Eiropas Sociālā fonda 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”  pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekts

Projekta nosaukums: Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas

Projekta līguma numurs: 8.2.1.0/18/I/004

Projekta partneri: Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, nodibinājums "Iespējamā misija"

Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2018. – 31.08.2022.

Projekta kopējais finansējums: 2 208 013,82 EUR. ( Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 1 876 811,74 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  331 202,08 EUR)

Projekta vadītājs: Iveta Lāce, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja 

Projekta mērķis: studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmu fragmentācijas samazināšana, slēdzot virkni esošo programmu un izstrādājot jaunas programmas, kā arī resursu koplietošanas stiprināšana, izveidojot kopīgu doktorantūras programmu, lai nodrošinātu konceptuāli jaunas uz kompetencēm orientētas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības attīstību Latvijā.

Projekta galvenie rezultāti:

Projekta galvenie rezultāti ir jaunu pedagoģijas studiju programmu izstrāde, tās aprobējot, licencējot un akreditējot.

Projekta rezultātā tiks veikta studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmu skaita samazināšana, izstrādājot 10 (desmit) jaunas studiju programmas, tajā skaitā 7 (septiņas) apakšprogrammas uz vairāku esošo studiju programmu resursu bāzes un slēdzot 22 esošās studiju programmas, kā arī iesaistoties citu pedagoģijas programmu un apakšprogrammu izstrādē sadarbībā ar  Latvijas augstākām izglītības iestādēm, kas īsteno studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”.

LU kā sadarbības partneris piedalās:

 

DU projektā Nr.8.2.1.0/18/I/005 "Daugavpils Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai". Par projekta mērķiem, rezultātiem un aktualitātēm informācija pieejama: https://du.lv/projekti/projekti/es-fondu-projekti/esf-lidzfinansetie-projekti/daugavpils-universitates-studiju-virziena-izglitiba-pedagogija-un-sports-modernizacija-latvijas-izglitibas-sistemas-ilgtspejigai-attistibai/

LiepU projektā Nr.8.2.1.0/18/I/002 "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē". Par projekta mērķiem, rezultātiem un aktualitātēm informācija pieejama: https://www.liepu.lv/lv/182/aktualitates/1627/uzsakta-projekta-studiju-programmu-fragmentacijas-samazinasana-liepu-istenosana

RTA projektā Nr.8.2.1.0/18/I/003 "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu "Speciālā izglītība" un akreditējot studiju virzienu "Izglītība, pedagoģija un sports"". Par projekta mērķiem, rezultātiem un aktualitātēm informācija pieejama: http://www.rta.lv/esf_lidzfinansetie_projekti?project_id=112

JVLMA projektā Nr.8.2.1.0/18/I/001 "Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide". Par projekta mērķiem, rezultātiem un aktualitātēm informācija pieejama: http://www.jvlma.lv/latvian/page/2693.html

LSPA projektā Nr.8.2.1.0/18/I/006 "Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana”. Par projekta mērķiem, rezultātiem un aktualitātēm informācija pieejama:  http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=278&Itemid=567

 
Pēdējās izmaiņas veiktas