Nr.p.k. Pēcdoktoranta
Vārds 
Uzvārds
Projekta nosaukums Projekta Nr.
1 Andis Kalvāns Klimata izmaiņu ietekme uz pazemes un augsnes ūdens režīmu 1.1.1.2/VIAA/3/19/524
2 Jeļizaveta Sokolovska Zarnu iekaisums kā potenciāli modificējams 1 tipa cukura diabēta komplikāciju riska faktors 1.1.1.2/VIAA/3/19/525
3 Elīna Dāce Integrētas pārtikas atkritumu valorizācijas sistēmas lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks 1.1.1.2/VIAA/3/19/528
4 Gunta Kļava Eiropas valodu prasmes līmeņu pielāgošana lībiešu valodai: jauna iespēja izzūdošajām pasaules valodām 1.1.1.2/VIAA/3/19/527
5 Leonardo Pataccini Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas risku un iespēju izpēte finansializācijas kontekstā: Fintech nozares attīstības teorētiskās un praktiskās sekas Baltijas valstīs 1.1.1.2/VIAA/3/19/491
6 Raimonds Meija Nanostrukturēti bez-saistvielas Bi2Se3/CNT anoda elektrodi nātrija jonu baterijām 1.1.1.2/VIAA/3/19/522
7 Staņislavs Gendelis Gandrīz nulles enerģijas ēku faktiskā energopatēriņa analīze un nepieciešamo energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde 1.1.1.2/VIAA/3/19/505
8 Juris Burlakovs Inovatīva atkritumu stabilizācija - vides ietekmju mazināšana un resursu potenciāls aprites ekonomikā 1.1.1.2/VIAA/3/19/531
9 Ulises Miranda Ordonez ZnO / porfirīna nanokompozītu izstrāde optiskiem nanosensoriem gaistošo organisko savienojumu noteikšanai 1.1.1.2/VIAA/3/19/490
10 Blaž Cugmas Biofotonika veterinārajā medicīnā - ievaddarbības un pirmie soļi (GoBVM) 1.1.1.2/VIAA/3/19/455
11 Linards Rozentāls Panākumspēja sabiedrības ilgtspējīgai un integrālai attīstībai kustības "Atdzimšana un atjaunošana" gadījuma kontekstā 1.1.1.2/VIAA/3/19/498
12 Lelde Timma Holistiska skaitļošana sociotehniskās sistēmās energoefektivitātes politikas rīka izstrādei (HOTSPOT)​​​​​​​ 1.1.1.2/VIAA/3/19/520
13 Eduards Baķis Mērķtiecīgs šķīdinātāju dizains: jaunu silīciju saturošu jonu šķidrumu sintēze, struktūra un īpašības 1.1.1.2/VIAA/3/19/549
14 Ilze Boldāne-Zeļenkova Etnogrāfiskie un frīku šovi Latvijas teritorijā 19. un 20. gs. mijā: starp zinātni, izklaidi un homofobiju 1.1.1.2/VIAA/3/19/516
15 Henrijs Kaļķis Ergonomiskās slodzes indikatori mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un to uzlabošanas iespējas sociāltehniskā sistēmā “Cilvēks-mašīna-vide 1.1.1.2/VIAA/3/19/546
16 Mārtiņš Brics Daļiņu rotāciju virzītas sistēmas 1.1.1.2/VIAA/3/19/562
17 Līga Zariņa
Telpisku un temporālu struktūru kognitīva un formāla reprezentācija
1.1.1.2/VIAA/3/19/506
18 Manohar Prasad Bhandari Kuņģa mikrobioma un gaistošo organisko savienojumu sakarības izpēte agrīnai kuņģa vēža diagnostikai 1.1.1.2/VIAA/3/19/495
19 Kalvis Kravalis Kavitācijas parādību izpēte elektromagnētiskos indukcijas sūkņos ar rotējošiem pastāvīgajiem magnētiem drošu darbības parametru definēšanai 1.1.1.2/VIAA/3/19/515
20 Leila Neimane Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā 1.1.1.2/VIAA/3/19/514