Pamatojoties uz LU Doktorantūras skolu nolikumu (LU Senāts, 02.07.2018, nr. 2009. - 239), LU Mūžizglītības Doktorantūras skola (LU-DS-LLL) “Cilvēka kapacitātes stiprināšana un mācīšanās dzīvei un darbam dažādību iekļaujošos kontekstos” ir starpnozaru doktora studiju programmu tematiski orientēts projekts. Doktorantūras skolu vada tās padome ar starptautiskiem un nacionāliem pārstāvjiem, kā arī iesaistīto doktorantūras programmu pārstāvjiem. Doktorantūras skola piedalās arī maģistra studiju programmu īstenošanā, jo tā sagatavo studentus iespējamām doktorantūras studijām.

Saskaņā ar LU Senāta 25.10.2021. lēmumu Nr.2-3/115 ir apstiprināti grozījumi Noteikumu par LU Doktorantūras skolām 2.2. apakšpunktā, nosakot, ka Skolas veido uz četriem gadiem ar tiesībām pagarināt to darbības termiņu atkārtoti, bet Skolas darbības kopējais termiņš nepārsniedz 16 gadus.

Aktuāli!

Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) un LU Mūžizglītības doktorantūras skolai "Cilvēka kapacitātes stiprināšana un mācīšanās dzīvei un darbam dažādību iekļaujošos kontekstos" 2020.gada dalībniekiem Āzijā un Eiropas mūžizglītības un mācīšanās ASEM HUB LLL sadarbības tīkla ietvaros 2022. gada pavasara semestrī.

LU dabaszinātņu (vides zinātnes, bioētikas un sociālo zinātņu) un izglītības zinātņu doktorantus aicinām pieteikties:

1. Līdzdalībai "E-mācīšanās. IKT prasmju, e-satura un e-mācību un studiju kultūras attīstība" (ASEM HUB LLL 1. pētniecības virziens) pētījumā "Organizāciju un indivīda digitālā transformācija" pētījuma metodoloģijas praktiskai apguvei pa e-pastu rita.birzina@lu.lv

2. Līdzdalībai "Mācīšanās darba vietā" (ASEM HUB LLL 2. pētniecības virziens) pētījumā "Darbavietas noturība Corona -19 izaicinājumiem Āzijā un Eiropā" pētījuma metodoloģijas praktiskai apguvei pa e-pastu irina.maslo@lu.lv

3. DS organizētās lekcijās un tīmekļa semināros starpdisciplināro starptautiski salīdzinošo pētījumu metodoloģijā. Pieteikšanās pa e-pastu rita.birzina@lu.lv

Reģistrācijai sūtīt e-pastu Rita Birziņai (rita.birzina@lu.lv), norādot Jūsu kontakta e-pastu un institūciju (doktorantūras programma vai fakultāte, institūts, nodaļa utt.).

LU Mūžizglītības Doktorantūras skolas mērķis ir paaugstināt Latvijas Universitātes (turpmāk - Universitāte) zinātniskās darbības kvalitāti un efektivitāti starptautiskā līmenī.

LU LLL doktorantūras skolas uzdevumi ir:

 • Kalpot kā forumam ideju un prakses attīstībai katrā programmā.
 • Izstrādāt un nodrošināt doktora darba kvalitāti.
 • Atbalstīt un vadīt starpdisciplinārus projektus, kurus uzsākuši doktorantūras skolas studenti.
 • Izstrādāt un vadīt doktorantūras skolas e-studiju kursus (2 x 2 ECT) LU doktorantiem.
 • Piesaistīt starptautiski atpazīstamus pētniekus.
 • Izveidot un uzturēt stimulējošu pētniecības vidi doktorantiem.
 • Veicināt jaunu novatorisku metožu izmantošanu doktora studiju strukturēšanā un ieviešanā.
 • Veicināt sadarbību ar nacionālajiem un starptautiskajiem pētniecības tīkliem.

Cilvēku kapacitāti un mācīšanās kvalitāti sekmējoši transdisciplinārie pētījumi tiks izstrādāti uz pedagoģijas, bioloģijas, ekonomikas, izglītības vadības un citu zinātņu nozaru jaunāko teorētisko atziņu sinerģijas pamata, līdz ar to radot jaunas zināšanas un inovatīvus transdisciplinārus risinājumus Latvijas lokālai, reģionālai, nacionālai un Eiropas ilgtspējīgai izglītības attīstībai, jo

1) Cilvēkkapacitātes jēdziens, kas sākotnēji tika ieviests ekonomikas zinātnē kā resurss ekonomiskai izaugsmei, tiek skatīts arī bioloģijā kā dzīvības zinātnē, izglītības vadībā, pedagoģijā. Cilvēka kapacitāte ir cilvēku rīcības, darbošanās un strādāšanas spēja kā dinamiska sistēma, kas ietver sevī līdzdalības motivāciju un kompetentu iespēju identificēšanu, izmantošanu un jaunu iespēju radīšanu (innovations and creativity) utt. Cilvēka kā sociālās būtnes rīcības dinamiskās sistēmas mehānisms tiek pētīts bioloģijā. Cilvēka kapacitātes kāpināšanas programmu, modeļu, teoriju u.c. izstrāde ir pedagoģisks jautājums. Jaunu pedagoģisko risinājumu ieviešana – izglītības politikas vadības jautājums. Tas paver jaunu trans- un starpdisciplināru pētījumu paradigmu.

2) Cilvēka kapacitāte ir cieši saistīta ar mācīšanās kvalitāti (bioloģiskā mācīšanās neirozinātniskā izpratne kā bioķīmisks un biofizisks visa cilvēka organisma darbības process, kurā īpaša nozīme ir limbiskajai sistēmai (Roth, 1997): „As a fundamental biological phenomenon, memory signifies the modification of an organism... In this way it lies at the very basis of the learning process" (Colvin, 2008).

3) Mācīšanās kvalitātes sekmēšana dzīves garumā nosaka cilvēkkapitāla sabiedrības kā garīgo vērtību valsts ekonomiskajā attīstībā pārejā no industriālās sabiedrības uz postindustriālu. Mācīšanas kvalitātes sekmēšana ir pedagoģijas jautājumus. Mācīšanās sekmēšanas pedagoģisko risinājumu ieviešana – izglītības vadības.

Sinerģija izpaudīsies jaunās zināšanās par cilvēku kapacitāti un mācīšanās kvalitāti un starpnozaru uzņēmējdarbības, izglītības zinātnieku un politiķu tīklu sadarbībā, lai izstrādātu un īstenotu attiecīgas programmas, kas veicinātu motivāciju un mobilizētu dažādu tautsaimniecības jomu darbiniekus mācīties mūžgarumā.

Zinātnieki, kas strādā Latvijas Universitātē, citās Latvijas un ārvalstu universitātēs un pētniecības iestādēs, ieskaitot studentus un viņu vadītājus doktora un maģistra studiju programmās, kuri ir imatrikulēti akreditētās vai citādi valstiski atzītās doktora vai maģistra studiju programmās, kā arī doktoranti var apmeklēt doktorantūras skolas kursus un aktivitātes, kas vēl vairāk nostiprina tās starpdisciplināro profilu:

 • dabaszinātnes (bioētika);
 • vides zinātnes;
 • sociālās zinātnes (ekonomika, vadības zinātne);
 • izglītības zinātnes (pedagoģija, izglītības vadība).

1) E-mācīšanās. IKT prasmju, e-satura un e-mācību un studiju kultūras attīstība (1. pētniecības virziens).

2) Mācīšanās darba vietā (2. pētniecības virziens).

3) Pieaugušo izglītotāju un pedagogu profesionalizācija ASEM valstīs (3. pētniecības virziens).

4) Nacionālās stratēģijas mūžizglītībā (4. pētniecības virziens).

5) Pārejas posmi mūžmācīšanās procesā (5. pētniecības virziens).

6) Mācīšanās pilsētas un mācīšanās reģioni (6. pētniecības virziens).

Pētījumu rezultāti veicinās zinātniski pamatotu politiku, kas uzlabotu pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas, kā arī augstākās izglītības iestāžu mūžizglītības kvalitāti. Tajos tiks uzsvērta iekļaujošas vides nozīme, mācību iespēju paplašināšana dažādās institūcijās (projektos, savstarpējā mācīšanās, tīklos, komandās), kas ir mūža neformālā un ikdienas izglītība dažādos iekļaujošos sociālos kontekstos (reģionālajā, valsts utt.), lai mazinātu pretrunu starp nevienlīdzīgām iespējām un vienlīdzīgām tiesībām. Šo pretrunu tradicionālajās formālo skolu sistēmās ir grūti novērst, jo sabiedrības noteiktās vērtības galvenokārt tiek apgūtas neformālā un ikdienas izglītībā.

Pētījuma rezultāti īpaši sekmēs ASEM Mūžizglītības izglītības un pētniecības centra (ASEM LLL Hub) darbību, kas veicina savstarpēju izpratni dažādu jomu pētniekiem, darba devējiem un politikas veidotājiem no Eiropas un Āzijas savstarpējās cieņas un attiecību gaisotnē, kas balstās uz taisnīgumu un kura mērķis ir veikt uz pierādījumiem balstītus pētījumus mūžizglītības jomā, un sekmēs ikgadējas sanāksmes pētniekiem un izglītības politikas veidotājiem, lai:

- integrētu mūžizglītību profesionālajā attīstībā;

- uzlabotu mūžizglītības kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu pārvietošanos starp dažādiem izglītības līmeņiem un modalitātēm;

- uzlabotu mūžizglītības attīstību un tās realizēšanu kā svarīgu augstākās izglītības sastāvdaļu.

LU Mūžizglītības doktorantūras skolā studentiem tiek piedāvāta iesaiste salīdzinošos pētniecības projektos, tostarp ASEM Mūžizglītības izglītības un pētniecības centrā. Šo projektu ietvaros doktoranti var veikt uz praksi orientētus un starpdisciplinārus pētījumus, izmantojot starptautisku mācību ieguvumus un ietekmes metodoloģijas. LU doktorantūras skola LLL jaunajiem pētniekiem un viņu pētniecības vadītājiem sniedz iespējas pilnveidot savas kompetences, izmantojot angļu valodu un dažādus medijus, un palīdz viņiem nākotnē izveidot neatkarīgas institūcijas, uzņēmumus vai izglītības sistēmas, piedāvājot inovatīvus risinājumus cilvēku spēju paaugstināšanai nodarbinātības, dzīves prasmju un ilgtspējas jomā. LU doktorantūras skola LLL nodrošina ceļu pētījumu rezultātu attīstībai un tiešai ietekmei uz izglītības politiku, kā arī risinājumu atrašanai mūžizglītībai, cilvēku spējām, nodarbinātības iespējām un inovācijām dažādās ekonomikas nozarēs un ilgtspējai.

DS vieslekcijas, semināri un praktiskās nodarbības tiek plānotas, ņemot vērā DS dalībnieku priekšlikumus, ASEM Hub LLL iespējas, LU Valsts zinātniskās darbības stratēģiju, kā arī DS prioritātes virzībā uz pētniecības ekselenci ASEM HUB LLL  pētniecības tīklos. Plānotajās DS dalībnieku līdzdalības iespējās 1-2 projektos, uzsvars tiek likts uz DS zinātniskās domāšanas attīstību, zinātnisko rakstu izstrādi, jaunu tehnoloģiju ieviešanu, inovācijām.

DS aktivitātes tiek plānotas  piektdienās no plkst. 16:00 līdz 20:00 un sestdienās no plkst. 11:00. līdz 14:00.

Doktorantūras skolu vada Padome ar starptautiskiem un nacionāliem locekļiem, kā arī pārstāvjiem no trim LU fakultātēm ar studējošo līdzdalību.

Padomes locekļi

(Apstiprināts ar 11.11.2021. grozījumiem Nr. 1-4/554 LU 28.12.2016. rīkojumā Nr. 1/498)

 1. Profesore, Dr.habil.paed. Irina Maslo, LU Izglītības, psiholoģijas un mākslas fakultāte,  Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa –padomes priekšsēdētāja
 2. Dr.h.c.mult., Arne Karlsens (Arne Carlsen), LU Goda doktors, ASEM HUB LLL un LU DS-LLL dibinātājs - padomes priekšsēdētāja vietnieks
 3. Emeritētā profesore, PhD, FAcSS Karena Evansa, Londonas Universitātes Koledža, Izglītības, mūžizglītības un salīdzinošās pētniecības institūts, Zinātnes akadēmijas locekle Lielbritānija, ASEM LLL HUB darba vietas mācību  tīkla koordinatore - LU DS-LLL pārstāvis ASEM HUB LLL, padomes locekle
 4. Profesore, Dr. paed. Zanda Rubene, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne, Izglītības zinātņu doktora studiju programmas direktore - LU Pedagoģijas nozares doktorantūras pārstāve, padomes locekle
 5. Profesors, Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors, Dabaszinātņu (vides zinātnes) doktora studiju programmas direktors -  LU vides zinātnes nozares doktorantūras pārstāvis, padomes loceklis
 6. Vadošā pētniece, Dr. paed. Rita Birziņa, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte - LU Dabaszinātņu (Bioloģijas zinātnes) pārstāvis, padomes loceklis
 7. Profesors., PhD. Ārons Benavots, Albānijas Universitātes Izglītības skola, Ņujorkā, ASV - Sociālo zinātņu Izglītības vadības zinātnes pārstāvis, padomes loceklis
 8. Profesore, PhD. Kai Pata, Tallinas Universitātes Digitālo tehnoloģiju skola, Izglītības tehnoloģiju centrs un Izglītības zinātnes skola - pieaugušo un informālās izglītības pārstāve, padomes locekle
 9. Asociētā profesore, PhD. Margarita Pavlova, Honkongas Izglītības universitātes Starptautiskās izglītības un mūžizglītības departaments, UNESCO-UNEVOC centra Honkonga direktore - UNESCO un UNEVOC pārstāvis, padomes locekle
 10. Vadošais pētnieks, Dr.paed. Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, LU Pedagoģijas zinātniskā institūta Izglītības, psiholoģijas un mākslas fakultāte, LZP uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programmas individuālā projekta vadītājs - pēcdoktorantūras pētījumu pārstāvis, padomes loceklis

Kontaktpersona: Rita Birziņa

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, Latvija, LV1004, 541. telpa

E-pasts: rita.birzina@lu.lv

Tālr.: 67033922