LU 2016.-2020. gadam ir noteikti šādi prioritārie pētniecības virzieni:

 1. Inovatīvas informācijas tehnoloģijas.
 2. Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika.
 3. Matemātiskās metodes.
 4. Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli.
 5. Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.
 6. Biomedicīna, farmācija.
 7. Reģeneratīvā medicīna, biobanka.
 8. Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība.
 9. Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja.
 10. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija.
 11. Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija.
 12. Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte.

LU Attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam