Projekts "Smilšērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju" (Nr. 19-00-A01612-000001) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr. ESS2019/331

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.11.2019.-30.09.2021.

Projekta vadošais partneris: AS "Sistēmu inovācijas"

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Universitāte;
  • SIA "Rāmkalni nordeco";
  • SIA"One Baltic".

Projekta mērķis: izstrādāt un verificēt metodoloģiju augstas uzturvērtības smiltsērkšķu eļļas frakciju iegūšanai no smiltsērkšķu sēklām, izmantojot inovatīvu metodi – superkritisko šķīdumu ekstrakciju kā šķīdinātāju izmantojot CO2.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • Pēc projekta realizācijas izstrādāto tehnoloģiju paredzēts ieviest SIA "Rāmkalni Nordeco" ražotnē, lai uzsāktu inovatīva produkta - augstas uzturvērtības smiltsērkšķu sēklu eļļas frakciju ražošanu.
  • Lai novērtētu gala produkta efektivitāti LU KRMI pētnieki veiks produkta novērtējumu inVivo, novērtējot produkta ietekmi uz atlasītu iedzīvotāju grupu ar sirds un asinsvadu slimību reziuduālo risku (piemēram, iedzīvotāji ar paaugstinātu kopējā un zema blīvuma holesterīna līmeni, paaugstinātu trigllicerīdu līmeni).
  • Projekta īstenošana tika uzsākta ar darbības “Metodoloģijas izstrāde smiltsērkšķu eļļas iegūšanai no smiltsērkšķu sēklām, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju” uzsākšanu. Šīs darbības īstenošanā tika iesaistīti pētnieki no AS “Sistēmu Inovācijas” un LU KRMI.
  • Darbība tika uzsākta ar pirmās projekta zinātniskās darba grupas sanāksmes organizēšanu, kuras ietvaros tika sastādīts darba plāns, kā arī tika diskutēts par projekta gala produkta kombinācijas izveidi un iespējamajiem sastāva variantiem, kuru paredzēts pārbaudīt klīniskajā novērojumā.
  • Atskaites perioda ietvaros tika uzsākts darbs pie izejmateriālu ievākšanas, priekšapstrādes un sagatavošanas tehnoloģisko shēmu versiju izstrādes (ogu novākšanai, uzglabāšanai, raksturošanai, mīkstuma un sēklu atdalīšanai, sēklu žāvēšanai līdz noteiktam mitruma %, šķirošanai, malšanai, frakcionēšanai utt.), kuru gaitā tika definēti galvenie procesu posmi un to iespējamie risinājumi, kuri ir pārbaudāmi pārstrādes procesu gaitā.
  • Tika izstrādāta pirmā darba versija smiltsērkšķu ogu pārstrādes procesa posmam, lai optimālā veidā tiktu iegūtas smiltsērkšķu ogu sēklas. Procesam tika izstrādātas iespējamās pārstrādes shēmas un melnrakstu versijas pārstrādes eksperimentālajiem protokoliem.
  • Visbeidzot šajā periodā tika uzsākts darbs pie superkritiskās ekstrakcijas metodoloģijas izstrādes, uzsākta tehniskās un zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izvēlētos sākotnējās ekstrakcijas parametru vērtības (ekstrakcijas spiedien, temperatūra, laiks, šķīdinātāja plūsmas daudzums, izejmateriāla maluma pakāpe utt.), pēc tam, kuras tiks integrēt matemātiskajā modelī, lai ģenerētu eksperimentālos ekstrakcijas protokolu un tālāk veiktu ekstrakcijas procesu piegājienus.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 495 367,60 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 421 030,84 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 91 590,00 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 82 431,00 EUR.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses ir Vilnis Dzērve-Tāluts.

Projekts noslēdzies, projekta ziņojums!

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.