Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes padome (turpmāk - Padome) ir LU rektora un vadības koleģiāla padomdevēja institūcija.

Padomes mērķi ir:

 • Uzlabot LU zinātniskās darbības kvalitāti un konkurētspēju;
 • Veicināt zinātnisko sadarbību Eiropas pētniecības telpā un ārpus tās;
 • Veicināt studiju un zinātniskā darba integrāciju LU akadēmiskajā darbībā; 
 • Pilnveidot LU zinātnisko darbību regulējošos normatīvos aktus.

Padomes uzdevums ir sniegt priekšlikumus, ieteikumus un atzinumus par:

 • LU akadēmiskās darbības attīstības plānojumu;
 • LU doktora studiju programmu darbību;
 • Sagatavotajiem dokumentiem, kas attiecas uz akadēmiskās darbības jautājumiem LU;
 • LU zinātniskās, personāla, struktūras attīstības jautājumiem un ar to saistīto saimniecisko darbību;
 • LU un sociālo partneru sadarbības jautājumiem.

Padome pārrauga atbilstošo promocijas padomju darbu un profesoru padomju darbu un vērtē to atskaites (ikgada) virzīšanai un apstiprināšanai Senātā.

Padomei ir tiesības:

 • Iepazīties ar LU vadības rīcībā esošajām dokumentu sagatavēm, pārskatiem, plāniem, stratēģijām, zinātnisko projektu un programmu plāniem un pārskatiem, kā arī ar jebkuru citu pieejamu dokumentāciju, kas nepieciešama Padomes darbam;
 • Aicināt uz Padomes sēdēm LU personālu, sociālo partneru pārstāvjus un zinātnisko institūciju pārstāvjus;
 • Pieaicināt ekspertus un veidot komisijas;
 • Deleģēt savus locekļus darbam citās komisijās un padomēs;
 • Ierosināt un virzīt jautājumu izskatīšanu LU vadībā.

Padomei ir pienākumi:

 • Risināt noteiktos uzdevumus;
 • Izskatīt izvirzītos jautājumus;
 • Pēc pašu iniciatīvas vai pēc LU vadības pieprasījuma izstrādāt ieteikumus par Padomes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Padomi izveido zinātņu nozaru grupās:

 • Humanitāro un sociālo zinātņu padome;
 • Eksakto, dabas un dzīvības zinātņu padome;
 • Medicīnas zinātņu padome.

Padomes sastāvā ietilpst LU zinātnieki, sociālo partneru un sadarbības partneru–zinātnisko institūtu pārstāvji, LU attiecīgās zinātņu nozares prorektors.

Padomes sastāvu – Padomes locekļus, priekšsēdētāju un vietnieku - ieceļ ar LU rektora rīkojumu. Padomes priekšsēdētāja un tās locekļu pilnvaru termiņš atbilst viņu vēlētā akadēmiskā amata ieņemšanas termiņam.