Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros.

Projekta nosaukums: Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities
Projekta akronīms: CE2COAST
Projekta līguma numurs: 23-11.17e/20/246
Projekta koordinators: Professor Richard Garth James Bellerby, Norwegian Institute for Water Research, e-pasts Richard.Bellerby@niva.no
Projekta partneri:

 • Norwegian Institute for Water Research, Norwegian Research Centre (Norvēģija);
 • Universitè de Liège (Beļģija);
 • Laboratoire d'études en géophysique océanographie spatiales (Francija);
 • Marine Institute, National University of Ireland Galway (Īrija);
 • Marine and Freshwater Research Institute (Islande);
 • Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Itālija);
 • Latvijas Universitāte un Latvijas Hidroekoloģijas institūts (Latvija);
 • IST University Lisbon, Associação para o Associação para o desenvolvimento do Atlantic International Research centre (Portugāle).

Projekta īstenošanas termiņš: no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam (36 mēneši)

Projekta kopējais budžets/finansējums: 3,286,803 EUR (2,366,562 EUR JPI Climate)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 200 000 EUR (finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 85% apmērā un no valsts budžeta līdzekļiem 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);

JPI Climate projekta CE2COAST mājaslapa: izstrādes stadijā

Projekta zinātniskais vadītājs: LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta direktors, vadošais pētnieks Uldis Bethers e-pasts: bethers@latnet.lv

Projekta īss kopsavilkums/ abstract:

Global change will have significant impacts at regional and coastal scales on marine systems, dependent socioeconomic systems, ocean services and can strongly interact with regional pressures. CE2COAST delivers transnational added value through strategically combining national expertise across oceanography, marine biogeochemistry and ecology, data and database management, earth system, marine and ecosystem modelling and science policy communication. The primary novelty of will be an observation-driven synthesis of downscaling methodology to provide better process resolution and system representations that are tailored to regional/coastal domains and their associated pressures/services. It will compile and analyze new targeted, fit-for-purpose marine observations datasets from existing and new project observations of ocean climate, biogeochemistry and relevant ecological indicators. We will deliver Earth System Model simulations from the CMIP archive that will be downscaled for hindcasting and projecting physical and biogeochemical fields in the regional and coastal ocean providing past/future states and climate change signals. A capacity to understand and predict these impacts on regional seas and coasts is essential for developing robust strategies for adaptation and mitigation. To inform adaptation policy to ocean and coastal change, we will deliver key new knowledge to end-users through dissemination activities. We will integrate stakeholder clusters in project-long decision making for co-production of relevant science products for specific scientific, management, regulatory, industrial and ocean service applicable assessments to deliver an integrated European evaluation of marine health. It will contribute knowledge crucial to reducing economic, scientific and social disparity across Europe. We will encourage knowledge transfer through common goals with a focus on JPI Climate and Oceans, IPCC, UN SDGs, MSP, CFP, MSFD, WFD and the Arctic Council.

Pētniecības projekta īstenotāja definētie darba uzdevumi (latviešu valodā), atbilstoši JPI Climate aktivitātes ietvaros atbalstītā projekta Darba pakām (Work packages):

Mērķu sasniegšanai izveidotas 5 darba pakas:

 1. Stāvoklis, mainība un virzība
 2. Reģionālā mēroga modeļi
 3. Reģionālā okeāna stāvokļa pagātnes un klimata projekciju mērogošana
 4. Ietekmes uz okeāna servisiem
 5. Zinātne un sabiedrība

Latvijas Universitāte piedalās darba uzdevumu īstenošanā visās no tām.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Novērotā klimata stāvokļa, mainības un virzības novērtējums Rīgas jūras līcim.
 • Zemes sistēmas modeļu validācija reģiona un piekrastes līmenī – atskaite par modeļu veiktspēju, noteiktības intervālu un ekosistēmas indikatoru dabiskiem sliekšņiem modeļdatos.
 • Mērogošanas metodika (protokols) - prioritāru CMIP6 scenāriju kopa; Līdzšinējo metožu izvērtējums un rekomendācijas nākotnei.
 • Reģionālo klimata-okeāna modeļu (RKOM) ieejas dati un to sistemātisko noviržu korekcija. RKOM precizitātes novērtējums.
 • Pilotteritorijas izpēte. Pakalpojumu ietekmes indikatori pilotteritorijām. Rezultātu vizualizācija.
 • Piedalīšanās ar projekta rezultātiem saistīta brīvpieejas apmācības moduļa izveidē.

Projekta aktualitātes:

19.11.2020. Attālināts projekta seminārs Workshop on downscaling protocols for RCOMs

23.02.2021. tiešsaistē projekta 5. aktivitātes ietvaros norisinājās tikšanās no Latvijas projektā ieinteresētajām pusēm. Tikšanās piedalījās pārstāvji no Dabas Aizsardzības pārvaldes, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Baltijas Vides Foruma. Pasākums tika organizēts divos blokos – vispirms projekta pārstāvji no Latvijas Universitātes un Latvijas Hidroekoloģijas institūta klātesošos iepazīstināja ar novēroto situāciju Rīgas jūras līcī, iespējām pielietot matemātiskos modeļus situācijas analīzei un plānotajām projekta aktivitātēm un tajās plānotiem uzdevumiem. Otrā pasākuma daļā tika organizēta brīva diskusija, lai izprastu ieinteresēto pušu vajadzības iegūt okeanogrāfiskus datus, to vizualizāciju un prognozes. Pasākums atklāja ieinteresēto pušu interesi par projektā risināmiem jautājumiem un gatavību ciešākai sadarbībai nākotnē.