ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

2018. gadā ir publicētas 2344 ir zinātniskās publikācijas, t.sk. monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un konferenču ziņojumu krājumos. Tas sastāda 85 % no LU autoru un līdzautoru visu publikāciju kopskaita (2754).

Scopus un Web of Science (WoS) datubāzēs 2018. gadā tika iekļautas 620 LU darbinieku publikācijas, no kurām 377 bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

2018. gadā izdotie 204 zinātnisko žurnālu raksti ir tapuši sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem, savukārt 303 rakstu publicēti zinātniskos žurnālos ar citēšanas indeksu virs vidējā nozarē.

Eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs šādu rakstu bija 268, humanitārajās zinātnēs - 24, bet sociālajās zinātnēs – 8.

Vietējo un starptautisko konferenču materiālos 2018. gadā ir iekļauta 746 publikācija. Liels ir LU autoru ieguldījums nacionālo enciklopēdiju sagatavošanā – ir tapis 301 enciklopēdijas šķirklis. 

Kopumā ir izdotas 32 atsevišķu autoru vai kolektīvās monogrāfijas, 6 populārzinātniskas monogrāfijas, 49 rakstu krājumi un zinātniskie žurnāli.

 

FAKULTĀTES

kopskaits

ZINĀTNISKIE INSTITŪTI

kopskaits

Bioloģijas fakultāte

110

LU Astronomijas institūts

9

Datorikas fakultāte

79

LU Atomfizikas un spektroskopijas inst.

34

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

72

LU Bioloģijas institūts

83

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

108

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

90

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

231

LU Fizikas institūts

28

Humanitāro zinātņu fakultāte

110

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas inst.

8

Juridiskā fakultāte

47

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

22

Ķīmijas fakultāte

94

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

33

Medicīnas fakultāte

199

LU Ķīmiskās fizikas institūts

64

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fak.

134

LU Latviešu valodas institūts

140

Sociālo zinātņu fakultāte

113

LU Latvijas vēstures institūts

178

Teoloģijas fakultāte

28

LU Materiālu mehānikas institūts

10

Vēstures un filozofijas fakultāte

65

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

24

CITAS STRUKTŪRVIENĪBAS

 

LU Literatūras folkloras un mākslas institūts

6

P .Strazdiņa Medicīnas koledža

1

   

LU Botāniskais dārzs

10

   

Diasporas un migrāciju centrs

1

   

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs

2

   

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

18

   

LU Akadēmiskā bibliotēka

1

   

LU Bibliotēka

15

   

Zinātnes, tehnikas un vēstures muzejs

4

   

Tabulas nosaukums: Zinātnisko publikāciju sadalījums pa struktūrvienībām

 

1. European phenological response to climate change matches the warming pattern

By: Menzel, Annette; Sparks, Tim H.; Estrella, Nicole; Briede, Agita; et al.

In: GLOBAL CHANGE BIOLOGY,  Volume: 12,  Issue: 10, Pages: 1969-1976. Published: OCT 2006

Citēta 1281 reizi

 

2. Optically active oxygen-deficiency-related centers in amorphous silicon dioxide

By: Skuja, L.

In: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS,  Volume: 239, Issue: 1-3, Pages: 16-48. Published: OCT 1998

Citēta 938 reizes

 

3. International network of cancer genome projects

By: Hudson, Thomas J.; Anderson, Warwick; Aretz, Axel; Viksna, Juris; et al.

In: NATURE,  Volume: 464, Issue: 7291, Pages: 993-998. Published: APR 15 2010

Citēta  936 reizes

4. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants

By: Zhou, Bin; Lu, Yuan; Hajifathalian, Kaveh; Dzerve, Vilnis; et al.

In: LANCET,  Volume: 387, Issue: 10027, Pages: 1513-1530. Published: APR 9 2016

Citēta  467 reizes

5. A simple sequence repeat-based linkage map of barley

By: Ramsay, L.; Macaulay, M.; Ivanissevich, S.D; Sjakste, T.; et al.

In: GENETICS,  Volume: 156, Issue: 4, Pages: 1997-2005. Published: DEC 2000

Citēta  440 reizes

6. The geographic distribution of big five personality traits - Patterns and profiles of human self-description across 56 nations

By: Schmitt, David P.; Allik, Juri; McCrae, Robert R.; Austers, Ivars; et al.

In: JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, Volume: 38, Issue: 2, Pages: 173-212. Published: MAR 2007

Citēta 366 reizes

7. Development and implementation of high-throughput SNP genotyping in barley

By: Close, Timothy J.; Bhat, Prasanna R.; Lonardi, Stefano; Stein, Nils; et al.

In: BMC GENOMICS, Volume: 10, Article Number: 582. Published: DEC 4 2009

Citēta 365 reizes

8. 3-dimensional structure of hepatitis-B virus core particles determined by electron cryomicroscopy

By: Crowther, R.A.; Kiselev, N.A.; Bottcher, B; Ose, V.; Pumpens, P.; et al.

In: CELL, Volume: 77, Issue: 6, Pages: 943-950. Published: JUN 17 1994

Citēta 358 reizes

9. Isoelectronic series of twofold coordinated si, ge, and sn atoms in glassy SIO2 - a luminescence study

By: Skuja, L.

In: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS,  Volume: 149, Issue: 1-2, Pages: 77-95. Published: OCT 1992

Citēta 352 reizes

10. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria

By: Ozen, Seza; Pistorio, Angela; Iusan, Silvia M.; Rumba, Ingrida; et al.

In: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES,  Volume: 69, Issue: 5, Pages: 798-806. Published: MAY 2010

Citēta 346 reizes