Projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/015 “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē”

Finansējuma saņēmējs ir Latvijas Universitāte

Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana, slēdzot virkni esošo programmu un izstrādājot jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, kā arī resursu koplietošanas stiprināšana, izveidojot sadarbībā ar Latvijas un Eiropas Savienības augstākās izglītības iestādēm darba tirgus vajadzībām un studējošo pieprasījumam atbilstošas studiju programmas.

Projekta galvenie rezultāti ir jaunu studiju programmu izstrāde, tajā skaitā arī Eiropas Savienības oficiālajās valodās, to licencēšana, aprobēšana un akreditācija.

 Projekta mērķis atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķim.

Projekta plānotais īstenošanas laiks ir 57 mēneši (2019.gada marts – 2023.gada novembris). Projekta kopējās izmaksas ir 1 700 000,00 EUR. Paredzamais ESF līdzfinansējums ir 1 445 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija – 255 000,00 EUR.

Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Mākslas Akadēmija, Tartu Universitāte.

Informācija pievienota:  02.05.2019.

Pēdējās izmaiņas veiktas