Dati 05.03.2020.

LU 2019. gadā ir publicētas 2433 zinātniskās publikācijas, t. sk. monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un konferenču ziņojumu krājumos. Tas ir  90% no LU autoru un līdzautoru visu publikāciju kopskaita (2680).

Scopus un Web of Science datubāzē 2019. gadā tika iekļautas 853  LU darbinieku publikācijas, no kurām 516 bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

2019. gadā LU publicētie 300  raksti zinātniskajos žurnālos ir tapuši sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem, savukārt  389  raksti publicēti zinātniskos žurnālos ar citēšanas indeksu virs vidējā nozarē. Sadarbībā ar ārzemju līdzautoriem eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs tapuši 285 350 raksti, humanitārajās zinātnēs – 27, bet sociālajās zinātnēs – 12.

Vietējo un starptautisko konferenču materiālos 2019. gadā iekļautas 1038 LU publikācijas. LU autori piedalās arī enciklopēdiju sagatavošanā – tapuši 121 enciklopēdijas šķirkļi.

Kopumā ir izdotas 31 atsevišķu autoru vai kolektīvās monogrāfijas, 7 populārzinātniskas monogrāfijas, 36 rakstu krājumi un zinātniskie žurnāli.
 

Zinātnisko publikāciju sadalījums pa struktūrvienībām

Fakultātes Kopskaits Zinātniskie institūti Kopskaits
Bioloģijas fakultāte 84 LU Astronomijas institūts 34
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 222 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts 93
Datorikas fakultāte 63 LU Bioloģijas institūts 81
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 160 LU Filozofijas un socioloģijas institūts 98
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 186 LU Fizikas institūts 28
Humanitāro zinātņu fakultāte 129 LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 13
Juridiskā fakultāte 127 LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts 18
Ķīmijas fakultāte 102 LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts 30
Medicīnas fakultāte 184 LU Ķīmiskās fizikas institūts 134
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 167 LU Latviešu valodas institūts 90
Sociālo zinātņu fakultāte 72 LU Latvijas vēstures institūts 129
Teoloģijas fakultāte 11 LU Materiālu mehānikas institūts 19
Vēstures un filozofijas fakultāte 77 LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 22
    LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 45