Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. 

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Latvijas Zinātnes padome.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 725.

Vairāk informācijas var apskatīt Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnē.

No 2018. gada līdz 2022. gadam ir notikuši 7 FLPP projektu konkursi. Latvijas Universitātes (LU) īstenotie projekti:

Valsts pētījumu programma ir nozares ministrijas valsts pasūtījums, kuru īsteno pētniecības ietvaros, lai radītu jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas, attīstītu jaunus produktus, procesus un pakalpojumus nozaru problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī atbalstītu valsts politikas prioritāšu īstenošanu, aktīvi izmantojot pētniecības rezultātus politikas izstrādei, un nodrošinātu pētniecības pamanāmību sabiedrībā, kā arī stiprinātu saikni starp pētniecību un prioritārām valsts politikas jomām.

Programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Programmas izstrādes gaitā nozares ministrija konsultējas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Programmu apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Latvijas Zinātnes padome.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 560.

Vairāk informācijas var apskatīt Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnē.

Valsts pētījumu programmas:

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai. Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Fonda administrācija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LVAF mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Avotu ūdens kvalitātes novērtējums Latvijā 1-08/85/2023 Oskars Purmalis
Esošo aizsargāto teritoriju pārklājuma ģeotelpisko datu slāņa sagatavošana ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai 1-08/73/2023 (ZD2023/21568) Ivo Vinogradovs
Gruntsūdeņu jutīguma pret sausumu analīze un modelēšana Latvijas teritorijai 1-08/78/2023 (ZD2023/21562) Jānis Bikše
Vēja parki un putni – metodika ietekmju izvērtēšanai un risku karte 1-08/74/2022
(ZD2022/21378)
Priednieks Jānis
Datu digitalizācija un priekšlikumu izstrāde saldūdeņu biotopu monitoringa
tīkla izveidei
1-08/42/2022
(ZD2022/21373)
Kokorīte Ilga
Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 1-08/54/2020
(ZD2020/21021)
Dobkeviča Linda
Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā 1-08/55/2020
(ZD2020/21020)
Purmalis Oskars
Latvijas Zosu populāciju izpēte 1-08/28/2020
(ZD2020/21017)
Keišs Oskars
Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas
"Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitorings" ietvaros
1-08/32/2020
(ZD2020/21005)
Tabors Guntis
Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta 1-08/77/2019
(ZD2019/20898)
Račinskis Edmunds
Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem 1-08/202/2018
(2018/20621)
Ozoliņš Dāvis
Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem 1-08/191/2018
(2018/20624)
Jānis Bikše
Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā 1-08/160/2018
(2018/20625)
Kristaps Vilks
Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai 1-08/144/2018
(2018/20626)
Ainārs Auniņš
Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā 1-08/136/2017
(2017/20391)
Bikše Jānis
Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana 1-08/138/2017
(2017/20388)
Kokorīte Ilga