Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs.

Projektu konkursus un izvērtēšanu organizē Latvijas Zinātnes padome. Projektus finansē no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai. Projektu finansēšanas administrēšanu nodrošina Studiju un zinātnes administrācija.

Projektu īstenošanas normatīvais regulējums:

2018. gada projektu konkurss

2018. gada projektu konkursa 1. kārtā LU iesniedza 124 projektu pieteikumus, t.sk. deviņos projektos kā sadarbības partneris. Apstiprināti un finansēti 25 projekti (t.sk. vienā projektā LU kā sadarbības partneris) ar kopējo finansējumu 36 mēnešu periodam EUR 5 019 013.

2018. gada projektu konkursa 2. kārtā LU iesniedza 106 projektu pieteikumus, t.sk. 12 projektos kā sadarbības partneris.

Projekti:

  1. Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai
  2. Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā
  3. Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem
  4. Ātrā mikroorganismu aktivitātes noteikšana ar optisko bez-kontakta metodi

2019. gada projektu konkurss

2019. gada projektu konkursā LU iesniedza 132 projektu pieteikumus, t.sk. 8 projektos kā sadarbības partneris.

Nozares ministrijas turpmāk varēs ne tikai veidot, bet arī īstenot un finansēt savu valsts pētījumu programmu kā valsts pasūtījumu zinātnisko pētījumu ietvaros, ievērojot savas nozares prioritātes. Lai noteiktu valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un programmai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas 2018. gada 4. septembrī atbalstīts valdībā.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” var iepazīties MK mājaslapā.

Līdz šim valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018. gada 21. jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām. Tādējādi tiek veicināts valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē, sekmējot jaunu zināšanu un prasmju attīstību, kā arī cilvēkresursu piesaisti nozarei.

Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus noteiks attiecīgās nozares ministrija, izveidojot programmas stratēģisko padomi un konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizēs un īstenos Latvijas Zinātnes padome, bet Studiju un zinātnes administrācija slēgs projekta līgumus, administrēs un kontrolēs projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Valsts pētījumu programmu īsteno projektu veidā, projektus atlasa atklātā projektu pieteikumu konkursā, izvērtējot tos atbilstoši administratīvajiem, zinātniskās kvalitātes un, ja nepieciešams, arī specifiskajiem nozares kritērijiem. Projektu atlasi var veikt vairākās projektu pieteikumu atlases kārtās.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Veicot grozījumus Zinātniskās darbības likumā un izstrādājot jaunus Ministru kabineta noteikumus par valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtību, valsts īsteno Latvijas Nacionālajā attīstības plānā noteiktos uzdevumus par Latvijas zinātnes lomu tautsaimniecības izaugsmes kontekstā, kā arī sekmē viedās specializācijas stratēģijā noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu, izaugsmes prioritāšu un specializācijas jomu attīstību.

Projekti:

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai. Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Fonda administrācija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

LVAF mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Normatīvais regulējums

LU 2018. gadā uzsākusi četru projektu īstenošanu par kopējo summu 104 045 EUR.

1. Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem
Nr. ZD2018/20621; LU Bioloģijas institūts
Zinātniskais vadītājs: Dāvis Ozoliņš
Termiņš: 01.04.2018.–30.10.2019.

2. Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem
Nr. ZD2018/20624; LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Jānis Bikše
Termiņš: 05.04.2018.–31.05.2019.

3. Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā
Nr. ZD2018/20625; LU Bioloģijas fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Kristaps Vilks
Termiņš: 17.05.2018.–30.04.2019.

4. Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai
Nr. ZD2018/20626; LU Bioloģijas fakultāte
Zinātniskais vadītājs: Ainārs Auniņš
Termiņš: 01.06.2018.–30.04.2019.