Akadēmiskais gads pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās ir 40 nedēļu studiju posms, kas dalās rudens un pavasara semestros. Akadēmiskajā gadā ietilpst arī līdz astoņām nedēļām ilgs vasaras semestris, ja studiju programma ir tādu paredzējusi. Tādā gadījumā akadēmiskā gada ilgums ir līdz 48 nedēļām. Akadēmiskā gada plānojumu katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors (skat. akadēmiskā gada plānojumu).

Nodarbības vienotos rektora apstiprinātos nodarbību sākuma laikos notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, ko katram semestrim sagatavo LUIS un ko apstiprina fakultātes dekāns. Nodarbību un pārbaudījumu sarakstu sagatavošanas un publiskošanas kārtību nosaka rektora apstiprināta Nodarbību un pārbaudījumu sarakstu sagatavošanas un publiskošanas kārtība Latvijas Universitātē (LU).

Reģistrēšanās studiju semestrim notiek elektroniski LUIS, izmantojot LU lietotājvārdu un paroli. Paroli var atjaunot Studentu servisā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa). Reģistrēšanās jāveic semestra reģistrācijas nedēļas laikā saskaņā ar akadēmisko kalendāru. Ja visas akadēmiskās saistības ir nokārtotas, reģistrēties semestrim var arī pirms reģistrācijas nedēļas. Pavasara semestrī tiesīgi reģistrēties visi studenti, rudens semestrī – tikai tie studenti, kuriem nav akadēmisko parādu vai kuriem kopējais akadēmisko parādu apjoms nepārsniedz sešus kredītpunktus. Studenti, kuriem akadēmisko parādu apjoms pārsniedz sešus kredītpunktus un kuri vēlas turpināt studijas, raksta iesniegumu dekānam.  Šos studentu ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.

Pēc reģistrēšanās semestrim studenti reģistrējas LUIS izvēles (B un C daļas) studiju kursu apgūšanai. Reģistrācija obligāto (A daļas) kursu apgūšanai notiek automātiski, reģistrējoties semestrim. Tiesības apgūt konkrēto izvēles kursu students var iegūt bez ierobežojumiem vai arī konkursa kārtībā - atbilstoši sekmēm iepriekšējā akadēmiskā gada laikā. Studiju kursiem, kuru apguves tiesības var iegūt konkursa kārtībā, reģistrēšanās notiek divos posmos – pieteikšanās studiju kursu apgūšanai un kursu izvēles apstiprināšana. Reģistrēšanās studiju kursu apgūšanai notiek saskaņā ar LU Senāta apstiprinātu Kārtību, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim un studiju kursu apgūšanai LU.

Obligāto (programmas A daļa) studiju kursu apguvei reģistrēšanās notiek automātiski pēc reģistrācijas studiju semestrim. Studiju programmas izvēles daļas (B un C daļas) studiju kursu apgūšanai studējošie reģistrējas personiski LU Informatīvajā sistēmā (LUIS):

 • savas studiju programmas izvēles daļas (B daļas) studiju kursiem – reģistrācijas nedēļas un semestra 1. nedēļas laikā LUIS;
 • Studentu servisa pārziņā esošajiem un fakultātes piedāvātajiem brīvās izvēles daļas (C daļas) studiju kursiem – reģistrācijas nedēļas un semestra 1. nedēļas laikā LUIS;
 • uz brīvajām studiju vietām citu studiju programmu studiju kursos – semestra 2. nedēļas laikā pie konkrētās studiju programmas lietvedes.
 • Tiesības apgūt konkrēto izvēles kursu studējošais var iegūt bez ierobežojumiem vai arī konkursa kārtībā:
  • ja vietu skaits studiju kursā ir neierobežots un fakultāte nav noteikusi papildu prasības reģistrācijai, studējošais iegūst tiesības apgūt šo kursu, reģistrējoties LUIS;
  • ja vietu skaits studiju kursā ir ierobežots vai arī fakultāte ir noteikusi papildu prasības, reģistrācija notiek divos posmos: piesakoties un reģistrējoties konkursa kārtībā.

Kursiem, kuriem ir ierobežots vietu skaits, studējošie piesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. Šajā laikā studējošajiem ir tiesības mainīt izvēlētos studiju kursus. Semestra 1. nedēļas pirmo triju dienu laikā studējošie LUIS pārbauda konkursa rezultātus un reģistrējas kursa apguvei. Studējošiem, kuri nav reģistrējušies kursa apguvei, līdz 1. nedēļas trešās darba dienas beigām pieteikšanās automātiski tiek anulēta. Semestra 1. nedēļas pēdējo četru dienu laikā (ceturtdiena-svētdiena) studējošajiem ir tiesības rindas kārtībā reģistrēties uz brīvajām vietām šajos kursos.

Reģistrējoties studiju kursa apguvei, students apņemas izpildīt kursa programmā paredzētās prasības. To neizpildes gadījumā studentam tiek fiksēts akadēmiskais parāds. Studenta apgūto studiju kursu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt programmā plānoto. Par papildus apgūtajiem studiju kursiem ir jāmaksā saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Brīvās izvēles kursus (C daļa) var apgūt arī citās augstskolās. Reģistrācijas kārtību kursu apguvei klausītāja statusā konkrētā augstskolā nosaka LU un konkrētās augstskolas sadarbības līgums.

Maksa par kursu apguvi citā augstskolā tiek segta no LU finanšu līdzekļiem, ja studējošais tā izvēli ir saskaņojis ar studiju programmas direktoru un kursa apguve nav iespējama LU; citos gadījumos tā jāsedz no personīgiem līdzekļiem. 

Sadarbības līgumi par studentu apmaiņu noslēgti ar Rīgas Tehnisko universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Rīgas Juridisko augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti (Kultūras un sociālā antropoloģijas studijas), Ekonomikas un kultūras augstskolu.

Students var saņemt docētāja individuālas konsultācijas saskaņā ar katedras vai nodaļas vadītāja apstiprināto grafiku, ar ko var iepazīties fakultātes telpās vai fakultātes mājaslapā. Pirms konsultācijas studentam jāpārliecinās, vai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. 

Students ir tiesīgs veidot individuālo studiju plānu, atšķirīgu no studiju programmā piedāvātā, saskaņā ar Noteikumiem par individuālo plānu, ievērojot studiju kursu apguves priekšnoteikumus, kas noteikti kursa aprakstā. Individuālo studiju plānu atļauts veidot, sākot ar otro studiju semestri. LU individuālo studiju plānu piemēro izvēloties individuālu - lēnāku studiju tempu vai individuālo studiju moduļu izveidei studiju programmas ierobežotās izvēles (B) daļā saskaņā ar LU Studiju programmu nolikumu. Individuālo studiju plānu saskaņo ar studiju programmas direktoru. Studenti, kuri izvēlējušies lēnāku studiju tempu, slēdz papildvienošanos - pielikumu studiju līgumam un maksā par apgūtajiem studiju kursiem atbilstoši izvēlēto studiju kursu apjomam un maksas pakalpojumu izcenojumam atbilstošajā akadēmiskajā gadā. Šajā gadījumā kopējā maksa par studijām pārsniedz normatīvajā laikā noteikto maksu. Studējošajiem, kuri veido individuālus studiju moduļus, maksa ir noteikta studiju līgumā.

Students ir tiesīgs uz laiku pārtraukt studijas (izmantot akadēmisko atvaļinājumu), saglabājot studējošā statusu. Studiju pārtraukšanas kārtību reglamentē LU Senāta apstiprināta Studiju pārtraukšanas kārtība LU.

Lai noformētu studiju pārtraukumu, students līdz semestra reģistrācijas nedēļas beigām iesniedz dekānam vai viņa pilnvarotai personai rakstveida iesniegumu. Studiju pārtraukumu grūtniecības un dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājuma vai slimības dēļ var pieprasīt arī semestra laikā. Studiju pārtraukuma ilgums – divi semestri. Kopējais studiju pārtraukuma ilgums doktora un rezidentūras programmās studējošajiem nedrīkst pārsniegt divus gadus. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā, un students nesaņem stipendiju.

Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, students reģistrācijas nedēļas laikā reģistrējas atbilstoši semestra studijām un studiju kursu apguvei un slēdz papildvienošanos pie Līguma par studijām Latvijas Universitātē par izmaiņām studiju maksā un maksājumu grafikā, ja studijas tiek finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Pēc studiju pārtraukuma studentam saglabājas iepriekšējais finansējuma avots. Ja studijas finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem, pēc studiju pārtraukuma, jāmaksā studiju maksa, kāda noteikta attiecīgajā semestrī studējošajiem. Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais turpina studijas atbilstoši aktualizētās studiju programmas prasībām. Pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu atzīšanu veic LU noteiktā kārtībā.

Students ir tiesīgs mainīt studiju programmu, ja viņš ir apguvis pašreizējās programmas daļu vismaz 40 kredītpunktu apjomā un izvēlētajā studiju programmā ir brīvas vietas. Lai mainītu studiju programmu, students līdz kārtējā semestra reģistrācijas nedēļas pirmajai dienai raksta iesniegumu pašreizējās un jaunās studiju programmas direktoram. Pēc abu studiju programmu direktoru piekrišanas saņemšanas students slēdz līgumu par studijām jaunajā studiju programmā. Studiju programmas maiņa notiek saskaņā ar studiju uzsākšanas kārtībā vēlākos studiju posmos LU noteikto kārtību. Studentam ir jāapgūst jaunajā studiju programmā paredzētie studiju kursi un jānokārto pārbaudījumi (papildu prasības), ja pašreizējā studiju programmā viņš tos nav apguvis vai apguvis mazākā apjomā, nekā to nosaka jaunā studiju programma. Jaunajā studiju programmā paredzētos studiju kursus, kurus students nav apguvis iepriekšējā studiju periodā, viņš var apgūt LU klausītāja statusā.

Studijas LU organizē pilna un nepilna laika studiju formās. Pilna laika studijas ir studiju forma, kurā studentam akadēmiskajā gadā jāsavāc 40 kredītpunkti un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā jāvelta studijām. Nepilna laika studijām atbilst mazāk par 40 kredītpunktiem gadā un mazāk par 40 akadēmiskajām stundām nedēļā. Students ir tiesīgs mainīt pilna laika studiju formu uz nepilna laika studiju formu un otrādi, nemainot studiju programmu, ja viņš ir apguvis programmas daļu vismaz 40 kredītpunktu apjomā un ja ir brīvas studiju vietas. Lai mainītu studiju formu, students raksta iesniegumu fakultātes dekānam un slēdz jaunu līgumu par studijām LU.

Doktorantūra ir studijas doktora programmā ar mērķi iegūt doktora zinātnisko grādu. Studijas doktora programmā notiek saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu „Doktora studijas LU”. Doktora studiju programmās uzņem personas ar iepriekš iegūtu maģistra grādu. Studiju ilgums doktorantūrā ir seši semestri. Doktora zinātniskā grāda iegūšanai studiju noslēgumā ir jāizstrādā un jāaizstāv promocijas darbs.

Doktora un maģistra studiju programmās studējošie var iesaistīties LU Doktorantūras skolu darbā. Doktorantūras skolās piedalās vismaz divas doktora programmas, tādejādi sniedzot iesaistītajiem studentiem plašas zinātniskās sadarbības iespējas.

Rezidentūra ir studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Medicīna” ārsta speciālista kvalifikācijas iegūšanai. Rezidentūras programmā uzņem personas, kuras ir apguvušas sešgadīgu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Ārstniecība” un  ieguvušas ārsta grādu. Studiju ilgums rezidentūras studiju programmā ir divi līdz seši gadi atkarībā no izvēlētās specialitātes.

Eksmatrikulācija ir studenta izslēgšana no studējošā saraksta. Eksmatrikulāciju reglamentē Augstskolu likuma 49. pants. Studentu var izslēgt no studējošo saraksta, ja:

 • students pats to vēlas;
 • students ir izpildījis studiju programmas prasības un ieguvis grādu vai kvalifikāciju;
 • students ir izpildījis studiju programmas teorētiskās daļas prasības, bet nav nokārtojis noslēguma pārbaudījumus (Nolikuma par noslēguma pārbaudījumiem LU 5.17., 5.18. punkts);
 • noskaidrojas, ka studenta uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;
 • students nav izpildījis Studiju līgumā noteiktās prasības.

Studentu eksmatrikulē ar rektora rīkojumu pēc fakultātes dekāna priekšlikuma. Students, kurš pats vēlas tikt eksmatrikulēts, raksta iesniegumu rektoram. Lēmumu par eksmatrikulāciju students var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu LU Senātā.

Maksas pakalpojumu cenrādi iespējams lejupielādēt.

Dokumenti personām, kuras pārtraukušas studijas vai absolvējušas Latvijas Universitāti:

Ja ir nepieciešams apliecinājums par studiju periodu un/vai nokārtotajiem studiju kursiem Latvijas Universitātē (LU), tad Akadēmisko izziņu var saņemt LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā, kas ir maksas pakalpojums un tiek izsniegta nedēļas vai trīs (3) dienu laikā.

8.75 EUR  (akadēmiskā izziņa līdz trīs kursiem nedēļas laikā)

11.38 EUR (akadēmiskā izziņa līdz trīs kursiem trīs dienu laikā)

10.95 EUR (akadēmiskā izziņa virs trīs kursiem nedēļas laikā)

14.23 EUR (akadēmiskā izziņa virs trīs kursiem trīs dienu laikā)

 • Noraksti/kopijas

Ja ir nepieciešamas to dokumentu, kuri atrodas studenta personas lietā, norakstus/kopijas, tad jāinteresējas LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā. Dokumentu norakstu/kopiju apstiprināšana ir maksas pakalpojums.

2.10 EUR (viena dokumenta noraksta/kopijas apstiprināšana)

Ja ir nepieciešams apliecinājums par studiju vai darba periodu LU, tad LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā, var pasūtīt arhīva izziņu. Arhīva izziņas noformēšana ir maksas pakalpojums. Arhīva izziņas tiek sagatavotas nedēļas vai trīs dienu laikā.

6.60 EUR (arhīva izziņas sagatavošana nedēļas laikā)

8.54 EUR (arhīva izziņas sagatavošana trīs dienu laikā)          

 • Diploma dublikāts

Absolventiem, kuriem nepieciešams diploma dublikāts un kuri LU beiguši sākot ar 1991. gadu, Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, Raiņa bulvārī 19, 136. telpā jāiesniedz LU rektoram adresēts iesniegums. Dublikāta sagatavošana ir maksas pakalpojums.

20.00 EUR 

Absolventiem, kuri LU beiguši līdz 1991. gadam, apstiprinātus diploma norakstus vai arhīva izziņas izsniedz LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā. Noraksta apstiprināšana ir maksas pakalpojums.

2.10 EUR (par diploma norakstu vai kopiju)

6.60 EUR (par arhīva izziņu nedēļas laikā)

8.54 EUR (par arhīva izziņu trīs dienu laikā)

 • Diploma pielikums

Pēc pieprasījuma LU izsniedz diploma pielikumu angļu valodā. Iesniegumu iesniegt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā. Diploma pielikuma oriģināla sagatavošana ir bezmaksas pakalpojums.

Ja ir nepieciešams diploma pielikumu noraksts (absolvēšanas gads sākot ar 2002. vai 2003. gadu) iesniegumu var iesniegt  Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā. Noraksta sagatavošana ir maksas pakalpojums.

2,00 EUR

 • Iepriekšējo izglītību apliecinošie dokumenti

Absolventi, kuri stājoties LU līdz 1993. gadam (līdz 1997.gadam Juridiskās fakultātes studentiem) iesniedza iepriekšējo izglītību apstiprinošu dokumentu, oriģinālus var saņemt LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā.