LU Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centra (ZPC) darbības mērķis ir veicināt un atbalstīt LU inovatīvo pētījumu rezultātu un radīto zināšanu nodošanu sabiedrībai un to izmantošanu, kopumā maksimalizējot LU radīto zināšanu sabiedrisko un ekonomisko vērtību un ieguvumus valsts un reģionu izaugsmei.

ZPC galvenās funkcijas mērķa īstenošanai:

  • Konsultācijas un atbalsts LU akadēmiskajam personālam inovatīviem pētījumiem un zināšanu pārnesei, visu zinātnes nozaru pētnieku iesaiste;
  • LU inovatīvās kompetences un kapacitātes mārketings;
  • LU intelektuālā īpašuma objektu identifikācijas atbalsts, intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācija, pārvaldība, izmantošana, uzturēšana un aizsardzība;
  • Atbalsts tehnoloģisko inovāciju attīstībai līdz TRL 7 – TRL 8 līmenim;
  • Inovatīvo pētījumu rezultātu un radīto zināšanu valorizācija;
  • Modulāras informatīvas nodarbības LU akadēmiskajam un vispārējam personālam par inovācijas, zināšanu pārneses un intelektuālā īpašuma jautājumiem;
  • Konsultācijas Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem un publiskajam sektoram  par sadarbības iespējām ar LU pētniekiem, pētnieku grupām un akadēmiskajām iestādēm.

Vairāk informācijas: www.zpc.lu.lv