Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, būs nodarbināts pilna laika pētniecībā maksimums 3 gadus. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. 

Viena pētniecības pieteikuma maksimālais apmērs ir 133 806 eiro, paredzot atbalstu:

  • fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem;
  • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai.
  • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai;
  • zināšanu un tehnoloģiju pārnesei;
  • tehnoloģiju pārnesei un tehnoloģiju tiesību aizsardzībai;
  • starptautiskajai mobilitātei;
  • pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei;

Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī, kā arī netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām.

Pēcdoktorants pētniecības darbu varēs īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalstu vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodrošinās pieeju zinātnes infrastruktūrai un atbalsta personālam.