Doktorantūras skolas

Doktorantūras skolas ir projekti daudzdisciplināru, tēmas orientētu doktora studiju programmu īstenošanai, izmantojot šim nolūkam paredzētu mērķfinansējumu. Skolas piedalās arī maģistra studiju programmu īstenošanā, ja šo studiju galvenais uzdevums ir sagatavot turpmākai doktora grāda iegūšanai.

Doktorantūras skolas:

Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgspējīgai izmantošanai

Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās

Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola

Doktorantūras skola translācijas izpētē medicīnā

Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte

Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas

Letonika un starpkultūru pētījumi

Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā

Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana 

Zemes resursi un to ilgspējīga izmantošana

Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs

Elektromagnētiskā starojuma un vielas mijiedarbības fizika un ķīmija

Videi draudzīga organiskā sintēze

Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos

Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas skola

Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē

Redzes zinātnes doktorantūras skola

Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas