Par projektu

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija”

Projekta līguma numurs: tiks precizēts

Projekta sadarbības partneri: Banku augstskola

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 31.05.2026.

Projekta kopējais finansējums: 19 236 780 EUR (iekšējai konsolidācijai paredzot 11 409 231 EUR, bet ārējai konsolidācijai paredzot 7 827 549 EUR)

Projekta vadītājs: Inga Šķendere, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja

Projekta mērķis: Nodrošināt LU Stratēģijā 2021.-2027.gadam noteikto vīziju un stratēģisko mērķu sasniegšanu, veidojot universitāti kā starptautiski atzītu zinātnes centru, attīstot unikālu studiju piedāvājumu, kas nodrošina augstu absolventu konkurētspēju, dodot nozīmīgu pienesumu Latvijas izaugsmē.

Ārējās konsolidācijas mērķis līdz 2025. gada 31. augustam integrēt Banku augstskolu LU struktūrā un trīs līdz piecu gadu laikā attīstīt to par starptautiski atpazīstamu biznesa skolu Baltijas jūras reģionā.

Iekšējās konsolidācijas mērķis ir veikt strukturālas pārmaiņas LU, koncentrējot LU akadēmisko potenciālu pamatā piecās fakultātēs, kuru darbībai ieviests jauns pārvaldības modelis, kas paredz tām nepieciešamo rīcībspēju un atbalstu jaunu zināšanu radīšanā un pārnesē, stiprinot LU studiju piedāvājuma un pētniecības izcilību.

Projektā iecerētās darbības:

  • strukturālo pārmaiņu īstenošanas darbības ārējai un iekšējai konsolidācijai;
  • digitalizācija;
    tehnoloģiju attīstība un pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana;
  • jaunu un nākotnes izaicinājumiem un tematiskajai specializācijai pielāgotu studiju programmu izveide;
  • “Exit” granti un zinātniskās kapacitātes granti.

Zinātniskās kapacitātes grantu īstenošanas rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu, pēcdoktorantūras pētnieku un zinātnieku (profesoru) akadēmiskajai darbībai un pētniecības un attīstības projektu īstenošanai.