Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”

Projekta vienošanās numurs: 8.1.1.0/17/I/010

Projekta īstenošanas ilgums: no 10.11.2017. līdz 30.06.2020. (32 mēneši)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  un Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 12 231 585 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 10 396 847 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums 1 834 738 EUR (15%). 

Projekta atbildīgā amatpersona: rektora vietniece infrastruktūras un attīstības jautājumos Edīte Megne

Projekta koordinatore: Marta Meženiece, e-pasts: marta.mezeniece@lu.lv

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, tai skaitā, LU dibinātajās medicīnas koledžās, lai kļūtu par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā.

Projekta īss kopsavilkums:

Projektā plānotas šādas darbības: 1. Būvniecība STEM studiju infrastruktūras modernizācijai, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība. 2. Mācību aprīkojuma, iekārtu, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU koledžās, kurā plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde LU; 2.2. Mācību aprīkojuma iegāde LU koledžām; 2.3. Zinātņu mājas mācību telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde. 3. Informatīvie un publicitātes pasākumi. 4. Projekta vadība un īstenošana.

Projekts tiek īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 3 un Jelgavas iela 1), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga),  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Imantas 7. līnija 1, Rīga), LU dibinātas koledžas: LU Rīgas Medicīnas koledža (Hipokrāta 1, Rīga) un LU P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospekts 38, Jūrmala).

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no SAM 8.1.1., kā arī no 1.1.1.4.pasākuma. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem.

Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi – pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada 27.jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība.

Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU STEM studiju programmu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. 

Projekta galvenie rezultāti:

  1. Uzbūvēta ēka LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja (Jelgavas iela 3, Rīga)
  2. Rekonstruēta ēka LU P.Stradiņa koledžā (Vidus prospekts 38, Jūrmala)
  3. Veikta 70 mācību aprīkojuma un iekārtu vai iekārtu komplektu iegāde un uzstādīšana LU
  4. Veikta mācību aprīkojuma iegāde un uzstādīšana LU koledžām
  5. Ar aprīkojumu un mēbelēm aprīkotas mācību telpas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā

Projektu pabeidzot, visi LU īstenotie STEM studiju virzieni būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā un STEM studijām nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks nodrošināta LU STEM studiju virzienu infrastruktūras un cilvēkresursu efektīva izmantošana, mazināta LU infrastruktūras sadrumstalotība un veicināta studiju un pētniecības nozaru sinerģija. Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās LU augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.

Sadarbības līgumu parakstīšana

Latvijas Universitāte (LU) 2018. gada 16. un 22. februārī ir parakstījusi sadarbības līgumus ar LU P. Stradiņa medicīnas koledžu un LU Rīgas Medicīnas koledžu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/010 īstenošanu.

Sadarbības līgumu kopsumma ir 677 000 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Projekta ietvaros LU P. Stradiņa medicīnas koledžā paredzēts uzbūvēt piebūvi pie vienas no koledžas mācību ēkām aptuveni 500 m2 platībā, kā arī iegādāties jaunu un modernu mācību aprīkojumu STEM studiju programmu “Ārstniecībā” un “Māszinībās” īstenošanai.

Savukārt, LU Rīgas medicīnas koledžā plānots izveidot simulāciju centru klīnisko un praktisko prasmju apguvei STEM studiju programmās, šim mērķim iegādājoties aprīkojumu neatliekamās medicīnas un intensīvās terapijas, bērna un sievietes veselības aprūpes, ķirurģijas un traumatoloģijas, kā arī internās medicīnas un pacientu aprūpes dažādo situāciju simulācijai.

Informācija sagatavota un publicēta 22.02.2018

 

Projekta gaitas atskaites:

Pavasara mēnešos projektā “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 8.1.1.0/17/I/010 ir sekmīgi turpinājušies darbi pie Zinātņu mājas būvniecības. Laikā no februāra beigām līdz maija vidum ir gandrīz pabeigta ēkas nesošā karkasa izbūve un ir uzsākti jumta metāla konstrukcijas montāžas darbi. Ēkas iekšpusē paveiktie darbi: ir izgatavota un uzstādīta metāla kāpņu konstrukcija, kas ved no 2. uz 3. stāvu, izbūvētas ātrija galvenās kāpnes, darba kabineti un laboratorijas tiek nodalīti ar starpsienām un ēkā tiek montēti logi, tiek veikti iekšējie apdares darbi.

Latvijas Universitāte ir veikusi priekšdarbus, lai nodrošinātu pārejas būvniecību 2. stāva līmenī starp Dabas un Zinātņu mājām.  Zinātņu mājas telpu iekārtošanai, nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādei 08.04.2018. izsludināts iepirkums "Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana", publikācijas identifikācijas numurs: LU 2018/24_ERAF. 07.05.2018. notika saņemto piedāvājumu atvēršana un pašreiz notiek to vērtēšana. Turpinās darbs pie pārējo iepirkuma procedūru sagatavošanas.

Aprīlī un maija sākumā notika divas tikšanās ar studentu pārstāvjiem, kur projekta vadības grupa informēja studentus par aktuālāko Zinātņu mājas celtniecības projekta informāciju un atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 23. maijā.

Vasarā projektā “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 8.1.1.0/17/I/010  darba duna nav rimusi un ir sasniegti vairāki nopietni celtniecības atskaites punkti, kas jau pavisam drīz ļaus mums ieraudzīt ēku tās iecerētajā veidolā. Jūnijā paralēli iekštelpu apdarei tika uzsākta ātrija stiklotā jumta konstrukcijas montāža, kā arī liftu montāžas darbi, savukārt, jūlijā jau tika uzsākta fasādes alumīnija kasešu montāža un iebetonēts pēdējais ātrija liekto kāpņu laids.

6.jūlijā notika projekta padomes sēde, kurā projekta vadības grupa padomes locekļus un struktūrvienību pārstāvjus informēja par pojektu īstenošanas progresu un struktūrvienību pārcelšanās uz jaunceļamo Zinātņu māju organizācijas konceptuālajiem jautājumiem.

2. augustā tika izsludināts 2. kārtas iepirkums Nr. LU 2018/38_ERAF “Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 30. augusts.

8. augustā tika izsludināts iepirkums Nr. LU 2018/42_ERAF “Bibliotēkas procesu automatizācijas un pašapkalpošanās sistēmas paplašināšana”. Šim iepirkumam piedāvājumus varēja iesniegt līdz 6. augustam. Pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 22. augustā.

Laikā no septembra līdz novembrim “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 8.1.1.0/17/I/010 projektā ir tikuši uzsākti vairāki nozīmīgi darbi, ļaujot katram garāmgājējam novērot progresu būvlaukumā. Par vizuāli iespaidīgākajiem, protams, jāmin fasādes dekoratīvo 3D elementu montāža. Tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, piemēram, uzsākta ceļa izbūve piebraukšanai pie pagraba.

13.09.2018. tika izsludināts iepirkums "Audiovizuālā aprīkojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana" (ID Nr. LU 2018/46_ERAF).

08.11.2018. tika izsludināts iepirkums par laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšanu (ID Nr. LU 2018/60_ERAF), kas noslēgsies 2018. gada 10. decembrī.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 21. novembrī.

Projektā “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās” vien. numurs Nr. 8.1.1.0/17/I/010 2018.gada decembrī pabeigta Latvijas Universitātes Zinātņu mājas būvniecība. Zinātņu mājas ēka nodota ekspluatācijā 2019.gada 9.janvārī. Ēka tika svinīgi atklāta 2019.gada 28.janvārī.

Janvāra laikā uz Zinātņu māju pārcēlušās divas Latvijas Universitātes fakultātes: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte un Medicīnas fakultāte. 2019.gada 4.februārī šo fakultāšu studenti uzsāka mācības jaunajās telpās.

Sagatavotas tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācija iepirkumam "Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana" 3.kārta, kas izsludināta 2019.gada 7.janvārī. Šī iepirkuma ietvaros saņemti piedāvājumi 18 no 19 daļām un pašreiz norit piedāvājumu vērtēšana un līgumu slēgšanas process.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 21. februārī.

Projektā “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās” vienošanās numurs Nr. 8.1.1.0/17/I/010 2019.gadā līdz maija vidum uz Zinātņu māju pārcēlušies pieci institūti: Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Fizikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, kā arī Astronomijas institūts.

2019.gada 7.martā izsludināts iepirkums „Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana” 4.kārta (iepirkuma ID: LU 2019/1_ERAF). Šī iepirkuma ietvaros saņemti piedāvājumi 32 no 33 daļām un pašreiz norit piedāvājumu vērtēšana un līgumu slēgšanas process.

Turpinās darbs pie mācību līdzekļu iepirkuma sagatavošanas, lai projekta ietvaros modernizētu infrastruktūru LU STEM studiju programmās.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 21. maijā.

Lai LU STEM studiju programmās jau ar 2019.gada rudens semestri varētu īstenot mācības ar jaunām iekārtām un aparatūru, kas iegādātas projektā “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās” vienošanās numurs 8.1.1.0/17/I/010, 2019.gada vasarā tiek īstenoti vairāki iepirkumi. To ietvaros studiju programmu īstenošanai tiek piegādātas gan mācību laboratoriju iekārtas, gan mācību līdzekļi ar kopējo vērtību vairāk nekā 500 tūkstoši eiro. Īpaši jāizceļ Mikroskopijas iekārtas un digitalizētā apmācības sistēma histoloģijas un patoloģijas studijām, kas izvietota divās mācību telpās Zinātņu mājā un nodrošina mūsdienu studiju prasībā atbilstošu mācību procesu Medicīnas fakultātes studentiem.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 20. augustā.

Laikā no septembra līdz novembrim “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 8.1.1.0/17/I/010 projektā studiju programmu īstenošanai piegādātas mācību laboratoriju iekārtas vairāk nekā 400 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu studiju laboratorijas papildinājumu saņēmusi Bioloģijas fakultāte, kuras rīcībā nonākusi Autonomi vadāma fermentacijas stacija ar piederumiem (t. sk. fermentācijas trauks, elektrodi, gāzes sensori, caurules u.c). Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte atjauninājusi aprīkojumu Fizikas praktikuma laboratorijā un Eksperimentālajai kvantu fizikas mācību laboratorijai. Ķīmijas fakultātes mācību laboratorija papildināta ar augstas veiktspējas šķidruma hromotogrāfu.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 20. novembrī.

Laikā no 2019. gada decembra līdz 2020. gada februārim “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 8.1.1.0/17/I/010 projektā studiju programmu īstenošanai piegādātas mācību laboratoriju iekārtas vairāk nekā 283 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu studiju laboratorijas papildinājumu saņēmusi Medicīnas fakultāte, kuras rīcībā nonācis Pilns plastinizēts ķermenis anatomijas studiju apguvei, Komplekts dzīvībai bīstamu akūtu kardioloģisko stāvokļu diagnostikai un ārstēšanai, kā arī Multisensorās terapijas telpas aprīkojums ar Montesori metodisko materiālu sociālās pediatrijas studijām.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 20. februārī.

Laikā no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 8.1.1.0/17/I/010 projektā studiju programmu īstenošanai piegādātas mācību laboratoriju iekārtas vairāk nekā 162 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu studiju laboratorijas papildinājumu saņēmusi Medicīnas fakultāte, kuras rīcībā nonācis Mācību komplekts klīniskai (akūtai un hroniskai) pacientu aprūpei, Dzemdību simulators un Laparoskopisko operāciju simulators.

2020. gada 30. aprīlī izsludināts iepirkums "Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana" 6.kārta (ID Nr. LU LU 2020/26_ERAF). Piedāvājumu atvēršana paredzēta 25. maijā.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 20. maijā