītu jaunus produktus, procesus un pakalpojumus nozaru problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī atbalstītu valsts politikas prioritāšu īstenošanu, aktīvi izmantojot pētniecības rezultātus politikas izstrādei, un nodrošinātu pētniecības pamanāmību sabiedrībā, kā arī stiprinātu saikni starp pētniecību un prioritārām valsts politikas jomām.

Programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Programmas izstrādes gaitā nozares ministrija konsultējas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Programmu apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Latvijas Zinātnes padome.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 560.

Vairāk informācijas var apskatīt Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnē.

Valsts pētījumu programmas:

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai. Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Fonda administrācija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LVAF mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Normatīvais regulējums

LU 2018. gadā uzsākusi četru projektu īstenošanu par kopējo summu 104 045 EUR.

1. Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem
Nr. ZD2018/20621; LU Bioloģijas institūts
Zinātniskais vadītājs: Dāvis Ozoliņš
Termiņš: 01.04.2018.–30.10.2019.

2. Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem
Nr. ZD2018/20624; LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Jānis Bikše
Termiņš: 05.04.2018.–31.05.2019.

3. Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā
Nr. ZD2018/20625; LU Bioloģijas fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Kristaps Vilks
Termiņš: 17.05.2018.–30.04.2019.

4. Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai
Nr. ZD2018/20626; LU Bioloģijas fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Ainārs Auniņš
Termiņš: 01.06.2018.–30.04.2019.