Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās problēmas

Jaunumi:Vadības padome:
 1. Riho Altnurme, Dr.teol. (Tartu Universitāte) – priekšsēdētājs;
 2. Valdis Tēraudkalns, Dr.filoz. (Teoloģijas fakultāte) – priekšsēdētāja vietnieks;
 3. Dace Balode, Dr.filoz. (Teoloģijas fakultāte) – sekretāre;
 4. Gvido Straube, Dr.vēst. (Vēstures un filozofijas fakultāte);
 5. Laima Geikina, Dr.ped. (Teoloģijas fakultāte);
 6. Normunds Titāns, Dr.filoz. (Teoloģijas fakultāte);
 7. Dzintra Iliško, PhD (Daugavpils Universitāte);
 8. Martins Persijs (Martyn Percy), profesors (Ripona koledža, Oksforda, Lielbritānija);
 9. Deniss Hanovs, Dr.māksl. (Rīgas Stradiņa universitāte).
(apstiprināta 23.09.2010. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/239) Doktorantūras skolas darbības anotācija Doktorantūras skola „Teoloģijas un reliģipētniecības aktuālās problēmas” paredz sniegt jaunas zinātniskas sadarbības iespējas studējošiem un paaugstināt iesaistīto mācību spēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības tīklu reliģijas fenomenu pētniecībā. Skolas mērķis ir paplašināt un padziļināt pētījumus par dažādām aktuālām teoloģijas un reliģipētniecības jomām, piesaistot ne tikai pārstāvjus no LU struktūrvienībām un citām Latvijas augstskolām, bet arī ārvalstu ekspertus. Sākotnēji pieaicināti zinātnieki no Tartu un Oksfordas, bet pamazām kontaktu tīkls tiks paplašināts, izvēršot sadarbību arī ar Skandināvijas valstu un Vācijas augstskolām. Tādējādi doktorantūras skolas dalībniekiem tiks nodrošinātas iespējas izmantot citu augstskolu zinātnisko potenciālu. Lai nodrošinātu pētījumu praktisko nozīmību, augstu teorētisko līmeni un idejas no citu nozaru pētniekiem, tiks organizēti regulāri semināri un veicināta skolas dalībnieku publikāciju tapšana. Pētījumu virzieni
 • Baltijas valstu reliģiju vēsture Rietumu-Austrumu kultūras telpu kontekstā;
 • Baznīcas vēsture Latvijas vēstures avotos;
 • Reliģisko identitāšu mainīgais raksturs: reģionālie, nacionālie un globālie aspekti
 • Reliģijas pedagoģija Eiropas kontekstā;
 • Reliģija dialogā ar mūsdienu kultūru;
 • Reliģiju reakcija uz modernitāti: ekumenisms, starpreliģiju dialogs, fundamentālisms;
 • Reliģija un sekularizācija: politiskās reliģijas, izmaiņas valsts un baznīcas attiecībās, transformācijas procesi reliģijās;
 • Jaunākās metodoloģijas sakrālo tekstu izpētē;
 • Jauno reliģisko kustību attīstības dinamika 
Skolas  darbībā iesaistīto LU struktūrvienību un citu zinātnisko institūciju saraksts

Nr.p.k.

LU fakultāte vai institūts, vai cita zinātniskā institūcija (pilsēta, valsts) ārpus LU

Nodaļa, katedra, laboratorija vai darba grupa sadarbības institūcijā

Pārstāvētais pētījumu virziens

Sadarbības partnera pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)

1.

LU Teoloģijas fakultāte

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktorantūra

Teoloģija un reliģiju zinātne

Asoc. prof. Ralfs Kokins

2.

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Vēsture

Prof. Gvido Straube

3.

Tartu universitāte

Teoloģijas fakultāte

Teoloģija un reliģiju vēsture

Prof. Riho Altnurme

.