2008. gads

Projekta vadītājs Projekta nosaukums latviešu valodā Struktūrvienība Projekta Nr.2008/ZP- Projekta nosaukums angļu valodā
A.Ambainis Jaunas zinātniskās grupas izveide kvantu skaitļošanā un datorzinātņu teorijā FMF 1 Creating a new research group in quantum computing and theory of computing
M.Auziņš Leņķiskā momenta stāvokļa kvantu tomogrāfija optoelektronikas ierīču projektēšanai FMF 4 Angular momentum state quantum tomography for design of optoelectronics devices
V.Baumanis Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu padziļinātā izpēte Latvijas populācijā  BF 5 Molecular analysis of longevity in the Latvian population
L.Seļāvo Bezvadu sensoru tīkli - no teorijas līdz praksei FMF 6 Wireless sensors networks - from theory to practice
I.Brikše Žurnālistikas kultūras attīstības raksturojumi un perspektīvas Latvijā (1990-2009) SZF 7 The journalism culture: the trends of development and perspectives in Latvia (1990-2009)
G.Brūmelis Koku augšanas izmaiņas klimata un vides faktoru ietekmē un to saistība ar bioloģiskās daudzveidības indikatoriem BF 8 Effect of climatic and environmental factors on tree growth, in relation to indicators of biological diversity
A.Buiķis Pārneses procesu matemātiksie modeļi un to risinājumi FMF 9 Mathematical models of transfer processes and their solutions
A.Cēbers Mīkstu magnētisku materiālu funkcionālo iespēju eksperimentālie pētījumi FMF 10 Experimental investigations of functional possibilities of soft magnetic materials
L.Dribins Latviešu un cittautiešu savstarpējo attiecību faktors Latvijas vēsturē un mūsdienās VFF, LU FSI 11 Latvians and non-Latvians relations as a factor in the history of Latvia and at present
R.Freivalds, M.Golovkins Algebriskās metodes kvantu kriptogrāfijā un galīgo kvantu automātu teorijā FMF 14 Algebric methods in quantum cryptography and theory of finite quantum automata
L.Frolova, U.Rozevskis Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā EVF, JF 16 Social and legal problems of information society and they solutions in the Latvia
A.Geske Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas līmeņa starptautiskais monitorings PPF 17 International monitoring of Latvia's education system in primary level
J.Grigorjevs Starptautiskās transkripcijas sistēmas izstrāde latviešu valodai FF 18 Elaboration of the IPA system for the Latvian language
I.Gudakovska LU zinātne un intelektuālais īpašums laikmeta liecībās Bibliotēka 19 Science and intellectual property of the University of Latvia: evidence of history
Ģ.Ieviņš Bioloģiskais pamats Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu saglabāšanai: jūras piekrastes zona BF 20 Biological basis of the conservation of rare and protected plant species of Latvia: coastal zone
J.Ikstens Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus ietekmējošie faktori pēc neatkarības atgūšanas SZF LU SPPI 21 Factors affecting Saeima, municipal and European Parliament elections in Latvia after 1991
A.Jakovičs Pārneses procesu dinamikas modelēšana strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālās mijiedarbības un īpašību nelinearitāti FMF 22 Modelling dynamics of transfer processes in technologies of structured, porous and multilayer materials including physical interactions and nonlinearity of characteristics
A.Kalniņa Latvijas darbaspēka starpvalstu kustība: sociālo tīklu dinamika emigrācijas un re-emigrācijas procesos SZF LU SPPI 24 The international migration of labour force of Latvia: the dynamics of social networks in the processes of emigration and return migration
I.Kalniņa Latviešu literatūra un reliģija II FF 25 Latvian literature and religion II
J.Kārkliņš Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu "Saistību tiesības" un "Lietu tiesības" atjaunināšana JF 27 Study group of modernization of obligation law. Renewal of Civil Law's parts "Obligation Law", "Property Law"
V.Kluša Uz mitohondrijiem mērķētās farmakoterapijas efektivitāte multiplās sklerozes modelī MF 28 Effectiveness of mitochondria-targeted pharmacotherapy in the multiple sclerosis model
M.Kļaviņš Vides faktoru ietekme uz kūdras un to humusvielu sastāvu, īpašībām un izmantošanas iespējām ĢZZF 29 Impact of environmental factors on peat and their humic substances properties
U.Kopeika Citokīnu pārmaiņu izpēte asins serumā plaušu vēža pacientiem LU EKMI 30 Alteration of citokines in blood serum in lung cancer patients
I.Koškins Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritāšu valodas Rīgā Latvijas brīvvalsts laikā (1918.-1940.) II FF, MVF 31 Multilingualism in the urban environment: the languages of the German and Russian minorities in Riga at the time of the free Latvian state (1918-1940) II
I.Kramiņa Pētniecības grupa Lietišķā valodniecība 2 MVF 32 Research group Applied Linguistics 2
F.Kraushārs Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija, III etaps MVF 33 Internationalization of Asian studies and research, 3. stage
J.P.Kreišmanis Fizikālķīmisko metožu attīstīšana farmaceitiski aktīvo vielu pētīšanai ĶF 34 Development of physical chemical methods for use in the study of pharmaceutically active compounds
J.Kursīte - Pakule Baltu izcelsme, tālākā diferenciācija un attīstība FF 36 Baltic ethnogenesis, further differentiation and development
L.Leikuma Krasnojarskas apgabala un Latgales latviešu valoda un kultūrvēsture: salīdzinošais aspekts FF 38 The Latvian language and culture of the Krasnoyarsk region and Latgale: the comparative aspect
Dz.Lele - Rozentāle Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā III MVF 39 German culture in the Baltic in contact and contrast: aspects of the construction of cultural identities in language and literature in the Baltic region III
I.Lokmane Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā II FF 40 The Latvian language in today's culute II
I.Maslo Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes metodoloģija PPF, PZI 41 Methodology of research of improvement of learning quality of new generation of pupils and students
N.Matjuškova Lentinula edodes audzēšanas barotnes ietekme uz sēņu bioķīmisko sastāvu BF 44 Effect of culture medium on biochemical composition of Lentinula edodes
P.Mekšs Tandēmmasspektrometriska (MS-MS) cviterjonu dabas savienojumu identifikācija, izmantojot jonizāciju ar elektroizsmidzināšanu ĶF 45 Identification of the zwitterionic compounds by tandem masspectrometry (MS-MS) and electrospray (ES) as ionization mode
J.Melbārdis Rakstu krājums "LU sporta pedagogu zinātniski pētnieciskā darbība" manuskripta sagatavošana un iespiešana PPF 46 Printing of collected articles "The scientific research work of sports pedagogues Univeristy of Latvia"
R.Muceniece Kartupeļu (Solanum tuberosum, L.) ekstrakta ārstniecisko īpašību zinātniskā izpēte MF 47 Evidence-based studies on the medicinal uses of the potato (Solanum tuberosum, L.) extracts
N.Muižnieks Latvijas tēls Krievijas medijos SZF LU SPPI 48 The image of Latvia in Russia's media
T.Muravska, Ž.Ozoliņa Starpdisciplinārā pieeja Eiropas Inovācijas un Kopējās enerģētikas politikas ietekmes novērtējumam uz Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību ESAAC 49 Interdisciplinary approach to assess the impact of the European Innovation Policy and Common Energy Pollicy on the competitiveness and sustainable development of Latvia
V.Nikolajeva Glikoproteīnu-enzīmu farmakoloģiskā līdzekļa ietekme uz reparatīvajiem procesiem ādā BF 50 Effects of glycoprotein-enzyme on skin reparative processes
S.Osipova Tiesību evolūcija Latvijas teritorijā Krievijas impērijas sastāvā JF 51 Evolution of Latvian Law in the Russian Empire
L.Ozoliņa - Moll Jaunu, mobilu kognitīvo darbaspēju testēšanas metožu izstrāde somatotipa un ķermeņa audu proporciju pašnovērtējumam BF 52 Development of new portable cognitive performance tests for somatotype and body composition self-assessment
M.Ozoliņš Redzes funkciju izpēte pielietojot adaptīvās optikas korekcijas FMF 53 Studies of vision performance with adaptive optics correction
V.Pīrāgs Jaunu molekulāro marķieru izpēte vairogdziedzera mezglu un audzēju gadījumos LU EKMI 54 Identification of new molecular markers for thyroid nodules and thyroid cancers
A.Putniņa Biotehnoloģiju pārvaldība: cilvēka cilmes šūnu pētījumi un to sociālie, tiesiskie un ētiskie aspekti BF, SZF 56 Governing biotechnologies: human stem cell research and its social, legal and ethical implications
M.Raščevska Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem skolēniem Latvijā PPF 57 Predictive models of Latvian language and mathematis achievement: relationships among the standartized measurements of cognitive abilities, behavior and achievement among school children in Latvia
N.Rostoks Molekulāro marķieru pielietojums augu biotehnoloģijā Latvijas Universitātē BF 59 Application of molecular markers for plant biotechnology at the University of Latvia
Z.Rubene Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā PPF 61 Implication of totalitarian values in Post-Soviet education
M.Rubene, M.Kūle Kopības telpas pieredzējumi: Eiropa un Latvija sociālās fenomenoloģijas skatījumā VFF, LU FSI 62 Community: Europe and Latvia in the perspective of social phenomenology
I.Rūmniece Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa "Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) FF 63 Ancient sources of theory of literature and lingustics: "Rhetoric" by Aristoteles (translation, scientific commentary, collection of research articles)
R.Rungule Latvijas jaunatnes portrets: vērtības, integrācija sabiedrībā un marģinalizācijas riski VFF LU FSI 64 Portrait of Latvian youth: values, integration into society and risk of marginalization
A.Siliņš Neorganisko nanomateriālu struktūras un elektronisko procesu izpēte optisko sensoru izstrādei FMF 65 Inorganic nanosize material structure and electronic process study for optical sensors
B.Sloka Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas EVF 66 Estimation of marketing and competition problems in higher education
I.Spīča Pārejas posma ekonomikas problēmrisinājumi EVF,TKVI 67 Problem solutions of the transition period
J.Spīgulis Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces ASI 68 Methods and devices for optical cardio-vascular monitoring
A.Stafecka Baltu valodu atlanta pilotprojekts FF LU LVI 69 Pilot project of the Atlas of Baltic languages
I.Šuvajevs Ētika: no teorijas uz rīcību VFF 72 Ethycs: from theory to the action
L.Taivans Āzijas topo-, hidronīmu, īpašvārdu un reliģiju terminu atveide latviešu valodā bez starpvalodām MVF 74 Latvian transliteration of Asian proper names, and religious terms
I.Taivans Izelpas gāzu sastāva analīzes iespējas slimību diagnostikā izmantojot mākslīgos ožas sensorus MF 75 Research of diagnostic possibilities of exhaled air analysis using artificial odour sensors
V.Tamužs Būvkonstrukciju rehabilitācija un pastiprināšana ar kompozītmateriāliem FMF LU PMI 76 Rehabilitation and reinforcement of building structures with composite materials
T.Tisenkopfs Jauniešu nākotnes plāni un skats uz Latvijas reģionu attīstību SZF LU SPPI 77 Life-goals of young people and their vision of the development of regions in Latvia
N.Titāns Nīče un ebreji, jūdaisms, antisemītisms TF 78 Nietzsche and the Jews, Judaism, Antisemitism
P.Tretjakovs Jaunas pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto traucējumu diagnostikā LU EKMI 80 New approaches to the diagnostics of exogenous health risk factors induced disturbances
J.Valeinis Strukturālo (semiparametrisko) modeļu teorētiskā analīze un pielietojums Latvijas medicīniskajā statistikā FMF 81 The analysis of structural (semiparametric) relationship models and application in Latvia's medical statistics
U.Vikmanis 13C elptestu izmantošanas iespēju analīze aknu funkcionālā stāvokļa monitorēšanā pacientiem, kas saņem hepatotoksisku ķīmijterapiju MF 83 The evaluation of 13C breath test application for liver function monitoring in patients on hepatotoxic chemotherapy
A.Vīksna Fizikāli - ķīmisko pētīšanas metožu izveide Latvijas bioarheoloģiskajai izpētei ĶF 84 Development of physicochemical analysis methods for the investigation of bioarcheology of Latvia
V.Zauls Materiālu virsmu modifikācija un mikrostrukturēšana ar elektronu kūli FMF LU CFI 86 Modification and microstructuring of surfaces by direct e-beam writing
V.Zelčs Skandināvijas ledusvairoga dienvidu malas iekšējās zonas vēlā Vislas posma deglaciācijas notikumu hronoloģijas pilnveidošana ĢZZF 87 Developing an improved event chronology of the late Weichselian deglaciation of the inner zone of the southern margin of the Scandinavian ice sheet
A.Zicmanis Jonu šķidrumu - videi draudzīgu šķīdinātāju ietekmes likumsakarību pētījumi uz heterociklisko savienojumu pārvērtību norisi ĶF 89 Investigation of the impact of the regularities of ionic liquids - environmentally friendly materials on transformation processes of heterocyclic compounds
S.Radzobe Latviešu teātra kritika: procesi un personības FF 93 The Latvian theatre criticism: processes and personalities
M.Ābele Kombinētās optiskās metodes pētījumos astronomijā un ģeodinamikā AI 100 Using combined optical methods in fields of astronomy and geodynamics
I.Gudakovska LU Rektors Augusts Tentelis Bibliotēka 101 Rector of the University of Latvia, Professor Augusts Tentelis
I.Ciemiņa Ekonometrijas metodes iedzīvotāju dzīves līmeņa pētījumos EVF 102 Econometric methods in the research of inhabitants' standard of living
A.Deniņš Galvenie uzņēmējdarbības ilgtermiņa efektivitātes paaugstināšanas virzieni un to ietekme uz Latvijas tautsaimniecību EVF 103 The main trends of enhancing the effectiveness of sustainable business and their impact on the Latvian national economy
E.Dubra Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā EVF 104 Competitiveness of Latvian economy and significance of investment for its promotion
S.Eglīte Monetārā, fiskālā un tirdzniecības politika Latvijā EVF 105 Monetary, fiscal and trade policy in Latvia
M.Gulbe Augstskolu loma  informācijas sabiedrības veidošanās  procesos Latvijā  EVF 106 The role of high school in the development of information society in Latvia
J.Krūmiņš Karjeras attīstības atbalsta sistēma kā atbalsts jauniešu kompetenču pilnveidei un konkurētspējai darba tirgū EVF 107 Career guidance for competencies development and competitiveness in the labour market
I.Revina Ārvalstu tiešo investīciju struktūras tautsaimniecības sektoros loma ekonomikas augsmē EVF 108 The role of the sectoral composition of foreign direct investment on growth
I.Revina Fiskālās politikas ietekme uz kopējo pieprasījumu un cenām EVF 109 An impact of fiscal policy on aggregate demand and price level
Ē.Šumilo, B. Šavriņa, R. Škapars Starptautiskās un Eiropas Savienības nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā EVF 110 Legal and economic aspects of international and EU tax policy and its influence on the business environment in Latvia
A.Kalnača Latvistika un somugristika Latvijas Universitātē: pētījumi gramatikā FF 111 Latvian and Finno-Ugric studies at the University of Latvia: investigation of grammar
L.Sproģe Slāvisti un slavistika Latvijas Universitātē: tradīcijas un attīstības perspektīvas FF 112 Slavis scholars and Slavic studies in the University of Latvia: traditions and perspectives of development
D.Nītiņa Mūsdienu latviešu valodas gramatika. 1.daļa. Pilot-projekts,  2.daļa. Atbalstprogramma FF LU LVI 113 A grammar of modern Latvian. 1st part. Pilot project, 2nd part. Support programme
A.Ekers Lāzeru-apģērbto kvantu stāvokļu dizains un izmantošana koherentos apdzīvotību slēdžos un starojuma lauku detektoros FMF 114 Design of laser-dressed quantum states and their use in coherent population switches and radiation field detectors
S.Lācis Magnetoreoloģisko suspensiju reoloģisko īpašību un plūsmu ar brīvo virsmu modelēšana FMF 115 Simulation of rheological properties and free surface flows of magnetorheological suspensions
J.Mencis Matemātikas un angļu valodas  programmu saturiski integrētā pilnveide Latvijas Universitātē Eiropas  kontekstā FMF 116 Content integrated development of mathematics and English language programmes at the University of Latvia in European context
U.Rogulis Defektu struktūras pētījumi nanoizmēru kristālos FMF 117 Studies of defect structure in nanosize crystals
J.Kleperis Materiāli un ierīces ūdeņraža enerģētikai - 2 FMF  CFI 118 Materials and devices for hydrogen energetics -2
O.Starkova Jauno zinātnieku grupas izveide modernu dispersi pildīto polimēru kompozītmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību izpētei nano-, mezo- un mikrolīmenī FMF LU PMI 119 Foundation of young scientist group for investigation of mechanical and physical properties at nano-, meso- and microlevel of modern polymer composite materials with a disperse filler
J.Andersons Linu šķiedru netradicionālam pielietojumam nepieciešamo mehānisko raksturlielumu noteikšana  FMF LU PMI 120 Mechanical characterisation of flax fibers for innovative applications
J. Balodis EUPOS-RIGA Starptautiskajā Zemes referencsistēmā ĢĢI 121 EUPOS-RIGA in International terrestial reference frame
A.Briede Fenoloģisko novērojumu tīkla attīstība un modernizācija Latvijā ĢZZF 122 The modernization and development of phenological network in Latvia
R.Balodis Reliģisko organizāciju likuma komentāri JF 123 Commentary of the law on religious organizations
V.Liholaja Miruša cilvēka aizsardzības tiesiskie aspekti. Miruša cilvēka audu izņemšanas tiesiskie priekšnoteikumi Latvijā un citās ES dalībvalstīs salīdzinošā skatījumā JF 124 Protection of deceased body: legal aspects. Legal requirements for the removal of tissues from deceased persons in Latvia and other EU member states - a comparative study
I.Jākobsone Pētījumi par augu un to ekstraktu ķīmisko sastāvu un ietekmi uz patogēniem mikroorganismiem un cilvēka un dzīvnieku dabisko mikrofloru ĶF 125 Research of chemical composition of plant and plant extracts and their influence on the pathogenic microorganisms and natural microflora of human and animals
G.Ķizāne Sorbentu īpašību izmaiņas jonizējošā starojuma ietekmē ĶF 126 Effect of ionizing radiatios on properties of sorbents
Ž.Roja Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un studējošiem, strādājot pie datora  ĶF 127 Myotonometry as a method for determination of the muscle fatigue of academic staff, office workers and students working with computer
D. Erts Sistēma un metodes manipulāciju un analīžu veikšanai nanomērogā ĶFI, BF, ĶF 128 System and methods for nanomanipulations and analysos in the nanoscale
V.Šiliņš Obstruktīva miega apnoe sindroma izplatība HOPS pacientiem un tā saistība ar koronāro sirds slimību LU EKMI 129 Prevalence of obstructive sleep apnea COPD patients and association with coronary artery disease
A. Vītols Posturālā refleksa hemodinamikas un barorefleksa komponentu izpēte 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar un bez autonomās neiropātijas LU KI 130 The study of haemodynamic and baroreflex components of postural reflex in 2.type diabetes mellitus with and without autonomic neuropathy
U.Riekstiņa Dabas vielu farmakoloģisko īpašību raksturošana ādas cilmes šūnu kultūrās MF 131 Characterization of natural substances in skin-derived stem cell cultures
M.Brēde Terminoloģiskās deskripcijas un preskripcijas saistošie un attīstības starpdisciplinārie aspekti MVF 132 Terminological description and prescription binding and developmental interdisciplinary aspects
V.Ivbulis Indija un Latvija  MVF 133 India and Latvia
V.Kalnbērziņa Valodu apguves pētniecības grupa MVF 134 Language acquisition research group
I.Austers Humora loma stresa pārvarēšanas procesā PPF 135 Effect of humor in stress coping
Z.Čehlova Latviešu valodas kā svešvalodas apguve: ārzemju studentu valodas komunikatīvās kompetences veidošanās PPF 136 Aquisition of Latvian language as a foreign language: developing of communicative language competence for foreign students
A.Grīnfdelds Salīdzinošo izglītības pētījumu sekundārās analīzes metožu lietošana skolēnu sasniegumus ietekmējošo faktoru izpētē PPF 137 Use of secondary analysis for the investigation of factors influencing students' achievement in comparative education research
A.Kangro Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums  PPF 138 International civic and citizenship education study
A.Rauhvargers Studiju rezultātā iegūto prasmju un kompetenču formulēšanas principi un starptautiskā pieredze PPF 139 Principles of defining skills and competences as learning outcomes and international experience
I.Žogla Skolēna pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā PPF 140 Development of pupils' inquiry skill in elementary school science teaching-learning
Ž.Ozoliņa Pētniecības potenciāla attīstība: Latvija, Austrumi-Rietumi, demokrātija SZF 141 Development of research potential: Latvia, East-West, democracy
J.Rozenvalds Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums SZF 142 Latvia human development report 2008/2009. Accountability
V.Zelče Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena SZF 143 Ninety years of Univeristy of Latvia: people, education, science and everyday
A.Zobena Pilsētas un reģionu ilgtspējīga attīstība SZF 144 Towns and sustainable regional development
D.Balode Idejas un prakses Latvijas kristietībā 20. gs. 20. un 30. gados Eiropas kontekstā TF 145 Ideas and practices in Christianity of Latvia in 20-ies and 30-ies of 20th century in the European context
I.Leitāne Haralds Biezais (1906-1995): dzīve, idejas un ietekmes. Studijas par izcilajiem mācībspēkiem LU vēsturē VFF 146 Haralds Biezais (1906-1995): life, ideas and influences
I.Misāns Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju periodā: personības, struktūras, idejas VFF 147 History of the Faculty of History and Philosophy at the University of Latvia in Soviet period: personalities, structures, ideas
A.Vasks Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas VFF 148 Challenges for protection of material culture heritage in Latvia